Dødsannonser

KOMMER SNART: Vil du ha vårt nyhetsbrev hver morgen? Meld deg på her

<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Hilsener og gratulasjoner</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#0075be; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29850471"> <svg class="image" viewBox="0 0 400 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs><path id="a" d="M68 .302H0V66h68V10.036H9.714V66H68V10.036z"/></defs><g fill="none" fill-rule="evenodd"><path fill="#F6F5F1" d="M0 0h400v400H0z"/><text font-family="OpenSans-Bold, Open Sans" font-size="20" font-weight="bold" fill="#484544"><tspan x="110.025" y="225">FANT IKKE BILDE</tspan></text><path d="M165 185h58v-56h-58v56zm4.834-14.61h48.332v-36.522h-48.332v36.522z" fill="#484544"/><path d="M209.322 139.036c2.346 0 4.25 1.907 4.25 4.258 0 2.35-1.904 4.258-4.25 4.258s-4.25-1.908-4.25-4.258 1.904-4.258 4.25-4.258M202.113 154.32l-8.78 8.796 3.53-5.54-9.906-9.923-12.244 12.268v5.88h38.86" fill="#484544"/><path fill="#484544" d="M174.714 195H233v-55.964h-4.857v51.1h-53.43"/></g></svg> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Elisabeth Andersen Wårum og Rolf Buhaug gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29847406"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/wedding/20170621194932-1000-h8zy/500sq.jpg' class="image" alt="Tine Larsen Bråthen og Steffen Bodnar" title="Tine Larsen Bråthen og Steffen Bodnar" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Tine Larsen Bråthen og Steffen Bodnar gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29861625"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/wedding/20170622220620-750-ltjc/500sq.jpg' class="image" alt="Maria Kinnerud Ebbestad og Stian Harald Kristensen" title="Maria Kinnerud Ebbestad og Stian Harald Kristensen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Maria Kinnerud Ebbestad og Stian Harald Kristensen gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29840259"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/wedding/20170621101217-752-w3tu/500sq.jpg' class="image" alt="Silje Gulbrandsen og Mattias Karlsson" title="Silje Gulbrandsen og Mattias Karlsson" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Silje Gulbrandsen og Mattias Karlsson gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29536081"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/wedding/20170528192228-1416-r5mx/500sq.jpg' class="image" alt="Kristina Nilsen og Vetle Høivang Jensen" title="Kristina Nilsen og Vetle Høivang Jensen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Kristina Nilsen og Vetle Høivang Jensen gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29796852"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/anniversary/20170617195841-777-lrsq/500sq.jpg' class="image" alt="Bjørg og Åge Bråten" title="Bjørg og Åge Bråten" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Bjørg og Åge Bråten jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29852046"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/birthday/20170622083217-563-dsze/500sq.jpg' class="image" alt="Felix Breian Tonheim" title="Felix Breian Tonheim" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Felix Breian Tonheim er 1 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29844740"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/birthday/20170621160309-594-gvlv/500sq.jpg' class="image" alt="Linnea Røkeberg Stordalen" title="Linnea Røkeberg Stordalen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Linnea Røkeberg Stordalen er 6 år </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29820942"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/dt/lifeloop/birthday/20170619215913-824-1twq/500sq.jpg' class="image" alt="Reidun Johanne Aasland" title="Reidun Johanne Aasland" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Reidun Johanne Aasland er 75 år </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>