I valgkampen var Senterpartiets representanter svært ivrige pådrivere for å gjenopprette gamle Buskerud fylkeskommune og oppløse Viken, uansett funksjonalitet eller økonomiske konsekvenser.

I Hurdalsplattformen ligger det ingen klar ordre om å tvangsoppløse Viken. Takk for det.

Jeg er så enig med ordfører Lene Conradi i Asker som vektlegger de store felles utfordringene som vi må løse sammen. Hun advarer mot oppløsning av Viken og frykter det spesielt vil gå ut over samferdsel. Hun synes det er helt utrolig at en fylkeskommune som har som primæroppgaver å sørge for samferdsel, kollektivtrafikk, næringsutvikling og drift av videregående skoler skal bruke ressurser på å løse seg selv opp.

Dette er oppgaver som best kan løses i fellesskap, ikke i minst mulige enheter. Både tidligere Østfold og Buskerud fylkeskommuner har arbeidet iherdig i minst 10 år for å få til et felles «sømfritt» billettsystem for kollektivtrafikk mellom Brakar og Ruter. Viken er det som skal til for å kunne lykkes med dette. En ungdomsbillett til 300 kroner per måned med frie kollektivreiser i hele Viken for all ungdom i fylket er et klart overordnet mål, Oslo inkludert.

DT-LEDER:

Les også

Bye Bye Viken. Men er det virkelig dette skattepenga våre skal gå til?

Et videregående skoletilbud som ikke begrenses av eget gammelt fylke, men gir langt større tilbud og valgmuligheter for ungdommene. En oppdeling av Viken betyr også at vegadministrasjonen som nå ligger under fylkeskommunen Viken skal splittes opp i tre mindre enheter og fagmiljøer.

For folk flest har fylkesgrenser som sikrer dette tjenestetilbudet ingen konsekvenser. Viken gir et klart større og bedre tilbud, spesielt for ungdommen.

12.000 ansatte i Viken er en kasteball i dette senterpartishowet. Det gamle fylket Buskerud er sterkt redusert etter at Røyken og Hurum har gått inn i Akershus.

Økonomien i gamle Buskerud ble krydret med jevnlig 100-talls millioner kroner i utbytte fra Vardar AS, som er fordelt mellom kommunene og ikke vil komme tilbake. Her lå også titalls millioner hvert år til regionalutvikling som spesielt distriktene i fylket tidligere nøt godt av. Inntektsgrunnlaget vil være sterkt svekket på grunn av færre innbyggere samt at Vardar er borte.

På toppen av det hele sier nå ordfører i Lier at dersom Buskerud forlater Viken kan også Lier vende seg mot Akershus.

Da Viken ble diskutert i Buskerud fylkesting var alternativet å gå mot Telemark og Vestfold. Sterke næringsinteresser og organisasjoner både i Drammen, Kongsberg og Hønefoss pekte på Viken og osloregionen. Representanter fra alle disse tre byområdene i Buskerud uttalte at da er Akershus vårt alternativ til Buskerud. På det grunnlaget ble det besluttet med bredt flertall (inkludert Ap og Høyre) i Buskerud at man ønsket å arbeide for å etablere Viken.

DEBATTEN OM VIKEN:

Les også

Er det grunn til å tro at veiene og de videregående skolene blir bedre hvis Viken deles opp?

Les også

Valgkampløftet om Viken er et valgkampløfte om å kaste penger ut av vinduet

Les også

Sp mener oppløsning av Viken er en god ide. Jeg spør hvorfor det?

Les også

Hva er viktigst? Oppløse Viken eller bidra til grønt skifte i India?

Les også

Hvorfor ble vi ikke spurt om misfosteret Viken?

LES OGSÅ: