Habilitering er planmessig arbeid for at den som er funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte, skal utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig selvstendighet og livskvalitet på egne premisser. Rehabilitering er sosial- og helsetjenester som har til formål å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.

Kronikere som i dag er avhengig av smerteklinikker føler at de går en usikker fremtid i møte. Så usikker at organisasjonene mottar telefoner om hvordan medlemmene skal klare å leve med de utfordringene dette har.

Flere debattinnlegg og kronikker

Kommunene har i stor grad ansvar for rehabilitering, og tilbudet er svært varierende i forhold til økonomien og politikken i hver enkelt kommune. Rehabiliteringsplasser legges ut på anbud og veletablerte rehabiliteringssteder bygger opp en kompetanse som de risikerer å miste på neste anbudsrunde.

Villigheten fra spesialisthelsetjenesten til å søke om direkte plassering etter kirurgiske inngrep er også fraværende. Systemet lener seg på at det er pårørende, familie og venner som stiller opp i mangel av offentlig tilbud.

FFO Viken (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) med ca. 80.000 medlemmer i 87 medlemsorganisasjoner er nå svært bekymret for at tilbudet de har hatt for å kunne ha en god hverdag legges ned. Våre grupper, funksjonshemmede og kronisk syke, er helt avhengig av habiliterings- og rehabiliteringstilbud som fungerer for å yte sitt beste.

Nyheter fra Drammens Tidende