Mangelen på sykepleiere er alvorlig.

Forskning viser en sammenheng mellom økt forekomst av infeksjoner, trykksår, fall, alvorlig vekttap hos utsatte grupper og dårlig ivaretakelse av psykisk helse der det mangler sykepleiere (NOVA-rapport 14/2020).

I høst har det vært et hovedoppgjør i kommunesektoren. Sykepleierne har sagt et tydelig nei til tilbudet om et årlig tillegg på 1.400 kroner. 95 prosent av dem som har avgitt stemme ved uravstemningen, ville ikke godta oppgjøret.

Dette er et tydelig signal som samfunnet må lytte til. Vi vet at sykepleiere tjener 20 prosent mindre enn sammenlignbare mannsdominerte yrker. Det er et likelønnsproblem som har vært kjent lenge, uten at det har blitt løst.

Men det største problemet for helsetjenesten i kommunene nå, er sykepleiermangelen. Den er økende, og dette må vi gjøre noe med. Det må iverksettes tiltak som bidrar til å redusere sykepleiermangelen. Befolkningen i kommunen trenger sykepleiere og spesialsykepleiere, i tillegg til helsefagarbeidere og andre.

I de 51 kommunene i Viken fylke, er det økende sykepleiermangel. Tall fra Nav, SSB og KS´ arbeidsgivermonitor viser at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge. Vi mangler 6.000 sykepleiere.

En av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første årene. Det er arbeidspresset, for stort ansvar, lav lønn og for tøffe turnusordninger som er årsaken til dette.

Mangelen på sykepleiere forverrer situasjonen fordi det resulterer i et svakt fagmiljø. Kommunene har de siste årene fått et økt ansvar for mer krevende pasienter og brukere, uten at kompetansen i tjenesten har økt med ansvaret (NOVA-rapporten 2021).

2020 skulle være det internasjonalesykepleier- og jordmordåret. Det er økende sykepleiermangel i mange land, og i år ville Verdens helseorganisasjon (WHO) at alle land skulle synliggjøre sykepleiernes kunnskap og yrkesgruppens betydning for folkehelsen. Det skulle settes i verk tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i yrket, og året skulle feires.

Men, 12. mars kom pandemien og markeringene av sykepleiernes år ble utsatt på ubestemt tid. I stedet har sykepleierne stått i front og jobbet døgnet rundt med fare for egen helse. WHO melder at 1.500 sykepleiere på verdensbasis er døde som følge av covid-19. I Norge er mange slitne fordi de har jobbet mye overtid, lange vakter og fått mye ekstra ansvar.

Sykepleierne ber om at det iverksettes tiltak. Vi kjemper for et godt fagmiljø og en god tjeneste i kommunene. En trygg arbeidsplass der du har mulighet til å gi et pasientsikkert og godt tilbud til et økende antall alvorlig syke pasienter. Nå går smittetallene opp og jeg er alvorlig bekymret for tilbudet til pasientene og for arbeidsmiljøet til sykepleierne.