Tirsdag overhørte jeg kommunestyredebatten om Viken. Ap-representant Sølvi Brandt Bestvold tok store deler av kulturlivet til inntekt for sitt synspunkt om oppløsning og viste til regionale kulturaktører som Brageteatret, Viken Filmsenter, Buskerud kunstsenter og Buskerud Teater.

– Det er flere kulturaktører innenfor samme region som må konkurrere om arbeid, støtteordninger og sin rolle innenfor Viken, kunne Brandt Bestvold fortelle kommunestyret.

Men sannheten er at den praktiske tilpasningen som institusjonene har måttet gjøre i forbindelse med opprettelsen av Viken, for lengst er unnagjort. Ingen kulturinstitusjoner i Drammen eller i Viken har fått økonomiske kutt. Snarere tvert imot har mange fått økning.

– For innbyggerne i Drammen mener jeg det vil bli et bedre tilbud både for kulturinteresserte generelt, for barn og unge spesielt og ikke minst for profesjonelle kulturaktører ved å oppløse Viken, hevder Brandt Bestvold.

Det er vanskelig å forstå. Fra mitt ståsted i kulturen ser det annerledes ut. Større fagmiljøer, flere og sterkere virkemidler, inkludert økonomi er resultatet så langt.

I Buskerud hadde vi ingen tilskuddsordninger til for eksempel publikumsutvikling eller til bransjeutvikling av kulturelle og kreative næringer. Det har Viken. Aldri har vi som aktører blitt bedre veiledet enn nå – gjennom nettverksmøter, dialogmøter og infomøter om søknadsordninger.

Sannheten er også at Viken står ekstremt mye sterkere enn de tre fylkene gjorde når det gjelder det aller viktigste, nemlig mulighet for økonomisk vekststrategi på vegne av aktørene.

Ønsket om sterkere statlig medfinansiering må være en hovedoppgave for kommunene og fylkeskommunen framover. De tre gamle fylkeskommunene hadde nasjonal jumboplass når det kom til kulturelt spleiselag med Staten, Kulturrådet og Norsk Film Institutt.

Vi står mye sterkere i denne kampen som Viken enn i de tre gamle fylkene. Målet må være å bidra til en best mulig utnyttelse av offentlige midler samt styrke vårt felt, både når det gjelder egen kommunal prioritering hos fylkeskommunen, men ikke minst forventninger til vekst i statlige midler.

Mens Oslo fikk tilført kr 956 kroner per innbygger i 2019, fikk Viken bare tilført 69 kroner fra Kulturrådet og NFI. Dette er tall som er arvet fra Buskerud, Akershus og Østfold. Virkelige elendige.

Forskning viser altså at til tross for at Viken har nær dobbelt så mange innbyggere og et enormt geografisk område, fikk Oslo tilført 14 ganger så mye per innbygger i 2019, ifølge Rapport Menon 2021. Å løse denne floken ved å reversere Viken, vil være å jobbe med bremsepedalen i bånn.

Derfor må det adresseres ovenfor staten at dette er et stort problem for utviklingen av kulturfeltet.

Fylkesadministrasjonens utredning viser at Buskerud vil få betydelig dårligere økonomi. Og vi vet dessverre hva det betyr for kulturen. Ytterligere svekkelse.

Svekket økonomi i Buskerud er dårlig nytt. Fylkesadministrasjonens utredning viser at Buskerud vil få betydelig dårligere økonomi. Og vi vet dessverre hva det betyr for kulturen. Ytterligere svekkelse.

Et mulig utfall er da at Drammen må ta et enda større ansvar for institusjonene Brandt Bestvold tar til inntekt for oppløsning: Brageteat ret, Viken Filmsenter, Buskerud kunstsenter og Buskerud Teater.

Og Drammen er jo ikke så flinke til å prioritere kultur de heller. Ikke en gang deflator har kommunen unnet lag og foreninger i Frivillighetens År. Kommunestyrets vedtak om å anbefale oppløsning er derfor dårlig nytt for institusjonene.

LES OGSÅ: