Vi naboer er sterkt bekymret for natur-, kultur- og miljøkonsekvensene av Lindum AS´ utvidelsesplaner for nærområdet, inkludert tilhørende vassdrag, som ender i både Sandebukta og Drammensfjorden. Vår mening er at verdifull dyrket mark og matjord, produktiv skog og gårdbrukeres driftsgrunnlag går tapt dersom Lindum får det som de vil.

Forslaget om utvidelse er utvilsomt svært lite miljøvennlig. Faktisk er det slik at hvis planene går gjennom slik de er omsøkt, må beboere i området flytte fra boligene sine som en konsekvens.

Saken er som følger: Lindum foreslår å omregulere arealer der for å utvide sitt deponi med forurensede masser. Det er dette vi vil kjempe imot.

Vi som nærmeste naboer til Lindum har flere ganger de seneste årene erfart at det ved store nedbørsmengder er utslipp av overvann og sigevann fra det eksiterende deponiet til bekker og vassdrag, vann som renner videre inn i beiteområder og dyrket mark og til slutt ut i Sandebukta. Etter vår opplevde erfaring har Lindum per dags dato ikke kontroll over dette vannet. Denne utfordringen vil bare bli større hvis deponiet blir utvidet til nye områder og større areal.

Lindum AS

  • Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune.
  • Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse.
  • Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke.
  • I tillegg driver selskapet produksjon av energi, produksjon av kvalitetsjord og -kompost og containerutleie til private og næringskunder.

    Kilde: Lindum

I tillegg er det jo slik at nedbørsmengdene også ventelig vil øke fremover.

Vi mener det er nærliggende å anta at grunnen til at det ikke fins liv i bekker og vassdrag i nærheten av Lindum, at det lukter surt, søtt og kjemikalier i alle bekkefar i nabolaget etter store nedbørsmengder, skyldes giftig utslipp.

Vi synes det er uhørt og påfallende at sju berørte naboer ikke har blitt kontaktet av Lindum i forbindelse med arealinnspillet som omfatter produktive skog og jordbruksarealer tilhørende våre gårder.

Vi vet at det står store økonomiske interesser bak planene for Lindum, et firma som nærmest er blitt en kommunal melkeku. Lindum skaper store driftsoverskudd som går rett inn i kommunekassa til Drammen kommune.

LES OGSÅ:

Dette fikk Hilde til å reagere: – Det kan umulig være lov

I arealinnspillet registrerer vi også det vi mener er ufullstendige opplysninger om hva en slik regulering vil medføre for naturmangfold, friluftsområder, marka, vassdrag m.m. Lindum skriver at det knyttet til naturmangfold «ikke er noen kjente verneinteresser i nærheten av tiltaket». På skogsområdet som er foreslått omregulert kan vi derimot se i «Naturbasen til Miljødirektoratet» at det er to store områder med skog, som er angitt i kart fra miljødirektoratet til å være skog merket med «stor verdi», «Flomskogsmark og Frisk lågurtedellauskog».

Det er heller ikke oppgitt at viktige friluftsområder for Drammens befolkning i nærheten av området påvirkes av planforslaget, selv om dette etterspørres i selve malverket fra kommunen for arealinnspillet. Som eksempel kan vi nevne at det går en opparbeidet og godt benyttet turvei i dette rekreasjonsområdet. De som i dag benytter dette området vil komme til å ferdes tett inntil en industrifylling med digre maskiner og tungt prosessutstyr i full drift.

LES OGSÅ:

Naboene klaget på nytt avfallsanlegg - det hjalp ikke: – Vi gir ikke opp

Vi finner svært mange gode argumenter å trekke fram for å imøtegå arealinnspillet fra Lindum hvis det blir sendt ut på høring etter behandlingen i formannskapet. Dessuten, kjære gruppeledere, som dere vet så har landbruks – og matminister Sandra Borck og kommunal og distriktsminister Bjørn Arild Gram sendt ut et brev, ref. 20/638 – 14 – til alle kommuner. Stikkord her er at kommunene har et stort ansvar for bærekraftig planlegging og arealforvaltning.

Det står at vi må ta vare på matjorda vår og at bevaring av dyrket mark er av nasjonal interesse.

Det står skrevet at kommunene har til oppgave å styrke beredskap og matsikkerhet.

Innlegget fortsetter under kartet

Brevet er et resultat av Hurdalsplattformen, som viser at regjeringen vil styrke jordvernet og sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen.

Drammen kommune har selv besluttet å være helt i tet når det gjelder å satse på bærekraft.

Vi håper derfor at våre politikere sier nei til planforslaget i formannskapet og ber Lindum utrede og finne andre alternativer til et deponiareal. Det fins arealer i vår kommune der et deponi egner seg bedre enn på disse produktive og viktige områdene rett i nærheten av flere boligfelt i bygda vår.

Kjære gruppeledere. Dere er hjertelig velkommen til en befaring i området. Vi viser dere gjerne rundt i nabolaget, og til de eksisterende utfordringer vi naboer har i forbindelse med firmaets drift. Slike utfordringer som lukt, støy, gass, forurenset overflatevann og sigevann i bekkefar, vassfar og fjord, trafikk, lyd, støv m.m.

Ta kontakt med oss!