Simon S Nordanger, Drammen Senterparti, påstår i et innlegg i Drammens Tidende 6. januar at løgn og usannheter ikke gjør seg på trykk, selv om de kommer fra statsministeren og Trond Helleland. Nei, usannheter om andre partier gjør seg ikke på trykk Nordanger. Vi får ikke tak i hva som er løgnen i statsministeren og Trond Hellelands innlegg 4. januar om attraktive jobber, vekst og aktivitet i lokalsamfunnene. At Nordanger er uenig Høyres politikk er greit, men å si at Høyre lyver er ugreit.

Senterpartiet går til valg på å legge ned Viken fylke og få tilbake gamle Buskerud fylke. Greit nok det, men en av grunnene til regionreformen var å revitalisere fylkene. Målet var å få større kompetansemiljø, og gi innbyggere bedre tjenester. Fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående undervisning, drift av en del kulturinstitusjoner og tekniske oppgaver knyttet til veier, kraftproduksjon, næringsutvikling og den offentlige tannhelsetjenesten.

Da Senterpartiet satt i regjering gikk fylkene på tomgang, kun ansvaret for fylkesveiene ble overført til fylkene, men de rødgrønne fulgte ikke opp med nok midler til opprusting og sikringstiltak. Vi vil minne om at regjeringspartiene og Frp i Stortinget økte i tilskuddsordningen i 2020 for vedlikehold av fylkesveier med 400 millioner. Fylkeskommunene kan søke om disse i 2021. Dermed sørger vi for at også fylkesveinettet får et ekstra løft, som gir bedre og tryggere veier. Det er ikke krav om delfinansiering fra fylkeskommunene, og tiltaket skal være rettet mot generelt vedlikehold av fylkesveiene. Nordanger gratulerer med økning i vegbudsjettet med 92 prosent. Men mener det er negativt at antall bomstasjoner er økt. Nå har vel Senterpartiet stemt for de fleste bompengeprosjekter på Stortinget.

Vi er virkelig bekymret over at Senterpartiet skal bestyre våre riksveier og europaveier. Selskapet Nye Veier as som ble startet i 2016 er supplement til Satens Vegvesen. De har bygd vei i rekordfart og rimeligere. De har kommet med nye løsninger og bygger lange strekk, ikke stykke vis og delt som veiutbyggingen var under de rødgrønne. Dette selskapet vil Senterpartiet avvikle.

Nordanger mener at regjeringens skattekutt har gitt mindre tjenester til befolkningen. Det må dokumenteres. Vi har redusert sykehuskøer, bygd flere nye sykehus, rustet opp sykehus, innført pakkeforløp for kreft og psykisk helse og rus, økt antallet stillinger i skolehelsetjenesten med 1.400, innført gratis kjernetid i barnehage og skolefritidsordning i utvalgte kommuner. Vi har gitt et løft til lærerutdanningene med å innføre mastergard i utdanningen. Det vil Senterpartiet avvikle. Barnetrygden er økt og vi innfører gratis fritidskort for kultur og idrettsaktiviteter for barn og unge. Før kononaen inntraff hadde vi den laveste arbeidsledighet noen sinne. Vi vil ikke belaste næringslivet med ytligere skatter.

Det viser at vi gir gode velferdstilbud og øker tilbudet til befolkningen. Men vi er selvsagt ikke i mål, vi vil bygge hele lande videre i de små og store samfunn.

Vi nøyer oss med å si at Senterpartiet finansierer tiltak i sitt alternative statsbudsjett mest oljepenger av alle, mer enn partiet Rødt og AP til sammen, og med bortfall av EØS –kontingent. Det siste er ikke reelle penger.

Vi lurer på hvilke nye oppgaver vil Senterpartiet overføre gamle Buskerud fylke og hvilke oppgaver vil bli bedre utført ved avvikling av Viken.