Gå til sidens hovedinnhold

Aaronsløypa: Flertallet av lokalpartiene har sagt sitt

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drammensmarkas venner skriver i et debattinnlegg i Drammens Tidende 29. juli at noe må ha sviktet et eller annet sted, ettersom det politiske flertall stilte seg bak et vedtak om støtte opp under Aarnonsløypas framtid og ved det akseptere en utgravning av myr.

I tillegg stilles det spørsmål om hvorfor denne saken ikke kom opp til høring eller innbyggermedvirkning.

Som svar om høringer og innbyggermedvirkning, er det nok ikke mulig å få til dette i enhver dispensasjonssøknad som skal til politisk behandling.

Når det så gjelder selve saken og saksfremlegget som var oppe til politisk behandling i teknisk hovedutvalg 18. juni, var det to søknader om dispensasjon fra reguleringsplanens krav om bebyggelsesplan og krav om bevaring av viktig vegetasjon, topografi og landskapsbilde, som gjelder i området. Det ene gjaldt en utvidelse av løypenettet med en ny trasè, hvor den yngste og yngre garde skulle få en ny tilpasset løype. Det andre var søknad om utgraving av en myr for å sikre vanntilførselen til den nødvendige snø-produksjon.

Det kan ut fra meningsytringen å dømme se ut som at Drammensmarkas venner ikke anser at flertallet av utvalget har satt seg godt nok inn i saken, ei heller ofret argumenter mot og ringvirkninger av en slik plan en tanke, og fullstendig ignorert administrasjon, fylkesmann og Viken fylkeskommune. Det kan jeg som leder klart avkrefte.

Flertallet i hovedutvalget har ikke ignorert noen. De har gjort et vedtak som viser at de heller ønsker å støtte opp om de søkte tiltak, basert på den informasjon som fremkom i saksfremlegget, og ved det vedta en uenighet til det fylkesmann og Viken fylkeskommune mener i saken.

Administrasjonen i Drammen kommune bør holdes utenfor argumentasjonene. De vil aldri komme til å fremme forslag til vedtak på tvers av en reguleringsplan. Det kan kun politikere gjøre.

Jeg vil anbefale de som er interessert i saken, å lese hele den utfyllende begrunnelsen fra flertallet i hovedutvalget, på Drammen kommunes nettside for dette møtet. Et lite utdrag, som jeg mener godt belyser en av hovedårsakene til flertallets innvilging av begge dispensasjonen, tar jeg med:

«Foreslått utgraving av myr har ingen konsekvenser for eksisterende rødlistearter, så dette ansees til å være uproblematisk. At myr generelt er en truet naturtype i Norge vet alle, men når NVE vurderer tiltaket som lite, samtidig som at myrområdet ikke er registrert til å ha en spesiell verdi i naturbase, og at tiltaket derfor ikke er til skade eller ulempe for allmenne interesser knyttet til naturtypen myr, må det veie tungt i saken.»

Vi er nok alle i utvalget klar over klar over, være seg de som er for eller imot denne utvidelse, at både fylkesmann og fylkeskommune har sine retningslinjer som nå kan synes å gjøre selve realiseringen vanskelig, på tross av lokalpolitiske vedtak.

Det at noen andre etater og institusjoner mener noe, betyr da ikke at vi som lokalpolitikere, i noen sak, bør lene oss bakover og ikke stå fram med det et flertall av lokalpartiene mener er rett vedtak i alle saker som kommer opp til politisk behandling. Vi kjenner vår egen bakgård best, og lokaldemokratiet bør i min verden ha den sterkeste stemme, tross vi enn så lenge får ta til takke med å bruke den stemmen vi har.

Hvilke endelige resultater ville Drammen ha endt opp med, sånn historisk sett, om vi ikke iverksatte å finne våre egne argumentasjoner i saker og saksframlegg som vedkommer Drammen?

En sak har ikke kun én side, ei heller finnes som oftest kun ett svar, men vi snakker altså her om én myr, én skitrasé. Det politiske flertall har ikke vedtatt en reguleringsplan for å grave ut eller drenere alle myrer i hele Drammen kommune. Det vil heller aldri skje.

I dag er det Aaronsløypa. I morgen er det kanskje Ring 4 gjennom Drammensmarka som gjelder. Hva gjør vi da? Bøyer oss for stat, region og fylkets fagfolk som anser den som mest optimal trasé, eller tar vi like godt med oss alle argumenter vi har for å finne både for- og mot-argumenter og får et flertallsvedtak som vi lokalpolitikere mener er best?

Les også:

Les også

Fylkesmannen krever omkamp: – Vil stanse utvidelse av Aronsløypa

Les også

Fikk ja til å utvide Aronsløypa: – Dette betyr alt

Kommentarer til denne saken