Idretten og frivilligheten er hjørnesteiner i lokalsamfunnene og for mange det sosiale limet i samfunnet. Nordmenns deltakelse i idrett og frivillighet ligger helt i verdenstoppen. Høyre vil at idretten skal være en åpen, trygg og en tilgjengelig arena for alle.

Økonomi skal ikke være et hinder for at barn kan delta i idretten. Vi vil styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr og mer enn doble ordningen med fritidskort for barn og unge i 2022.

Idrettsanlegg er viktige for å utøve aktiviteter. Høyre vil sikre forutsigbarhet for finansieringen til nye idrettsanlegg. Et mål i den kommende idrettsmeldingen må være å ta ned etterslepet på spillemidler til anlegg. Vi støtter idrettens nasjonale strategi for idrettsanlegg, det inkluderer både nasjonalanlegg og breddeanlegg. Vi må ha flere flerbrukshaller og kulturhusarenaer som også er tilrettelagt for datatreff og esportkonkurranser.

Høyre vil ha en god og forutsigbar ordning med momsrefusjon for drift av frivilligheten, det er viktig for arbeidet i lag og foreninger.

Tilliten mennesker imellom er høy i Norge. Denne tilliten bygger på møtene mellom mennesker i de små fellesskapene, enten det er i korpset, menigheten, friluftsliv, fotballaget eller frivilligsentralen. Idrett og fysisk aktivitet har også stor betydning for folkehelsen. Det er bekymringsfullt at mange barn og unge har falt fra idrettsaktiviteter under pandemien. Idrettslag over hele landet vil i tiden fremover arbeide hardt for å gjenoppta ordinær aktivitet og få tilbake disse medlemmene. For mange lag vil det også være behov for å drive nyrekruttering i yngre alderskull.. Arbeidet vil kreve betydelig innsats fra de mange tusen frivillige som utgjør ryggraden i den organiserte idretten.

Kulturministrene lanserte sist uke strategien «sterkere tilbake» for idretten. Dette er en pakke på totalt 355 millioner kroner. Tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM) er et av de viktigste virkemidlene i idrettspolitikken for å styrke rammevilkårene for lokal idrett. Tilskuddet økes nå med 50 millioner kroner for å få aktiviteten opp.

Vi er glad for at regjeringen nå bevilger fem millioner kroner til Norges idrettsforbund som skal gjennomføre Tilbake til idretten høsten 2021. Kampanjen inkluder blant annet en idrettens dag og en idrettens uke i regi av idrettslag og idrettsråd i hele landet. Målet er at lagene skal stå rustet til å invitere inn og ta vare på dem som ikke har deltatt i idrett under pandemien.

Det et mål at alle skal kunne delta i idretten lokalt, uavhengig av økonomi eller funksjonsevne. Idretten og frivilligheten er viktige for medmenneskelig kontakt og inkludering. Vi vil ha gode rammevilkår for idretten. Høyre ønsker at frivilligheten vokser nedenfra i stedet for å oppleve detaljstyring ovenfra. Derfor ønsker vi ubyråkratiske støtteordninger og et enklere regelverk.

LES OGSÅ: