Gå til sidens hovedinnhold

Anbefalingen fra Bane NOR om bruk av Sundland til togparkering er et brudd på avtalen for byutvikling

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmålet om togparkering i forbindelse med den pågående InterCity-utbyggingen (IC-utbyggingen) kan sette byutviklingen på Sundland i fare.

Bane NOR har fremmet forslag til kommunedelplan hvor det anbefales å bruke deler av vedtatte byutviklingsområder på Sundland til togparkering. Andre alternativ som er vurdert – Kleggen, Pukerud, Ryggkollen – anbefales ikke.

Dette har skapt sterke reaksjoner. Lokalbefolkningen har reagert, og Drammens Tidende har hatt flere artikler og debattinnlegg om saken, blant annet fra tidligere ordfører som viser til at dette er i strid med samarbeidsavtalen som ble inngått mellom kommunen og jernbanemyndighetene i 2012. Dette er også tatt opp i Aftenposten 28. oktober. Her vises det til den vellykkede byutviklingen i Drammen som har vært basert på statlige føringer og et godt samarbeide mellom kommunen og jernbanemyndighetene.

Bruk av Sundland til togparkering er ikke del av en konsistent politikk fra statens side. Konsernsjefen i Bane NOR har gitt en replikk i Aftenposten 3. november. Debatten har dermed ikke bare fått lokale dimensjoner.

Formannskapet har ved 1.-gangs behandling av planforslaget 6. juni 2020 ment at Sundland er uaktuelt som alternativ og at togparkering skal legges til Ryggkollen, Pukerud eller en kombinasjon av disse. Planforslaget har nå vært ute på høring og skal senere behandles i kommunen.

En samlet togparkering på Sundland som anbefalt av Bane NOR vil legge beslag på et sentralt område på cirka 32 dekar. Dette vil være i direkte konflikt med den vedtatte planen for Sundland som forutsetter sentrumsformål i dette området og den boligbyggingen som allerede har startet. I tillegg har det vært forutsetningen at området skal bygge opp under knutepunktutviklingen ved Gulskogen stasjon, gjeldende regional areal- og transportplan og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Dette er allerede påpekt i debatten.

Les også

Raser mot Bane NOR: – Arroganse i en av sine verste former

Det som ikke har kommet like tydelig fram i debatten, er at dette ikke bare dreier seg om en mindre utvidelse av eksisterende sporområder som skal beholdes, men et område som er helt sentral i den vedtatte byutviklingen. I Bane Nors egen beskrivelse til kommunedelplanen fremkommer det at en samlet togparkering vil omfatte hele det området som ligger nord for den planlagte hovedveien gjennom området – felt A1 – og at en slik løsning også vil gi negative lokale virkninger for folkehelsen.

Lokalisering av anlegg for togparkering må også ses i sammenheng med øvrig jernbaneinfrastruktur, og spesielt planene for nytt dobbeltspor til Mjøndalen. Dette er sentralt i utviklingen av den nye kommunen og den regionale utviklingen. Det er i minst 10 år jobbet lokalt og regionalt for å øke togtilbudet til Mjøndalen og Hokksund. På strekningen mellom Gulskogen og Ryggkollen ligger det allerede dobbeltspor over Dalersletta. Vi mener at dette ikke er tillagt tilstrekkelig vekt i det materialet som foreligger, og hvor det ikke er redegjort for hvordan investeringen i togparkering kan ses som en del av nødvendige investeringer av nytt dobbeltspor.

IC-utbyggingen og bygging av togparkering er viktig både for kommunen, regionen og samfunnet som hele. Forslag til kommunedelplan bygger på et omfattende utredningsmateriale som følger saken. Her er ulike konsekvenser utredet for en rekke alternativ, blant annet forholdet mellom byutvikling, arealbeslag, økonomi og jernbanens funksjonalitet. Alle alternativ har konsekvenser og interessekonflikter.

Debatt om togparkering (innlegget fortsetter under debatten):

Forholdet mellom byutvikling og jernbane var løst gjennom samarbeidsavtalen fra 2012, hvor også togparkering var tema. Her fremgår det at Sundland-området skal planlegges for byutvikling, og da hele det området som omfattes av den vedtatte reguleringsplanen. Det samme gjelder for Nybyen og Tangen, og tangensporet skal frigjøres så snart togparkering er løst. Bruk av Skamarken til togparkering var avtalt som en midlertidig løsning som nå snart kan opphøre. Anbefalingen fra Bane NOR om bruk av Sundland som en samlet løsning for togparkering er et brudd på denne avtalen som har vært lagt til grunn for byutviklingen de senere år. Det er ikke riktig som det har vært hevdet i debatten at det anbefalte forslaget fra Bane NOR til togparkering vil resultere i ytterligere byutvikling i forhold til avtalen, men tvert imot.

Etter vår mening er Ryggkollen det beste alternativet for togparkering. Dette er basert på en regional vurdering i et langsiktig perspektiv.

Den foreløpige anbefalingen fra Bane NOR er forståelig ut fra deres interesser, men representerer etter vår mening ikke en akseptabel avveining mellom lokale, regionale og statlige interesser. Slik saken har utviklet seg er det en klar konflikt mellom lokale interesser på den ene side og statlige – representert med Bane NOR – på den annen side. Bane NOR har truet med innsigelse, slik plan- og bygningsloven åpner for, mot de alternativene som kommunen går inn for. Fylkesmannen i Oslo og Viken har i sin uttalelse også kommet med innsigelse knyttet til jordvern. Etter vår mening må statens preferanser i denne konkrete saken vike.

Denne avveiningen mellom motstridende interesser er dermed en politisk sak. Lokale politikere, fylkespolitikere og våre stortingsrepresentanter må få prosessen «på sporet» igjen.

Les også

Sikret toppleiligheten i 2017, nå frykter paret at Bane Nors planer gjør kjøpet til et mareritt

Les også

Gjør motstand mot togparkering: – Ønsker ikke et lass med tog i hagen

Les også

Går til krig mot Bane Nor: – Uaktuelt å bruke Sundland til parkeringsplass

Kommentarer til denne saken