Det er gledelig at Miljødirektoratet i sin fornyede vurdering fastholder at det ikke er forenelig med bygging av boliger i det statlig sikrede friområdet på Årbogen. Birkebeineren (IBK) har gitt opp å forsøke og få overført disse områdene, men fastholder at de ønsker at kommunen skal være rettferdige, og gi de arealer, slik at de, akkurat som MIF, kan tjene penger på boligbygging.

I et åpent brev til lokalpolitikerne har de nå sett seg ut nye områder de ønsker overført. Det er flere problemer med det, og Miljøpartiet De Grønne mener vi ikke kan gå med på dette.

I lignende saker har rådmannen fulgt fastlagte prinsipper når det kommer til søknader om tildelinger av arealer til idrettslagene, hvorav det ene er at arealet de ønsker overført, og omdisponert, må ligge i tilknytning til dagens idrettsanlegg. Det gjør ikke dette området som IBK nå ønsker seg. En annen utfordring er at en slik overføring kan være i strid med den politiske plattformen som ligger til grunn for den nye kommunen, fordi den krever inngrep i kommuneplanens arealdel.

 

Jeg mener at overføring av arealer til idrettslag reiser en viktig debatt om hvordan vi skal føre slike saker i den nye kommunen. Hvordan styrer vi arealene til kommunen? Snur vi kappen etter vinden, eller står vi fast på kommuneplanen med dets arealdel som vi vedtar? Vi har dessverre mange eksempler på at politikerne, uten langsiktig tenkning, endrer på kommuneplanens arealdel. Det kan gi alvorlige konsekvenser når lokalpolitikerne skal være snille med noen, ved å gi etter for deres krav eller ønsker.

Et grovt eksempel på dette fra Nedre Eiker handler kanskje om melk som allerede er spilt, men det illustrerer likevel hvor lite prinsippfaste politikerne kan være, og hvor dårlige de kan være på å forvalte viktige arealer, når de har kortsiktige mål for øyet. Eksempelet er hentet fra når Arbeiderpartiet og Høyre for noen år siden gikk sammen for å overføre sentrumsnære tomter til MIF for 1 krone, slik at MIF kunne bygge boliger for å tjene penger, og det har de nå også gjort.

Disse arealene ligger kloss inntil Mjøndalen skole. En barneskole som i dag sårt trenger utbygging, og som har gjort det i flere år allerede. Det er disse arealene vi skulle ha hatt for å bygge ut Mjøndalen skole i dag, i stedet er det nå en kattepine å finne ut hvordan vi skal gjøre det.

Det hadde vært et samfunnstjenelig formål å bygge en ny og større Mjøndalen skole, noe vi vet vi må gjøre uansett. Men MIF fikk denne fine eiendommen for 1 krone, og det kan i neste omgang koste kommunen dyrt å finne plass til å utvide Mjøndalen skole der den ligger i dag.

Her tenkte dessverre Arbeiderpartiet, Høyre og flere andre partier ikke lenger enn sin egen nese. Sånn kan vi ikke ha det. Miljøpartiet De Grønne mener at vi, i den nye kommunen, trenger en mer vanntett politikk på dette. Vi vil ha sterkere styring og høyere ambisjoner med forvaltning av våre ressurser. Når vi vedtar en kommuneplan, skal vi følge den, fordi vi vet at det er et formål med det.

 

Helt isolert fra spørsmålet om overføring av arealer, mener vi det bør være en rettferdig fordelingsnøkkel ovenfor idrettslagene i hele den nye kommunen. Vi vet at Nedre Eiker ikke har hatt ordninger som har tilgodesett idrettslagene slik som Drammen har hatt, og har. Her kan det ikke gjøres forskjell når vi blir én kommune. Det må på plass en rettferdig ordning som gjør at alle idrettslagene får de samme overføringene. Hvordan denne ordningen skal se ut, bør vi se nærmere på. Idretten skal få sin plass, men ikke hele plassen.

De Grønne mener at idretten skal sees i sammenheng med andre tilbud rettet mot barn og unge, og at barn og unge skal ha like muligheter. Alle ulike tiltak og ordninger, organisasjoner og strukturer rettet mot barn og unge bør bli sett i sammenheng og trekke i samme retning.