Gå til sidens hovedinnhold

Ap står for langsiktig eierskap av kraftressursene i Drammen kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drammen kommune er eier av flere store og viktige selskaper med Glitre, Lindum og Drammen kino i spissen. Selskapene representerer verdier bygd opp av og i drammenssamfunnet gjennom mange tiår. Langsiktig eierskap og klok forvalting av selskapene har bygd solide verdier og sikret god avkastning for Drammen kommune og drammenssamfunnet. Eierskapet i Glitre Energi, der Drammen kommune eier halvparten har vært vesentlig for drift og utvikling av Drammen kommune gjennom utbytter på mer enn 50 millioner kroner - hvert år.

Verdiene som Drammen kommune forvalter fordrer et godt eierskap. Godt eierskap er langsiktig, forutsigbart og til å stole på. Det er ikke godt eierskap å sende uklare signaler, fatte beslutninger som ikke er drøftet med styre og administrasjon i selskapene vi eier og enda verre: Svekke Drammen kommunes eierposisjon, og dermed svekke de verdiene våre forgjengere har brukt mer enn 100 år på å bygge opp.

For å kunne forvalte eierskapet vårt og sikre verdiene de representerer har Drammen kommune en vedtatt eierpolitikk. Den er vedtatt av et samlet kommunestyre. Eierstrategien til Drammen kommune bygger på ti hovedprinsipper. Her heter det blant annet: «Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene», og at «Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. Drammen kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter.» Det er et helt grunnleggende prinsipp at Drammen kommune har satt profesjonelle styrer til å styre selskapene, og at disse rapporterer til eieren – i dette tilfelle Drammen kommune v/politisk ledelse.

Gjennom lengre tid og med tre grundige orienteringer i Formannskapet har styret i Glitre orientert Formannskapet om fusjonsforhandlinger med Agder Energi, og det potensialet som ligger i en slik funksjon for begge selskapene, og eierne av selskapene. Et eierskap som er 100 prosent offentlig med kommuner, fylkeskommune og Statkraft som eiere. Nå som styret har informert eierne har de bedt Formannskapet som representerer eieren om å få gå videre, og skaffe et skikkelig beslutningsgrunnlag for å si ja eller nei til fusjonen. Dette skulle etter planen skjedd til høsten.

Det vakte derfor stor forundring da Drammen Høyre sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet i Formannskapets møte den 27. april rett og slett vedtok at «Drammen kommune ber om at videre arbeid med planer om en fusjon mellom selskapene avsluttes». Et slikt vedtak bryter med Drammen kommunes eierpolitikk og den er ikke egnet til å skape tiltro til Drammen kommune som eier i et marked som er krevende og sammensatt. Det er heller ikke en ansvarlig behandling av den jobben som er gjort av administrasjon og styre i Glitre.

Drammen Arbeiderparti har tillit til den jobben som administrasjon og styre gjør på vegne av sine eiere. Vi har mange spørsmål, og vet at det er særdeles store verdier som denne fusjonen handler om. Vi mener allikevel at å avslutte forhandlingene med Agder Energi tvert, som Drammen Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ville gjøre, ikke er rett framgangsmåte i denne saken. Vi registrerer og setter pris på at det ikke tok veldig mange dagene før Drammen Høyre snudde trill rundt i saken, og i alle fall er med på en utsettelse for å gi administrasjonen og styret i Glitre mulighet til å utrede videre, og komme fram til et beslutningsgrunnlag som er til det beste for Drammen kommune i denne saken.

Når vi får spørsmålet om fusjon eller ikke fusjon kan vi ta stilling til mange viktige spørsmål, som eierandel og innflytelse, utbyttestrategi og langsiktig samfunnsbygging. Drammen Arbeiderparti ser eierskapet i Glitre som selve arvesølvet, og fortsatt eierskap i energisektoren som en forutsetning for vekst og utvikling av norsk industri. Det er norsk vannkraft som er den viktigste innsatsfaktoren i det grønne skiftet i landet, og en motor i utvikling av nye forretningsområder. Ikke minst sikrer sterke og effektive nettselskaper forbrukere og industrien kraft til en så lav kostnad som mulig. Eierskapet av Glitre skal fortsette å komme Drammens innbyggere til gode gjennom langsiktig forvaltning og et trygt eierskap i offentlig eie med Drammen kommune som dominerende eier.

Les også

Glitre-fusjonen utsatt: – Fredrik Haaning er politisk kastrert av sin leder

Les også

Glitre-fusjonen: – Vi må bare be til Gud om at det går bra

Les også

NHO ut mot Drammen Høyre: – Vi er bekymret

Les også

Jussekspert river Høyres argumenter i filler: – Skal veldig mye til

Les også

Næringstopp om kraftvedtak: – Et rått politisk spill

Les også

Krisemøte i Glitre etter fusjonsbomben

Les også

Sier nei til gigantfusjon: – Vi kan ikke selge arvesølvet vårt

Kommentarer til denne saken