Ledigheten er høy og mange bransjer sliter. Drammen kommune samarbeider med partene i arbeidslivet, blant annet for å begrense skadevirkningene av pandemien.

Da krisen rammet i mars, hadde Drammen kommune en arbeidsledighet på ca. 1500 personer, eller tre prosent av arbeidsstyrken. I mars steg dette tallet til 12,3 prosent. 23. juni er tallet sunket til 2782 personer eller 5,3 prosent.

Det går rett vei. Men fortsatt er ledigheten nesten dobbelt så høy som den var i februar. De økonomiske ettervirkningene, både for næringslivet og innbyggerne, kan bli store og vil kunne vare lenge.

Viljen til å bidra har preget arbeidet gjennom krisetiden. Dette skal vi fortsette med for å sikre at ingen skal stå alene med utfordringene i tiden som kommer.

Da nedstengningen av samfunnet kom, rammet den umiddelbart bransjer som hotell og restaurant, reiseliv, transport og andre serviceyrker. Vi ser nå heldigvis en positiv utvikling, men langtidsvirkningene er det for tidlig å si noe om. Blant dem som frykter langtidsvirkningene mest er entreprenører, eiendomsutviklere, bygg- og anlegg. Dette er en stor bransje i Drammensregionen med mange arbeidsplasser.

Kommunens viktigste næringspolitiske oppgave er å legge forholdene til rette. Hva kan vi som kommune og jeg som ordfører bidra med? For å gi svar, vil jeg opprettholde den gode dialogen vi har hatt gjennom krisetiden, slik at jeg kan få innsikt og innspill.

Dialog er avgjørende for å forstå næringslivets behov. Den nye kommunen har et eget næringsutvalg. Dette utvalget har som formål å være en arena hvor politikere og næringsliv kan møtes for dialog. Næringsutvalget skal kunne gi gode råd til formannskap og kommunestyre.

Vi har også ansatt en kommunalsjef for næring. Gjennom en slik satsing har kommunen som ambisjon å ta en mer aktiv rolle i arbeidet med næringsutvikling i vår region. Jeg nevner noen eksempler på hvordan kommunen jobber med tilrettelegging for vekst og utvikling i næringslivet:

Da regjeringen bevilget 38 millioner gjennom en ekstra tiltakspakke, hadde vi allerede tiltakslisten klar. Pengene gikk blant annet til utbedringer av utearealene ved Mjøndalen skole og ungdomsskolen i Svelvik. Selv om ikke beløpene er kjempestore, bidrar de til å holde hjulene i gang, og kommunen får mulighet til å gjøre sårt trengte investeringer for barn og unge.

I samråd med serverings- og utelivsbransjen har vi tilrettelagt for å utvide arealene til uteservering i sommer, både for å styrke næringen og for å ivareta de svært nødvendige smittevernhensyn og avstandsregler. Dette har vært godt mottatt, og vi kan se fram til et yrende folkeliv i sommer.

Vi har de siste ukene gitt grønt lys for store boligprosjekter. Noen av disse prosjektene har vært omdiskuterte, men når de nå er vedtatt vil de, sammen med mange andre prosjekter, bidra til å opprettholde aktiviteten i utsatte næringer. Det er tverrpolitisk enighet om at det er viktig å opprettholde kommunens aktivitet innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet.

Næringslivet er også opptatt av å ha en imøtekommende og effektiv kommunal byggesaksbehandling. Det er ingen uenighet om dette, og vi gjør det vi kan for å sikre at kommuneapparatet blir en god og konstruktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Kommunen har en stor innkjøpsmuskel. Dette er en av kommunens sterkeste næringspolitiske virkemidler. Arbeidet med å utvikle en ny anskaffelsesstrategi, skjer i samarbeid med det lokale næringsliv.

Gjennom våre samarbeidspartnere, Byen Vår Drammen, Næringsforeningen i Drammensregionen og partene i arbeidslivet, er jeg blitt holdt løpende orientert om arbeidet som allerede er gjort. Jeg er imponert over viljen til å løfte i flokk. Jeg ønsker også å videreutvikle det regionale samarbeidet vi allerede har med våre nabokommuner, der vi sist uke var enige om at regional næringsutvikling er et felles satsingsområde.

Vi trenger et krafttak for å møte et annerledes arbeidsmarked denne høsten. En del ledige vil trenge omskolering og oppgradering av egen kompetanse. Vi har også mange arbeidssøkere med helseutfordringer, og arbeidet med inkludering og integrering har høy prioritet i den nye kommunen.

Jeg har lyst til å fremheve prosjektet «Næringsvekst 2020» som på en god måte viser at vi nå løfter sammen. Dette prosjektet har vakt oppmerksomhet utenfor Drammens grenser-

Dette prosjektet ble skapt i gamle Drammen kommune, men har fått ny aktualitet. Det er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune, næringsforeningen og lokale bedrifter. Da pandemien også rammet tiltakene i «Næringsvekst 2020», ble det besluttet at midlene skulle omdisponeres til formål som kunne hjelpe spesielt de små bedriftene. Partnerne i prosjektet snudde seg raskt, og etablerte et eget rådgiverteam. En næringsrådgiver fra Drammen kommune er også en del av rådgivningsteamet for å bidra til å forenkle samhandlingen mellom næringslivet og kommunen.

Dette er et godt eksempel på at vi løfter i flokk når det trengs, og at vi sammen står godt rustet til å møte nye utfordringer som venter oss allerede til høsten.