Kommunestyret har lagt fram sitt forslag til hvordan kommunen skal utvikle seg. Forslaget vil medføre nedbygging av store natur- og friluftsområder, på tross av kommunestyrets mål om å gjøre kommunen til «Norges grønneste».

Besøkende på kommunens nettsider får nå beskjed om at kommuneplanens arealdel er lagt til offentlig ettersyn. Fram til 15. mars er det mulig for enhver å sende innspill for å påvirke planens innhold. Denne muligheten for medvirkning kan fungere som en sikkerhetsventil, ved at engasjerte innbyggere gjør kommunestyret oppmerksomme på problematiske sider ved planen de foreslår.

Kommunens arealdel 2023-2034

Tirsdag 6. desember førstegangsbehandlet Formannskapet i Drammen kommune planene for kommunens arealdel 2023-2034.

Saken var oppe igjen til debatt i kommunestyret 12. desember og er lagt ut til offentlig ettersyn.

Arealdelen dekker hele kommunen og viser hvor framtidige utbygging i kommunen skal skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur og friluftsområder.

I bestemmelsene til kommuneplanen kan det settes regler for hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i videre planlegging.

Planen består av mange dokumenter hvorav plankart og planbestemmelser har juridisk bindende virkning,mens temakart, veiledere og utredninger gir et kunnskapsgrunnlag for planen selv og en pekepinn på hvordan arealdelen vil brukes blant annet som grunnlag for å godkjenne eller avslå byggesøknader. Plankartet viser hvilke formål arealene skal benyttes til, for eksempel boligbebyggelse, samferdsel eller friluftsformål. Planbeskrivelsen er et eget dokument som tar for seg alt dette her, og er et godt sted å starte hvis du vil prøve å påvirke den fysiske utviklingen av kommunen vår.

Les også:

Noe jeg selv stusser over er hvor lavt ambisjonsnivået er med tanke på å følge opp målene i kommuneplanens samfunnsdel, som for litt over ett år siden ble vedtatt med en målsetting om at Drammen skal bli Norges grønneste kommune. Kanskje ble det for tøff konkurranse om pallplassene, for nå satses det på mageplask i stedet. Det rådende styringsprinsippet i kommunen er nå «å ha to tanker i hodet på en gang». Som om vi skulle tilstrebe «å si en ting, men gjøre noe annet». Det er ikke slik man fremmer forutsigbarhet. Snarere tvert imot. Forutsigbarhet ivaretas best der det går en rød tråd fra overordnet mål, via kunnskap til handling.

I fjor vår gikk et flertall av formannskapet inn for å konsekvensutrede en rekke forslag til omdisponeringer som rådmannen mente var i strid med gjeldende føringer. Da saken kom opp igjen til formannskapet før jul, var konsekvensutredningen klar. Her kom det blant annet fram atdetvil medføre svært store negative konsekvenser å bygge boliger i det om lag 1.000 mål store skogsområdet mellom Åssiden og Solbergelva. Området er i dag varmekjær skog med fine muligheter for friluftsliv og lek for mange av dagens innbyggere. Utredningen har ikke tatt hensyn til deres tilknytning til denne nærnaturen, men den har også andre mangler. For eksempel er det ikke gjort undersøkelser i felt av fagfolk med biologikompetanse.

Les også:

Det vises til behov for «nyetablering av all teknisk infrastruktur, inkludert VA-system og veisystem med tilhørende gang- og sykkelveier», men det er ikke vist anslag for hva disse investeringene og driftskostnadene vil medføre av økte kommunale avgifter for oss som allerede bor i kommunen.

«Omdisponeringen vurderes som svært negativ», skrev rådmannen i sin oppsummering av konsekvensene, men foreslo likevel å omdisponere denne skogen til boligformål i sin innstilling til formannskapet. Det forelå ingen faglig begrunnelse i saksframlegget, og konsekvensutredningen taler imot. I tillegg innebærer omdisponeringen en tilsidesettelse av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. En merkelig praksis spør du meg, uten samsvar mellom kunnskap og handling.

Gode planer skal bidra til å nå mål ved å bygge på best tilgjengelig kunnskap. En viktig del av denne kunnskapen finnes imidlertid blant oss som berøres av planene. Nå er tiden inne for at vi peker på mangler og svakheter i planforslaget, slik at vi får en kommuneplan som tjener flere enn dem som har penger å tjene. Skal Drammen kommune lykkes med sine ambisjoner må vi sammen ta ansvar for utviklingen. Og det er hva reell medvirkning handler om.

Andre saker fra dt.no: