Gå til sidens hovedinnhold

Etiske retningslinjer

Artikkelen er over 11 år gammel

Mecom Group plc - Etiske retningslinjer.

Mecom Group plc forplikter seg til å drive sine virksomheter på en ansvarlig måte.

Som et rendyrket mediekonsern er vi overbevist om at vårt omdømme er bygget på at vi følger og etterlever tydelige retningslinjer for vår forretningsmessige virksomhet. Det gjelder både i forhold til våre ansatte og i forhold til våre
samarbeidspartnere og forbindelser, dvs kunder, lesere, aksjonærer, leverandører, myndigheter, konkurrenter og de lokalsamfunnene der vi er til stede.

For å understreke våre forpliktelser, slik de fleste børsnoterte selskap i Storbritannia som ønsker å utvise god eierstyring og selskapsledelse gjør, har vi utarbeidet egne etiske retningslinjer. Disse retningslinjene skal sikre at alle ansatte i konsernet og konsernselskapene har en klar forståelse av de prinsippene og etiske verdiene som vi ønsker å opprettholde og etterleve.

At vi etterlever og håndhever våre etiske retningslinjene er en viktig del av arbeidet med å bygge opp Mecom Groups renommé som en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør, forretningspartner, arbeidsgiver og leverandør.

Dette dokumentet utgjør kjernen i Mecom konsernets etiske og forretningsmessige retningslinjer. Som et ansvarlig selskap har vi i tillegg mange retningslinjer og kontrollordninger som styrer hvordan vi opptrer som organisasjon, og hvordan vi spiller på lag med våre samarbeidspartnere og forbindelser i vårt daglige virke.
Det er umulig å kunne forutse enhver situasjon som kan oppstå. De etiske retningslinjene har derfor fått en generell utforming. De er ikke ment å skulle erstatte mer detaljerte retningslinjer og prosedyrer som er etablert i de enkelte virksomhetene våre og i det enkelte land. Likevel kan disse grunnleggende prinsippene og etiske verdiene tjene som veileder for den enkelte ansatte i hans eller hennes omgang med kunder, leverandører, aksjonærer, kolleger og andre som virksomheten forholder seg til.

Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med disse etiske retningslinjene og alt de representerer. Vi ber den enkelte medarbeider lese igjennom og sette seg inn i retningslinjene. Hvis noe er uklart, kan du snakke med din overordnede eller dine kollegaer.

David Montgomery,
styreformann
22. mars 2007

Etiske retningslinjer

1. Om å følge lover, forskrifter og selskapets retningslinjer

Mecoms forretningsvirksomhet er underlagt en rekke lover og forskrifter. Alle ansatte må kjenne og følge de lovene og forskriftene som styrer arbeidet deres.

Dette gjelder blant annet lover og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, prosedyrer og praksis ved ansettelser, konkurranselovgivning, opphavsrettsregler, regelverk for miljøvern, og innbetaling av skatter og trygdeavgifter. Like viktig er det å følge selskapets egne retningslinjer og prosedyrer.

Alle ansatte må som medarbeidere i et mediekonsern være seg sin og virksomhetens rolle bevisst. Som mediekonsern har vi en grunnleggende plikt til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten.

Alle journalister og redaktører i Mecom Group skal handle og opptre i samsvar med journalistiske prinsipper og de etiske retningslinjene for journalister og redaktører som gjelder i de enkelte land.

2. Etisk virksomhet og atferd og rettferdig behandling

Alle ansatte har ansvar for å opprettholde og styrke selskapets omdømme. Vi skal være rettferdig og opptre med integritet. I den daglige virksomheten må selskapet fremstå som en upartisk og ærlig aktør overfor alle sine ansatte og forretningspartnere.

3. Interessekonflikter

Vi inngår ikke forretningsavtaler på vegne av Mecom med et selskap som vi eller et av våre familiemedlemmer kan ha direkte fordeler av.

Utenfor arbeidstiden

Ansatte kan ikke drive annen virksomhet eller ha en annen jobb som vil kunne skade eller skape tvil om egen eller selskapets troverdighet og uavhengighet. De ansatte har selv plikt til å opplyse om mulige interessekonflikter og informere sine overordnede om dette. Det kan oppstå interessekonflikt hvis en medarbeider blir ansatt i et annet selskap, opptrer på vegne av andre virksomheter eller har økonomiske interesser i et annet selskap. Unntatt fra dette er eksterne stillinger som er godkjent av selskapet, samfunns- og frivillige aktiviteter og reelle aksjeposter og andre investeringer. Ethvert slikt unntak må være godkjent av
selskapet.

Innsidehandel

Ingen ansatte som er i besittelse av informasjon som det er rimelig å anta vil kunne påvirke selskapets verdipapirer, dvs. aksjekursen i Storbritannia, der selskapet er notert, kan handle med disse verdipapirene så lenge de kan ha fordeler av slike følsomme opplysninger. Styret kan til enhver tid vedta ytterligere restriksjoner på aksjehandel for toppledere.

Gaver og påskjønnelser

Ansatte må forholde seg til forretningsforbindelser og samarbeidspartnere på en slik måte at deres uavhengighet og skjønnsmessige vurderinger som Mecom-ansatte ikke blir påvirket av forhold som kan gi personlige fordeler eller at det kan skapes inntrykk av at dette er tilfelle. Journalister og redaktører skal aldri motta noen som helst fordeler som motytelse for det de skriver om eller dekker.

4. De ansatte

Menneskene

Våre ansatte kan forvente å få tilfredsstillende betaling for å utføre oppgavene sine og få spesiell belønning for ekstraordinære prestasjoner. De kan også forvente opplæring, tilbakemelding samt en sikker og trivelig arbeidsplass. Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og favorisering, og det skal vises respekt for den enkeltes
verdighet og liv utenfor jobben.

Likestilling

I arbeidsrelaterte saker (inkludert rekruttering, tilgang til opplæring og orfremmelse, overflytting, oppsigelse, personalsaker, lønn og godtgjørelse) tas beslutningen til fordel for den best egnede kandidaten. Det som er avgjørende i hvert enkelt tilfelle, er kvalifikasjoner, tidligere prestasjoner og nødvendig evne til å utføre de oppgavene som skal gjøres.

Mecom praktiserer likestilling på arbeidsplassen, og de ansatte skal ikke engasjere seg i eller støtte diskriminering basert på alder, rase, hudfarge, språk, kaste, nasjonalitet, religion, funksjonshemming, kjønn, sivilstand, seksuell legning, medlemskap i fagforeninger eller politisk tilknytning.

Arbeidsmiljø

Mecom skal legge til rette for et sikkert og sunt arbeidsmiljø og innen rimelighetens grenser påse at de ansattes helse, sikkerhet og velferd ivaretas på arbeidsplassen.
De ansatte har plikt til å ta rimelig hensyn til sin egen helse og sikkerhet og helsen og sikkerheten til andre som kan bli berørt av deres handlinger. De ansatte skal bruke det utstyret som selskapet stiller til rådighet, på riktig måte og i samsvar med den opplæringen og de anvisningene de har fått om hvordan det skal benyttes.

Kommunikasjon
Selskapet forplikter seg til å kommunisere åpent og sannferdig overfor ansatte og offentligheten.

5. Kunder
Det viktigste vi kan gjøre for kundene våre, er å tilby produkter og tjenester som konsekvent er bedre enn det andre kan tilby.

Når kundene våre stiller et spørsmål, kommer med en anmodning eller legger frem en klage, skal vi i utgangspunktet anta at alt det de sier, er riktig. Vi skal alltid svare på en rask, sjenerøs og vennlig måte og bidra til å oppklare situasjonen. Vi må aldri legge skylden for problemer på kundene eller andre, og vi må alltid
beholde vår humoristiske sans.

Når vi annonserer eller tilbyr våre tjenester, må vi alltid være sannferdige i hver minste detalj.

6. Leverandører

Selskapet skal aktivt oppfordre sine leverandører til å vise ansvarlig atferd og ha høy standard på den forretningsvirksomheten de driver.

Vi vil ikke akseptere gaver eller påskjønnelser fra nåværende eller kommende leverandører eller andre parter når disse skal gjøre forretninger med Mecom, og vi godtar heller ingen favorisering av personlige eller forretningsmessige årsaker. På samme måte deler vi heller ikke ut penger eller gaver for å skaffe oss selv
innflytelse. Gaver, traktering, underholdning og lignende av liten verdi kan gis eller mottas under forhold der de kan gjengjeldes, og der de ikke kompromitterer oss individuelt eller Mecom som selskap.

Vi respekterer alle patenter, varemerker, opphavsrettigheter, eieropplysninger og forretningshemmeligheter og fortroligheten til alle som vi har forretningsforbindelser med.

7. Samfunnet

Mecom tar samfunnsansvar og bærekraftig utvikling på alvor og skal arbeide for at virksomheten skal bli mer bærekraftig når det gjelder de økonomiske, sosiale og miljømessige sidene av selskapets aktiviteter.

Mye av virksomheten vår er bygget på offentlighetens oppfatning av vår troverdighet, og som utgivere er det vårt ansvar for å gi en fordomsfri og upartisk beskrivelse av begivenheter. Vi bygger de redaksjonelle aktivitetene våre på de journalistiske prinsippene som gjelder i den demokratiske delen av verden. Offentlig tillit
er med på å avspeile de verdiene selskapet står for og vi skal gjøre alt vi kan for å opprettholde den. Vi beskytter våre publikasjoners og bidragsyteres uavhengighet og forsvarer den uavhengige journalistikken mot innblanding fra myndigheter, eiere, annonsører eller andre interessegrupper for å sikre at vi alltid kan formidle fri og upartisk informasjon til publikum.

8. Selskapets eiendeler

Beskyttelse av selskapets eiendeler

De ansatte plikter å bruke, ta vare på og vedlikeholde selskapets eiendeler, herunder åndsverk, på en ansvarlig måte. Selskapets eiendeler kan bare brukes i forbindelse med virksomhet for selskapet.

Krisehåndtering

Vår reaksjon på og opptreden i en nødssituasjon må bygge på at det er lagt og eksisterer planer for kontinuerlig og fortsatt drift. Vi forventer at selskapets lokale virksomheter legger planer som reduserer risikoen for den lokale virksomheten, kundene, de ansatte og aksjonærene hvis det oppstår en krisesituasjon.

Myndighet
En klar og omforent ansvars- og beslutningsstruktur er en vesentlig forutsetning for å kunne opprettholde et effektivt økonomisk og driftsmessig kontrollmiljø. Alle virksomhetene plikter å etablere og vedlikeholde egnede myndighetsnivåer for å dekke alle verdier/utgifter og alle transaksjoner som må godkjennes av ledelsen.

Etterrettelighet i selskapets økonomiske dokumenter

Selskapets fortegnelser og regnskaper skal på en nøyaktig måte avspeile innholdet i de underliggende transaksjonene, og skjult gjeld eller udokumenterte gjeldsposter må ikke føres inn eller videreføres. Fortegnelser og regnskap må i alle henseender føres og oppbevares i samsvar med landets lover og de egnskapsprinsippene, retningslinjene og prosedyrene som selskapet har vedtatt. Selskapet skal ikke unndra skatt, og alle skattbare ytelser som de ansatte måtte motta, skal dokumenteres og oppgis til myndighetene.

Beskyttelse av fortrolig informasjon

De ansatte i selskapet plikter å påse at fortrolig informasjon bevares og beskyttes. Med fortrolig informasjon menes det som ikke er alminnelig kjent utenfor Mecom. Slik informasjon gir eller kan gi selskapet konkurransefordeler eller konkurranseulemper hvis den blir kjent i det offentlige rom. Som medieutgivere
beskytter vi kildene våre og informasjon vi mottar i fortrolighet.

9. Om å følge disse retningslinjene

Alle ansatte plikter å følge disse etiske retningslinjene, og de har et personlig ansvar for å gjøre det.

Det er ansvaret til Mecoms styre å påse at prinsippene og de etiske verdiene i disse retningslinjene gjøres kjent for alle ansatte. Hvert år skal den øverste ledelsen fremlegge en bekreftelse på at disse retningslinjene følges.

Samtidig skal styret kontrollere det ledelsen kommer frem til. For at dette skal bli lettere å gjennomføre, skal alle som arbeider for Mecom, motta et eksemplar av disse etiske retningslinjene, enten elektronisk eller på papir.

Dette skal utgjøre en del av den informasjonspakken som alle nyansatte mottar, og skal også gjøres tilgjengelig på selskapets nettsted og på vårt intranett.

Styret vil ikke kritisere ledelsen for eventuelle forretningsmessige tap som måtte oppstå som følge av at disse retningslinjene følges, og det vil ikke få negative konsekvenser at ansatte melder fra om brudd på retningslinjene.

Mecom har vedtatt retningslinjer for fortrolig varsling for å gjøre det lettere å rapportere om brudd på de etiske retningslinjene, samtidig som de ansatte beskyttes.


OVERSATT VERSJON – ORIGINAL ENGELSK TEKST FINNES PÅ EDDA MEDIAS INTRANETT DE ENGELSKE DOKUMENTENE ER ORIGINALENE OG DISSE MÅ KONSULTERES DERSOM DET OPPSTÅR UKLARHETER KNYTTET TIL SPRÅK OG FORSTÅELSE AV INNHOLDET.


 

Kommentarer til denne saken