Folkemøte om tro og livssyn

Dr. Shanthikumar Hettiarachchi.

Dr. Shanthikumar Hettiarachchi.

Artikkelen er over 12 år gammel

Folkemøte på Papirbredden lørdag 22. september kl. 12.00-15.00.

DEL

Sted: Papirbredden, auditorium 55-08
Tid: Lørdag 22. september kl. 12.00
Tema: Tro og livssyn, problem eller ressurs?..


En arbeidsgruppe inviterer til folkemøte for å etablere et tros- og livssynsråd i Drammen. Møtet presenterer arbeidet som er gjort så langt og våre planer for etableringen av Drammen Tros- og Livssynsråd (DTL). En invitasjon med forslag til intensjonsavtale er sendt alle registrerte tros- og livssynsorganisasjoner i Drammen og omegn.

Programmet på møtet vil blant annet bestå av følgende punkter:

• Gjester fra Leicester vil kort beskrive erfaringen fra Leicester Council of Faiths og hva det rådet har hatt av betydning i deres by. Se www.stphilipscentre.co.uk/ for mer informasjon om gjestene Dr. Shanthikumar Hettiarachchi og Suleman Nagdi MBE

• Tunsberg biskop og andre inviterte vil komme med innspill.

• Det blir anledning til å stille spørsmål og kommentere innspill

• Alle representanter for registrerte tros- og livssyn i Drammen og omegn er invitert til å delta og til å undertegne intensjonsavtalen.

• Valg på interimsstyre som skal forberede og gjennomføre årsmøte og formell stiftelse av Drammen Tros- og Livssynsråd (eller hvilket navn som måtte bli valgt)

Drammen er privilegert med sin store bredde av tros- og livssynssamfunn. Byen har alltid hatt en stor bredde både innen kristne samfunn og andre religioner.

Religion, tro- og livssyn kan sees på som en privatsak. Men tro og overbevisning utgjør en viktig motivasjon og drivkraft i menneskers liv. Denne kraften er vesentlig i møte mellom mennesker og et grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnet.

Det siste året har det vært jobbet aktivt fra flere hold når det gjelder å etablere et felles forum for alle ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen. Mange har bidratt gjennom flere år både i formelle og uformelle sammenhenger. Arbeidet er drevet av et ønske om å bidra aktivt og konstruktivt til en god samfunnsutvikling. Vi ser vår tro og grunnleggende livstolkning som en vesentlig ressurs i arbeidet for en felles, god framtid for alle innbyggere i byen vår.

Arbeidsgruppen
Følgende personer har deltatt på ulik måte i arbeidet: Jonas Muhammad (På rett vei), Sajid Mukhtar (Jam-e-Mosque), Baddar Kiani (Islamic Cultural Society), Kaye Westeng (Bragernes menighetsråd –Den norske kirke), Marius Buarøy Hagen (Drammen og Lier lokallag av Humanetisk Forbund), Roshan R. Maghsoudi (Bahai-samfunnet i Drammen) og Ivar Flaten (Fjell menighet – Den norske kirke), prost Astrid Bjellebø Bayegan, sokneprest Dag Kaspersen (Åssiden kirke – Den norske kirke) og Sukhvinder Singh (Sikh-gurdwaraen i Lier)
Gruppen har forsøkt å få med flere representanter, og ønsker å være helt åpne for alle ulike tros- og livssynssamfunn. Det er vårt håp at mange vil finne det ønskelig og viktig å være med i det videre arbeidet.

Kontaktperson: Spr Ivar Flaten (flaten@drammen.kirken.no)

Artikkeltags