San Francisco frykter jordskjelv, Hawaii frykter vulkanutbrudd og japanere frykter kjempebølger. Det drammensere burde frykte er kvikkleire.
I verste tilfelle kan større deler av Bragernes rase ut. Eller heller; renne ut i elva. Akkurat det er en skremmende tanke, i et byens tettest bebygde strøk.
- Undersøkelser fra tidligere viser at her bør det gjøres noe, sier senioringeniør Eirik Traae i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ifølge Traae er forholdene på Bragernes på kanten av hva NVE finner sikkerhetsmessig forsvarlig.

SENSITIVT. NVE har foretatt en gjennomgang for å øke sikkerheten mot leirskred. Etter flere ras i slike områder rundt om i landet, mener NVE det er på tide å ta lærdom. For Drammen konkluderer NVE og Norges Geotekniske Institutt (NGI) med at Bragernes er et område med høyest mulige risikoklasse.
- Løsmassene i Drammen kommune er dominert av en mektig hav- og fjordavsetning (marin leire). Drammenselva har videre avsatt betydelige mengder sand og grus langs løpet. Leiren er for en stor del bløt og med en høy sensitivitet - den mister det meste av sin styrke ved overbelastning eller omrøring, skriver NGI i rapporten som nå er overlevert Drammen kommune.
Leiren under Bragernes tåler påkjenning til et visst punkt. I det den brister omgjøres fast leire til bløt og rennende masse.

POLITIKERE VARSLET. Formannskapet ble nylig informert om faren forbundet med de store kvikkleireforekomstene. Problemstillingen er ikke ny. Senest i 1992 ble det gjort undersøkelser som konkluderte med fare for leirskred.
All byggevirksomhet i Drammen er derfor underlagt strenge krav. Blant politikerne ble det derfor uttrykt stor bekymring for hvorvidt de mange byggeprosjektene i området kan utløse ras. Faren med kvikkleire er at påkjenninger i et begrenset område kan spre seg og forårsake ras i et langt større område.
- Det må vurderes om byggevirksomhet i seg selv kan føre til at skred blir utløst, i byggefasen eller etter utbygging, heter det i NGIs rapport.

NYE SVAR. Forøvrig ser ikke NVE grunn til å skremme vannet av innbyggerne. Leire er et problem Drammen har levd med siden tidenes morgen, og forholdsregler tas. Blant annet behandler NVE søknader i forbindelse med enhver utfylling i Drammenselva.
- I forbindelse med utfyllinger gjort i elva har jo NVE regnet på det, og ikke sett grunnlag for noen økt fare forbundet med det, sier Traae.
NVE og NGI mener imidlertid undersøkelsene som så langt er gjort ikke er nok, og ber derfor kommunen sette i gang med ytterligere undersøkelser. Ifølge Traae vil moderne metoder gi bedre svar på den reelle rasfare og hvilke sikringstiltak som eventuelt bør vurderes.
- Nye undersøkelser er allerede underveis. I samarbeid med NVE er oppdraget allerede gitt, sier kommunaldirektør Arild Eek.

ESPEN SANDLI
espen.sandli@dt.no

Her bør det gjøres noe.

Eirik Traae i NVE

Ny undersøkelser er allerede underveis.

Kommunaldirektør Arild Eek