Barn skal ikke oppleve at de ikke får med seg matpakke på skolen, at de ikke kan delta i fritidsaktiviteter eller ikke har mulighet til å dra på ferie. Møtet med skolen skal ikke påvirkes av barnas sosiale forskjeller.

En av de viktigste sakene Høyre arbeider med er hvordan vi skal inkludere flere i arbeidslivet og samfunnet. Dette blir en av våre prioriterte saker i stortingsvalgsprogrammet. Høyre mener at bekjempelse av fattigdom handler om å ta tak i de underliggende årsakene til fattigdom. Sosial ulikhet i Norge forebygges først og fremst ved at man har et arbeid og inntekt og at man har en utdanning.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, fra Drammen går inn for Sandra Bruflot som stortingsrepresentant for Buskerud i fire og en halv måned. Hun vil blant annet jobbe i Helse- og omsorgskomiteen med helseteknologi, helsenæring og kvinnehelse.

Ørmen Johnsen vil levere kronikker til DTs faste «Buskerudbenken».

Ørmen Johnsen har permisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og skal til bake dit for å lede programområdet USN Kultur.

Fattigdom betyr å mangle muligheter for å delta sosialt. Barn og unge trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at det verste med å være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan. Det er viktig med nettverk og relasjoner i livet. De dannes gjerne når man er ung. Derfor er skole og oppvekst så viktig. Vi må ha et skolesystem som gjør at folk får like muligheter, og som kompenserer for sosial bakgrunn. Samfunnet må forebygge at fattigdom går i arv.

En av ti barn i Norge bor i husstander med vedvarende lav inntekt. Det er store forskjeller mellom omfanget av barnefattigdom i kommuner og mellom fylker. Det er i de store byene som Oslo og Drammen vi finner den største andelen av barn i lavinntektsfamilier.

Vi må jobbe med de bakenforliggende årsakene. All statistikk forteller at barn i lavinntektsfamilier har foreldre som ikke er tilknyttet arbeidslivet. De har foreldre som får mer enn halv inntekten i sosiale ytelser, eller har foreldre der hovedforsørger har lav eller ingen formell utdanning. Noen har foreldre som er aleneforsørgere. Barnefattigdom rammer barn med innvandrerbakgrunn i særlig grad. Kombinasjonen av svak yrkestilknytning hos foreldrene, og familier med mange barn, har ført til at mange innvandrerfamilier har hatt en dårligere inntektsutvikling enn befolkningen.

Arbeid mot fattigdom er et langsiktig arbeid. Flere må inn i arbeidslivet samtidig som vi må ha fattigdomsutjevnende tiltak. Her tar Regjeringen grep. Regjeringen legger til rette for å skape flere arbeidsplasser, gir kompetanseheving i arbeidslivet og gir støtte til de som ikke har fullført videregående opplæring. Regjeringen vil bruke fire milliarder i statsbudsjettet på å få unge tilbake til skolebenken og ut i jobb. Målet er at unge ikke skal falle helt ut av arbeidslivet.

Mer fra Kristin Ørmen Johnsen:

Les også

Å rive statuer gir ikke mindre rasisme

Regjeringen øker bevilgninger innen psykisk helse og rus, mange med disse problemene har det vanskelig for å komme seg inn i arbeidslivet. Det skal være hjelp å få. Det er mulig nå å motta støtte fra Nav og samtidig ta utdanning.

Å få folk i arbeid og utdanning er et er mange konkrete tiltak for å bekjempe fattigdom. Barnetrygden har økt for første gang på 20 år. Engangsstønad til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger er doblet. Regjeringen bevilger penger til gratis kjernetid i barnehage og skolefritidsordning. Det er bevilget ferietilskudd til kommuner og organisasjoner. Flere barn skal få tilbud om aktiviteter i ferier. Regjeringen innfører Fritidskortet som gir midler til å dekke deltagelse på ulike fritidsaktiviteter. Dette skal sikre at flere barn får gode venner og ikke minst kan delta på aktiviteter de ønsker.

Bostøtten er økt slik at 18.000 barnefamilier får opptil 8.000 kroner mer utbetalt. Endringene førte også til at rundt 1.100 nye husstander får rett på bostøtte, hvorav 900 av disse er husstander med barn. Regjeringen har fjernet NRK-lisensen og finansierer den nå over skatteseddelen. Dette gjør ordningen mer sosial. De som tjener mer må også betale mer. For minstepensjonister blir det gratis.

Arbeiderpartiet brukte mye tid i trontaledebatten til å snakke om skattepolitikken, snakke om de rike, men sier forbausende lite konkret hva de vil gjøre med de underliggende årsakene. Høyre mener sosial ulikhet må bekjempes på flere fronter.

Andre fra Buskerudbenken:

Les også

For bestefar var politikk korrupsjon og egoistisk maktfokus. For meg er det helt annerledes

Les også

Store forskjeller er gift for samfunnet, og forskjellene i Norge øker

Les også

Vi kan ikke lytte til de som skjønnmaler situasjonen fordi noen få innvandrere lykkes i Norge

Les også

Politifolk i Drammen ber Senterpartiet si nei til regjeringens rusreform