Drammen har som resten av landet et stort innslag av private barnehager, og historisk har sektoren vært avhengig av private drivere for å oppnå full barnehagedekning. I tidligere Drammen har det heller ikke vært politisk vilje til å bygge ut den kommunale delen av sektoren.

Tradisjonelt besto privat sektor av ideelle drivere og foreldredrevne barnehager. I dag ser vi at kjeder eid av store velferdskonsern overtar en større og større andel av de private barnehagene. Barnehage har blitt attraktivt å investere i, fordi det innebærer lav risiko og få reguleringer med hensyn til profitt.

Samtidig har tilskuddsordninga til private barnehager gjort det vanskeligere for ideelle aktører som driver enkeltstående barnehager. Stram kommuneøkonomi og effektivisering av kommunale tjenester gjør det vanskelig for enkeltstående barnehager, som verken kan dra nytte av stordriftsfordelene til kommunen eller kjedenes storkapital.

I Drammen har representanter for de private enkeltstående barnehagene ropt et varsku om utviklinga, og særlig barnehager i tidligere Nedre Eiker rammes av kutt i sektoren etter kommunesammenslåing. Færre antall barn i barnehagealder gjør ikke situasjonen noe bedre.

Jeg deler de private enkeltstående barnehagenes bekymring, og denne ukas sak om at Skyttelveien barnehage selges til Norlandia, er et tydelig tegn på i hvilken retning barnehagesektoren er på vei. Norlandia etablerte seg i kommunen i høst da de kjøpte opp Sprellopp-kjeden. Derfor er det ikke uventa at de vil gjøre det de kan for å øke porteføljen sin i Drammen.

Noen vil kanskje tenke at det ved færre barn i barnehagealder er en helt naturlig utvikling at barnehager må legge ned fordi det ikke er bruk for like mange plasser som før. Men istedenfor at private barnehager legger ned, kommer vi til å se at store kjeder overtar flere og flere av dem. Når det er et overskudd av barnehageplasser, er det til sjuende og sist kommunen som må legge ned plasser. Kommunen har ikke styringsrett over de private barnehagene, og med fri etableringsrett, kan private kjeder etablere nye plasser sjøl om kommunen strengt tatt ikke har bruk for dem.

På denne måten bidrar kjedene til å ikke bare presse ideelle og enkeltstående barnehager ut av sektoren, men også de kommunale plassene. Dette skjer i Drammen akkurat nå. For å oppfylle de såkalte demografijusteringene ved synkende barnetall, ble det bestemt at kommunen skal legge ned en av sine egne barnehager.

For en som jobber både politisk og faglig for at barnehagene våre skal bli bedre, er det hjerteskjærende å se at barnehagesektoren litt etter litt overtas av kommersielle kjeder eid av internasjonale pengefond, som driver mer med business enn barnehage. Offentlige midler forsvinner ut av barnehagene og gir dårligere arbeidsvilkår for de ansatte.

Et argument som gjerne brukes av de som ikke ønsker å endre denne utviklinga, er at vi trenger mangfold i sektoren, et argument som mister kraft hver gang en kjede overtar en enkeltstående barnehage. Kjedenes inntog har ikke bare endra barnehagene fra velferdstjeneste til forretningsmodell, de er også i ferd med å endre barnehagens pedagogiske innhold, viser Hanne Fehn Dahles helt ferske doktoravhandling. Et kjennetegn ved flere av de store kjedene, er at de utvikler egne standardiserte konsepter for pedagogisk arbeid som brukes i markedsføring og profilering. Det er ikke bare logo og fargevalg som fører til mindre mangfold, men også det pedagogiske innholdet barna blir møtt med i hverdagen.

Skal vi stoppe kommersialiseringa av barnehagesektoren, er vi avhengig av politiske endringer nasjonalt. Det må gjøres vanskeligere å tjene store penger på barnehage, og lettere for kommuner å favorisere ideelle aktører når tilskudda skal fordeles.

Finansieringa av de private barnehagene må endres, sånn at kommunen ikke kan spekulere i å holde kostnadene i barnehagene sine nede for å slippe økte tilskudd til de private. En bedre bemanningsnorm vil gi alle barnehager bedre vilkår, og gjøre det mindre lønnsomt å drive business på omsorg, lek og læring. Mens vi venter på regjeringsskifte og skyhøye forventninger til de rødgrønne partiene, vil jeg fortsette å jobbe for at Drammen skal satse på barnehage.

Kutta i sektoren må reverseres sånn at kommunen kan tviholde på sin andel av barnehageplassene og få mulighet til å øke andelen kommunale plasser ved å inngå avtaler med enkeltstående barnehager om forkjøpsrett hvis de ser seg nødt til å selge.