Vi i Venstre er helt tydelig på at en tvungen overtakelse av eiendom på Lindum ikke skal gjennomføres. Et av innspillene i arealplanen som er ute til høring, er en omfattende utvidelse av Lindum AS´ område. Det er i hovedsak dyrket mark som er foreslått omregulert for at Lindum AS skal kunne utvide sin virksomhet med et massedeponi.

Flere debattinnlegg og kronikker

Grunneierne er tydelig på at de ikke ønsker å selge, og eneste mulighet for realisering av planene er ekspropriering, med andre ord en tvungen overtakelse av området. Det kommer Drammen Venstre til å motsette oss. Det er, for å være tydelig, helt uaktuelt.

Arealplanen i sin nåværende form forutsetter massiv nedbygging av natur og dyrket mark. Totalt 2.600 mål med natur og dyrket mark raseres i Drammen kommune om alle innspillene i planen blir vedtatt. Dette vil selvfølgelig Drammen Venstre kjempe imot. Dette strider mot vår egen kommunes vedtatte strategi i kommuneplanens samfunnsdel og vår egen klimastrategi.

Les også

I tillegg er det jo direkte pinlig med tanke på at Norge internasjonalt er en forkjemper for å snu utviklingen med nedbygging av natur og dyrket mark. Vi fremstår som en av pådriverne i kampen mot nedbygging, og FN har redusert nedbygging av natur og dyrket mark som et av sine hovedmål. Bare ikke i Drammen, kanskje.

Et av områdene som er foreslått omregulert fra dyrket mark er et område Lindum AS ønsker å benytte til massedeponi. Lindum AS er heleid av Drammen kommune, og vi har stor respekt for de bidragene Lindum AS gjør innenfor sirkulærokonomi og bidrag til kommunekassen i form av utbytte. Men her mener vi at Lindum AS er på ville veier, og at veien å gå for å utvikle bedriften og øke kommunens inntekter ikke er å bygge ned dyrket mark og fjerne livsgrunnlaget til grunneierne i nabolaget.

Drammen kommunes eierstrategi for Lindum AS skal behandles i Formannskapet i løpet av våren, og vi forventer at den nye eierstrategien tar hensyn til at omregulering av dyrket mark ikke gjennomføres.

Grunneierne i Lindum AS´ nabolag har i tillegg gitt et klart svar. De ønsker ikke å gi fra seg sine områder frivillig. Da står vi igjen med en mulighet: At områdene omreguleres med tvang, altså ekspropriering. Det er i utgangspunktet helt uaktuelt for oss i Venstre å omregulere området fra dyrket mark for å etablere et massedeponi. Og vi vil oppfatte det som et klart overgrep om Drammen kommune i tillegg gjør det med tvang.

Les også

Det er på tide at Drammens politiske partier toner flagg. Hva mener Høyres Kjell Arne Hermansen, Monica Myrvold Berg fra Ap og Ulf Erik Knudsen fra Frp?

Vi i Drammen Venstre er tydelige på hva vi mener: Det er på tide å legge omreguleringen på Lindum død. Det er på tide å gi grunneierne et klart svar om at det ikke er aktuelt å omregulere jordene deres til et massedeponi. Og det er på tide å gi Lindum AS et klart svar om at områdene ikke vil bli tilgjengelige. Da kan Lindum AS bruke tiden sin på en annen og bedre strategi.

Nyheter fra Drammens Tidende