Åpent brev til næringsminister Iselin Nybø og regjeringen:

Vi er oppriktig bekymret for store deler av næringslivet i kommunene våre, og i særdeleshet innen varehandel, kultur, reiseliv og serveringsbransjen, eksportrettet industri og maritim sektor.

Disse har måttet tåle flere nedstenginger og store tap knyttet til tapte varelagre, ordrebøker som tømmes og omsetning som blir radert ut «over natta». Serverings- og kulturbransjen har fått noen midler tilført gjennom tidligere krisepakker fra staten, men på langt nær blitt kompensert for reelle tap.

I tillegg er eksportrettet industri og maritim sektor rammet av de strenge smitteverntiltakene. Denne nedgangen gir negative konsekvenser og ringvirkninger for leverandører over hele landet, og særlig i tidligere Buskerud fylke.

Varehandelen ble også svært hardt rammet når de ble stengt ned nå i mars, og har så langt ikke blitt kompensert for noe.

For våre kommuner er næringslivet i dette segmentet viktig av mange årsaker. De bidrar med arbeidsplasser og verdiskaping, men de skaper også viktige ringvirkninger. Her finner vi lærlinger, mangfold og inkludering i praksis og svært mange unge mennesker får sitt første møte med arbeidslivet gjennom denne bransjen. De bidrar også med attraksjonskraft gjennom å skape liv og møteplasser for folk. Dette gjør igjen stedene våre mer attraktive og tiltrekker både nye innbyggere og turister, som igjen bidrar til ytterligere verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Nå står svært mange av aktørene i disse bransjene i fare for å knekke nakken økonomisk. Dette er aktører som i utgangspunktet drev godt og hvor det absolutt var liv laga før pandemien.

Vi er alvorlig bekymret for både de kortsiktige og langsiktige virkningene som følge av dette, og ber regjeringen følge opp med målretta krisepakker til næringslivet i de kommunene som er stengt ned etter kapittel 5a i smittevernforskriften.

Vi er kjent med at det er satt av 750 millioner kroner til dette allerede, og det er bra. Men det er langt fra nok til å redde næringslivet vårt ut av denne krisen. Det meldes om at lønnsforpliktelsene alene er på langt mer enn dette for disse bedriftene, og da kommer tapt varelager og omsetningssvikt i tillegg.

Permitteringsregelverket gir de ytterligere belastninger, all den tid det er endret tilbake fra 2 til 10 dagers arbeidsgiverperiode fra i fjor.

Vi ber derfor næringsministeren og regjeringen om ytterligere kraftfulle og målretta tiltak og at de må komme raskt.

Les også: