Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, forsøker å gjøre seg selv til dommer over hva som er gode argumenter og ikke i et innlegg i Drammens Tidende 13. januar. Med all respekt å melde er det nok velgerne som bestemmer det. Stortingsvalget 2021 ga et klart flertall til partier som tydelig har agitert for deling av Viken. Argumentene for å dele Viken har dermed åpenbart vært valide og gode nok for flertallet i befolkningen.

Vi veit at det blant annet i Lier verserer usikkerhet rundt innføringen av et sømløst pris- og billettsystem på kollektivfeltet hvis Viken deles. Det er det ingen grunn til. Det kommer, selv om fylkene heter Akershus, Buskerud og Østfold eller Viken.

Vi har aldri påstått at et forpliktende samarbeid (f.eks. på IKT) er nødvendig hvis Viken skal deles. Vi har derimot sagt at det kan være fornuftig. At kommuner og fylker samarbeider på enkelte områder er pragmatisk og fornuftig. Det blir i så fall samarbeid på områder som ligger på et rent administrativt nivå.

Hvis man opplever at et samarbeid utfordrer den folkevalgte kontrollen og tjenesteproduksjonen negativt, så avslutter man samarbeidet. Det regner vi også med er Ringdals holdning til Liers IKS-samarbeid.

Så skriver Ringdal følgende: «Buskerud, uansett hvordan vi setter opp regnestykket, vil få reduserte inntekter, sammenliknet med tidligere». Det regnestykket er faktisk umulig å sette opp, og dermed blir påstanden feil. Regjeringa sier i Hurdalsplattformen at de skal gjennomgå fylkenes inntektssystem etter ny fylkesstruktur er lagt. Det er regjering og storting som er fylkenes oppdragsgiver og som dermed til enhver tid må sørge for at fylkene har en bærekraftig økonomi som sikrer likeverdige tjenester over hele landet.

Tilleggsproposisjonen den nye regjeringa la fram i november korrigerte kursen statsbudsjettet Høyre-regjeringa la frem i oktober. Viken fikk blant annet 100 millioner mer. Så jo, med en helt annen vilje til sikre god fylkesøkonomi og kommende endringer i inntektssystemet, vil sjølsagt de nye fylkene få en god økonomi. Det vil også Viken gjøre, hvis oppdelinga ikke skjer. Det er verdt å minne velgerne om at Ringdals regjering endra inntektssystemet så sent som i 2020 (nesten 100 millioner i bortfall av inntekter for Viken bare der). I tillegg lot den forrige regjeringen være å fullfinansiere de nye oppgavene fylkene fikk med regionreformen.

Det er riktig at et fremtidig Akershus vil ha behov for nytt fylkeshus, men ved en deling av Viken slipper skattebetalerne i Buskerud å finansiere det med sine verdier. Det er heller ikke selvsagt at et fremtidig Akershus velger å bygge det i Bærum. Fylkeshuset hadde et kostnadsestimat på rundt 1 milliard i 2018. Med økende materialpriser er den prisen antakelig mye høyere i dag. Dette mener vi bør være opp til nye Akershus å avgjøre sjøl, både om det skal bygges og hvor det skal lokaliseres.

Ringdal og Høyre må gjerne ønske å nedlegge fylkeskommunen, men da får de være helt ærlige på alternativet de har: enorme kommuner. Det vil føre til at vi ender med svært store kommuner og massiv sentralisering.

LES OGSÅ: