Drammens Tidende (DT) fortsetter sin kampanje for enda et bomforsøk i Buskerudbyen-regi, nå sist i en lederartikkel.

I lederen gis det inntrykk av at den demokratiske forankringen om en samferdselspakke uten bompengefinansiering er urealistisk. Det henvises til påstander fra en fersk samferdselsminister som gjentar sin forgjengers oppfatning om at man synes det er vanskelig å se for seg at slikt lar seg gjennomføre.

DT konkluderer følgende om den faglige vurderingen av bompengefri oppnåelse av nullvekstmålet: «Både transportforskere, byråkrater og politikere har ristet på hodet når temaet er bragt på banen.»

Men hva er den faktiske faglige vurderingen?

I saksdokumentet for ATM-utvalgsmøtet 24.09.2021 (sak 24/21) skrives det følgende: «Nye, foreløpige beregninger fra TØI viser at det er mulig for Buskerudbyen å oppnå nullvekst også fremover uten bompenger eller veiprising.»

I samme dokument gis det referat fra tilsvarende møte 23.04.2021 (sak 18/21). Her beskriver tidligere Buskerudbyen-leder og en av arkitektene bak det forpliktende Buskerudbyen-samarbeidet, Tor Atle Odberg, situasjonen: «Tor Atle Odberg (…) tok utgangspunkt i at Buskerudbyen har nådd nullvekstmålet de siste årene gjennom satsing på gange, sykkel, kollektivtransport, areal og parkering.»

Buskerudbyen har altså oppnådd målet om nullvekst (på tross av årelange påstander om at det ikke skulle være mulig), og kan sannsynligvis fortsette å oppnå nullvekst, uten bompenger.

Det ser derfor ut til at realitetsorienteringen til ordførerne i Drammen og Lier har god faglig forankring.

Buskerudbyen-kommuner synes derfor å få lov til å gjennomføre sine demokratiske mandat, selv med bindende nullvekstforpliktelser som legger bånd på lokaldemokratiet.

Kanskje det er DT som bør sjekke virkelighetsankeret sitt? Avstanden mellom faktiske forhold og oppfatninger i redaksjonen synes å være er økende.

LES OGSÅ: