La oss først stille deg to retoriske spørsmål:

  • Er det ikke merkelig å tro at departementer og fylkeskommuner vet best hvordan man skal videreutvikle kollektivtilbudet i fylket?
  • Er det fornuftig politikk å utelate de ansatte fra å være med å utforme grunnlaget for hvordan kollektivtilbudet bør utformes fremover?

LOs regionkonferanse i Buskerud har vedtatt en uttalelse rundt en utilsiktet konsekvens ved «Det grønne skiftet», og viktigheten av å ha med folkene som utfører jobben når arbeidsplassen skal utformes.

Iveren etter å prioritere grønne løsninger setter både sjåførsikkerhet og tilgjengelighet for passasjerer i spill. Kombinert med behovet for en storstilt utbygging av ladekapasitet i fylket når alle langdistansebusser skal være elektriske, byr framtida på store utfordringer.

Vi er nå i en situasjon der vi ender opp med å skrote store deler av en velfungerende busspark. Samtidig må elbussene bestilles fra eneste tilbyder, GoldenDragon i Kina. Disse bussene har lasteluka på venstresida (ut i veien), de er uten toalett og har klare mangler når det gjelder sjåførsikkerhet.

Les også

Det første som bør slå oss er at dette er dårlig miljøpolitikk. Omstilling må skje, og skjer, men vi kan ikke ha det sånn at grønn politikk handler mer om slagord og «one size fits all»-løsninger enn realistisk gjennomførbare forbedringer skapt nær der folk bor.

Det tragiske her er at svakheten i generelt utformede anbudspapirer kunne vært fiksa hvis de tillitsvalgte, de med skoene på, hadde vært sikret god medvirkning gjennom hele prosessen. Bussjåførene i Buskerud veit best hvor flaskehalsene og mulighetene for utviklingen av kollektivtrafikken i Buskerud er, og det gjelder i hele fylket!

Flere debattinnlegg og kronikker

LO krever at politikere og tilbydere jobber for å sikre medvirkning i fremtidig utforming av anbudsregimer. Dette er et godt eksempel på at resultatet fort blir bedre, både miljømessig og når det kommer til kvalitet på kollektivtjenestene i fylket, hvis de tillitsvalgte blir tatt med på råd.

Buskerud SV går til valg på å minimere bruk av anbud i kollektivtrafikken, og samtidig sørge for at nødvendige anbud sikrer busser som er skikket til oppdraget. At de tillitsvalgte skal bli sett på som en ressurs i så måte er åpenbart.

I tillegg vil SV undersøke om kollektivtrafikken på sikt kan tas tilbake i fylkeskommunal regi. Det er mange grunner til det, men når busselskapene skal levere i henhold til en kontrakt blir ikke sjåførens kunnskap tatt i bruk i organiseringen. I tillegg er anbudsprosesser ressurskrevende og dyre. Kombinerer man alle fylkene i landet så snakker vi, med et forsiktig anslag, på merutgifter på mer enn 200 millioner i året.

Nyheter fra Drammens Tidende