Hvilke kvaliteter er viktige for at Drammen skal oppleves som et godt sted å vokse opp for de yngste barna? En by som er sensitiv for de yngste barna og barnefamiliers behov vil være en bedre by å bo i for mange av byens innbyggere.

Drammen står foran store og spennende byutviklingsprosjekter der det må tilrettelegges slik at alle generasjoner og behov skal dekkes. Dette skal kommuneplanens samfunnsdel og arealdel legge føringer for. I planarbeidet er det gjennomført en bred medvirkningsprosess med innspill og dialogmøter med næringsliv, foreninger og organisasjoner, nettmøter med politikere, gjestebud samt laget podkast av og for ungdom.

Kommunen vet derfor en del om hva unge og voksne mener om hvordan byen skal utvikles, men i et demokrati skal også de yngste barna høres i saker som angår dem. Dette er et viktig premiss i FNs barnekonvensjon. Hvordan opplever så de yngste barna sine nærområder?

Å tenke de yngste barna inn i byen som fortettes

Fortetting er et ofte brukt ord i byutviklingsarbeid. For de yngste er det viktig at fortetting av byen ikke går på bekostning av gode uteområder for lek og utforskning der de bor. Nå planlegges en kjempefin lekeplass for større unge på kastfeltet – Strømsø aktivitetspark.

Kronikken fortsetter under bildet

Utviklingen av området skal knyttes opp til reguleringsplaner for boligutbygging på Strømsø, med innhenting av bidrag fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler. Sentrumsplanens krav om kvartalslekeplass pr. 150 nye boliger som bygges kan erstattes av tilbud på offentlige områder, (slik som for eksempel kastfeltet) der disse vurderes å være tilstrekkelige, og ligger innenfor de angitte gangavstandene. En medvirkningsprosess for å lage en områdeutviklingsstrategi for Strømsø er også i gang.

I alt dette er det viktig at de minste barnas perspektiv blir tatt med slik at de får lekeplasser og gode områder der de bor. Vi må huske at små barn har liten bevegelsesradius og trenger annen tilrettelegging enn de større barna.

LES OGSÅ

Småspor

Knutepunkt Strømsø har sammen med Universitetet i Sørøst-Norge samarbeidet om et unikt prosjekt der vi har utforsket hvordan de yngste barna opplever sitt oppvekstmiljø. Prosjektet Småspor er gjennomført som en del av områdesatsing Strømsø 2030, og tar på alvor at barn også har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Målet er at Strømsø skal utvikles til å bli et godt sted å bo – også for de yngste.

I prosjektet spurte vi oss hva som avgjør om barnas nærmiljø oppleves som et godt sted å vokse opp for de yngste barna og deres foreldre. Barn og foreldre fortalte oss litt om hva som kjennetegner en barnevennlig by. La oss fortelle dere noen kjennetegn.

En by der barn har gode lekemuligheter nær hjemmet

I Småsporprosjektet har barnehagebarn vist og fortalt om hvor de liker å leke i nærmiljøet og hva de liker å leke der, gjennom blant annet tegninger, turer i nærmiljøet og bilder av gode steder å leke. Barna liker å leke i skogen og i grønne områder. Ved å klatre, skli, krype, løpe, utforske og gjemme seg, fremmes barnas interesse for natur og kreativ lek.

Dette stemmer godt overens med forskning som har vist at barn foretrekker grønne lunger og naturmaterialer. Barnas tegninger om ønsker for nærmiljøet forteller oss også noe om viktigheten av lekeplasser som nettopp åpner opp for fantasifull lek og utforskning. Lekeapparater med plastdekke blir ofte statiske og raskt ferdig utforsket, mens naturen er stadig i endring og gir nye impulser til leken. Natur, kreativ lek og aktivitetsmuligheter nær hjemmet var også foreldrenes ønsker.

En by der gatene er for barna

Hva hvis Strømsø var en bydel der gatene var livlige, ikke av biler, men av barn som lekte og folk som møtes. Det høres kanskje ut som en drøm som for lengst er glemt i storbyer.. Slik trenger det ikke å være. Biler bør ikke få forrang i områder der barn skal gå hver dag.

I tillegg til grøntområder, parker og lekeplasser, trenger barn og barnefamilier trygge gangfelt og veier som gir barn mulighet til å gå, løpe, sparke og sykle, og som lar familier være aktive sammen. En etterlengtet forbedring er for eksempel en gangsti som lar småbarnsfamilier bevege seg trygt langs Gamle Kongevei til Tangen kai og Sota Fjordpark uten å frykte å bli påkjørt.

En by der gåturen fra et sted til et annet gir rom for trygg utforskning og lek

Foreldre forteller oss litt om hva som kjennetegner barnevennlig infrastruktur i byen. Det holder ikke med små inngjerdede lekeplasser når det oppleves utrygt å forflytte seg i bybildet. Vi skal ikke skjerme barna fra byen, men utvikle byer der barn er en naturlig del av bybildet. Foreldre vil ha en by der de sammen med barna kan gå på tur mellom steder. En gåtur der de grønne byrommene for lek er viktige stoppunkter, men der selve turen er målet. En gåtur der barna kan løpe og leke 50 meter foran foreldrene uten å frykte trafikken.

Kronikken fortsetter under bildet

Bikkjestykket, Marienlyst og stien langs elva ble nevnt som bilfrie turområder der barn har større frihet. Foreldrene ønsker flere slike grønne årer og økt tilgjengelighet til dem. Fordelingen av slike områder på Strømsø viser et bilde av en bydel der de grønne lungene og lekeområdene i byene er skjevfordelt. Når nye fritidsområder skal utvikles, håper vi derfor at nye grønne lekeområder og årer vokser fram der folk bor og at allerede eksisterende områder blir tatt vare på og videreutvikles.

En by der skoler og barnehager bevares godt og fungerer som gode fritidsarenaer for barn og unge

Uteområder ved barnehager og skoler er viktige sosiale lekeområder for barn også etter skoletid. Foreldre forteller om hvor viktig det er at skoler og barnehager blir tatt godt vare på og tilbyr gode muligheter for lek i grønne omgivelser. Her er det forbedringsmuligheter både på Danvik og Brandengen skole.

En by med sosiale møteplasser for hele familien

Nærmiljøet må vokse med barna for å unngå fraflytting. Foreldrene forteller oss også at grønne lunger og lekeplasser i nærmiljøet er viktig ikke bare for de yngste. Områdene bør være sosiale møteplasser for barn, unge, voksne og eldre. Muligheter for å sitte, spise og grille gjør det mer spennende å være på områdene lenger.

Det er slik at foreldre gjerne blir lengre på steder der barn trives hvis de voksne også trives der. Det er derfor behov for steder der det skjer noe både for barn i alle aldre og for voksne. Skateparken på Strømsø er et eksempel på et område med stort utviklingspotensial, både med tanke på lys, lydskjerming, sitteplasser og grønne lekeområder for barn og unge.

Vi trenger derfor både en kommune og utbyggere som legger vekt på flere, ikke færre, grønne lunger, lekeplasser og bilfrie områder når Drammen skal utvikles slik at barna får en bedre by å vokse opp i.

Drammen kommunes visjon er «Drammen – et godt sted å leve».

Nyheter fra Drammens Tidende