Flertallspartiene som styrer Drammen har vedtatt at det skal kuttes 11 millioner på barnehagebudsjettet i 2022. Nedskjæringene vil de ikke selv befatte seg med, så den biten har de veltet i fanget på rådmannen. På denne måten setter de politikerne fullstendig på sidelinjen, og den demokratiske prosessen saken fortjener tilsidesettes.

Posisjonens utskremte i saken er Cathrin Janøy fra MDG. Samtidig som Ap, SV, V og Sp har gått og gjemt seg, har Janøy et innlegg i Drammens Tidende publisert 13. januar. Innlegget viser i beste fall bare deler av sakskomplekset.

Janøy påstår at det må legges ned barnehager fordi barnetallet visstnok går ned. Det Janøy unngår å nevne, er de massive utbyggingene vi har i kommunen. Konnerud barnehage er eksempelvis foreslått nedlagt, men det tas ikke opp at det på Konnerud nå bygges ut i en skala som er nødt til å føre til økt barnetall. I tillegg er eksemplene mange på barnehager som har ventelister, samt medieoppslag om barn som ikke får barnehageplass. Posisjonen kan jo umulig følge med om de ikke har fått med seg dette.

Videre unngår Janøy å nevne FrPs tilleggsforslag når saken om prinsipper ble behandlet i hovedutvalget. FrP fremmet forslag om at ingen barnehager skulle nedlegges. Da budsjettet ble behandlet i desember foreslo FrP at det ikke skulle kuttes på barnehagebudsjettet. Hadde FrPs forslag blitt vedtatt hadde vi ikke stått i denne situasjonen. Janøy og posisjonen bør heller være ærlige på at de vil de mindre barnehagene til livs for å ha færre men større barnehager.

Men det er ikke for sent å snu. Ap, SV, V og Sp kan bli med å vise at vi satser på småbarnsfamiliene i kommunen vår. Kuttene kan reverseres og justeres i revidert budsjett om noen måneder. 11 millioner er strengt tatt ikke en enorm sum i et kommunebudsjett på 8 milliarder. Det handler kun om prioriteringer.

Skal Drammen være attraktive for unge folk i etableringsfasen, må barnehagetilbudet være godt. Om vi drifter med noe ledig kapasitet en periode går det bra. Konsekvensen er kun høyere voksentetthet i barnehagene, og det kan vi som kommune leve godt med. Drammen trenger ikke bare de store barnehagene flertallsposisjonen higer etter. Vi trenger også de små barnehagene ute i kommunedelene. Det skal tross alt være attraktivt å bo i hele Drammen kommune.

LES OGSÅ: