Målet er:

  • nullvekst i personbiltrafikken.
  • attraktive steder å bo og drive næring.
  • levende sentrum der man ikke må være avhengig av bil.
  • bedre folkehelse.
  • redusert arealforbruk.

Er løsningen en fortsatt bygging kapasitetsøkende motorveier mellom Oslo og Drammen?

MDG mener nei, og at studier viser at troen på at større og bedre veier vil fjerne køene og gjøre trafikkavviklingen bedre ikke har vist seg å stemme.

Drammen skal nå nullvekstmålet i personbiltrafikk innen 2030, selv med inntoget av elbiler og en økende befolkning. Buskerudbysamarbeidet, som består av Lier, Drammen og Øvre Eiker, har blitt enige om et forsøke på å forhandle med Staten om en byvekstavtale uten bompenger. Dette er oppsiktsvekkende. Ingen andre byområder har fått denne muligheten før, men her mener man altså å kunne få til dette med tiltak som har blitt utredet.

En utfordring er atkollektivtilbudet lider. Der er det ikke konkurransekraft nok til å møte en utvikling hvor flere sitter på hjemmekontor etter pandemien, færre kjøper månedskort og elbiler øker i attraktivitet og er billige i drift.

Kollektivselskapene i Buskerudbyen melder om et underskudd på 37 millioner innen 2030 som følge av tapte billettinntekter. Dersom ikke kollektivselskapene blir subsidiert kraftig, vil de måtte øke prisene og kutte i avganger. Dette er en varslet krise.

I høst skrev samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG), og fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp), brev til samferdselsministeren. De skrev blant annet: «Vi er alvorlig bekymret for at en drastisk nedskalering av tilbudet vil ytterligere svekke kollektivtransportens konkurransekraft mot biltrafikk».

De to uttrykker dyp bekymring for framtidens kollektivtilbud i Oslo og Viken, og viser til at kollektivselskapene i området til sammen estimerer et inntektstap på 475 millioner(!!) i første halvår av 2022.

Det hersker stor usikkerhet rundt i hvor stor grad kollektivtilbudet blir mer attraktivt og konkurransedyktig opp mot inntoget av elbiler, særlig i lys av den usikre inntektssituasjonen for kollektivselskapene. I forrige byvekstavtale, som er skrotet, lå det inne bompengefinansiering av sykkelveier, planer om å styrke kollektivselskapene kraftig og legge til rette for nesten en dobling av avganger og halvering av priser. Dette vil vi nå muligens måtte se langt etter når flertallspartiene i kommunestyret ikke ønsker å bidra med finansiering av kollektivtilbudet lenger, men skyver hele kostnaden over på fylkeskommunen og staten?

Vil fylket eller staten være villige til å dekke det kraftige inntektstapet?

Et annet viktig moment for å nå nullvekstmålet er å legge til rette for at flere kan sykle og gå. En ny byvekstavtale inneholder en beskjeden finansiering til sykkelveier i kommunene. Dette er ikke nok for å rulle ut det sykkelveinettet vi trenger i kommunen for å øke sykkelandelen og dermed gjøre det mer attraktivt å være myk trafikant.

Hvordan kan bussen og sykkelen kunne konkurrere med bilen når målet er at økningen i persontransport i byområdet skal håndteres med kollektivt, sykkel og gange innen 2030?

Vi vet nå at mer utbygging av motorveier ikke fører til bedre trafikkavvikling. All erfaring og forskning tilsier at bygging av motorveier har ført til økt biltrafikk. En utbygging av E-18 mellom Oslo og Drammen vet vi vil føre biltrafikk direkte inn i Drammen sentrum og føre til enda større trafikkaos, forurensing og kø i sentrale deler som allerede er svært trafikkbelastet.

MDG i Viken, Asker og Drammen jobber konstruktivt med å finne alternative, nedskalerte planer for E-18. Vi mener at ved å gjøre det lettere å reise kollektivt og bidra til at utbygginger er mindre bilavhengig, vil det bli redusert trafikk i lokalmiljøene og byene. Dette øker sjansen til å nå nullvekstmålet i 2030.

Dagens planer styrer mot enda mer bilkjøring, støy, kø, kork og kaos i en av Norges mest befolkede regioner og byer. Det er vanskelig å forstå at vi skal bruke 60 milliarder kroner, antakelig mye mer, på å bygge en ny motorvei i et område hvor det allerede er en motorvei, og som attpåtil har Norges beste kollektivtilbud som kan bli enda bedre.

For Drammens del vil en slik utbygging bare føre til enda mer bilkjøring fra, til og gjennom Drammen by. Dette vil ikke vi i MDG være med på.

LES OGSÅ: