Vi leser at rådmannens forslag går ut på at 28 plasser for pasienter med diagnosen Demens på Fredholt bo- og servicesenter skal legges ned. 28 pasienter skal flyttes til andre institusjoner, splittes opp fra sine trygge kjente behandlingsomgivelser og personale, for så tilpasse seg i nytt ukjent miljø.

Samarbeid mellom pårørende og personale er meget viktig for denne pasientgruppen, men nå skal de komme i en situasjon der de opplever at sine kjære bli mer urolig og dårligere. En slik flytting av pasienter med diagnosen Demens kan faktisk bli så alvorlig at de kan dø av en slik endring i hverdagen.

Gulskogen bo- og servicesenter, med sine 23 pasienter, skal også legges ned.

Vi vet at nærmere 90 prosent av beboerne i sykehjem i dag lider mer eller mindre av kognitiv svikt. Det blir mer og mer tydelig at det er denne absolutt svakeste gruppen av pasienter i byen Drammen det nå det ligger forslag om skal utsettes for denne store innsparingen.

Flere smittet på sykehjem: – Ansatte jobbet uten smittevernutstyr

Forslaget er at 33 plasser fjernes, mens de resterende 18 pasientene skal omplasseres til andre sykehjem. Da må vi spørre – er det slik at de 33 plassene som skal fjernes skal plasseres i eget hjem eller bosettes i omsorgsleiligheter?

Kommunehelseloven P1.6 sier: «sikre at tjenestetilbud tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet».

En stor del av beboere i omsorgsleiligheter har per i dag så store pleie- og omsorgsbehov at omsorgsleilighetene oppleves som fordekte sykehjem.

Politikerne har tidligere gått inn for at pleie og omsorg i Drammen kommune skal dreies mot at flest mulig skal bo i eget hjem. Pasientgruppen ved disse to sykehjemmene er de mest sårbare og dårligste, og med store pleie- og omsorgsbehov. Hva med pasientene som i perioder er utskrevet fra sykehuset til Helsehuset i påvent av sykehjemsplass.

Det er kjent at pasienter blir liggende og oppta plass ved Helsehuset i påvente av sykehjemsplass. Er det disse pasientene som nå tenkes skal tilbakeføres til hjemmet? En stor del av disse pasientene har godt voksne pårørende som lenge har vært slitne og fortvilte, og som nå vil bli utsatt for disse store endringene.

Demonstrerte mot nedleggelse: – Det er galskap

En slik nedleggelse skal ha en besparelse på 34 millioner.

Skal innsparingen foregå ved at personale sies opp? Dersom dette ikke blir tilfelle vil jo lønnsutgiftene som blir redusert ett sted øke et annet sted. Eller skal stillinger stå vakante? Er bemanningen innen pleie og omsorg så god at en kan la vær å ansette i godkjente stillinger?

Hvilke andre kort har politikerne i ermet for å kunne nå en besparelse på 34 millioner?

Politikerne er opptatt av større fleksibilitet, at personale er omstillingsvillige, kan jobbe smartere, jobbe på tvers. Hvor mye tid går bort til reisevei for hjemmesykepleierne som politikerne ønsker skal jobbe på tvers, ut fra en base, når kommunen strekker seg fra Svelvik til grensen mot Øvre Eiker?

Det ønskes mer robuste fagmiljøer. Hva er nå det?

Vedtok å legge ned to sykehjem, men anket

Både i hjemmesykepleien og i institusjonene springer personale og må prioritere hele tiden, samtidig som kravet i kvalitetssikringen er satt til «godt nok».

Kommunehelsetjenesten koster, og det vil den fortsette å gjøre fordi vi blir flere, lever lenger, og sykehuset har bestemt at det er i kommunehelsetjenesten vi skal gis den gode og riktige faglige pleie og omsorg.

Dette forslaget rammer de som sitter aller nederst ved bordet. De mest sårbare med store behov, og som ikke har en egen stemme. Drammen kommunes politikere kan ikke på ramme alvor mene at rådmannens forslag til vedtak er noe de kan gå inn for.

LES OGSÅ: