Vi kan ikke akseptere at de mest sårbare betaler prisen for svak kommuneøkonomi.

I Drammen foreslås det nå at vi skal legge ned to sykehjem. Ikke fordi vi ikke trenger dem. Ikke fordi tjenesten ikke er gode. Men fordi kassa er tom.

Over flere år har Drammen kommune forsøkt å spare penger i helse og omsorg. Men det er ikke noe mer å hente. Alle svinger er kuttet. Ostehøvelen har ikke noe mer å skjære i dersom vi fortsatt skal ha forsvarlige tjenester og akseptable arbeidsforhold for de ansatte i helse og omsorgstjeneste våre.

Men å legge ned sykehjemsplasser betyr ikke at de pleietrengende forsvinner. Det betyr at terskelen for å få sykehjemsplass blir enda høyere. Det betyr at hjemmesykepleien må skalere opp sine tjenester og at mange pårørende kommer til å stå foran tøffe tider. Og ikke minst betyr det at pleietrengende eldre som for kort tid siden ville kvalifisert for sykehjemsplass vil nå bli frarøvet den tryggheten det er å ha full døgnomsorg når det faktisk trengs. Solide fagmiljøer med spisskompetanse splittes opp.

Vedtok å legge ned to sykehjem, men anket

Det er ikke bare i Drammen sykehjem og barnehager legges ned for å spare penger. Det skjer i mange kommuner som er i samme situasjon som oss. Det skjer fordi stadig nye omsorgsoppgaver blir lagt på kommune uten at midler følger. En rapport KS publisert i fjor viser at på få år har helse omsorgstjenestene i kommunene tjenestene i kommunene nesten doblet seg uten at pengene har fulgt med.

Når vi nå må legge ned velfungerende sykehjemsplasser i en by med økende befolkning der vi vet det blir flere og flere eldre har det gått for langt. Problemet er at kommunehelsetjenesten er dramatisk underfinansiert. Nå har revidert statsbudsjett blitt lagt fram, men det kommer ikke noe mer penger til kommunene. Derimot hevdet finansminister Trygve Slagsvold Vedum at økonomien i kommunene er god.

Demonstrerte mot nedleggelse: – Det er galskap

Det er verdt å spørre seg hva ambisjonsnivå Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hvis de mener at kommuner som ikke klarer å sikre grunnleggende helse- og omsorgstjenester til de aller mest sårbare i befolkningen har tilfredsstillende økonomi. Et av problemet i Drammen er at vi ikke har nok rike folk. Drammenserne tjener for lite til at de skatter nok til at vi drifte helse og omsorgstjenester som vi skal. Vi må derimot sitte i kommunestyret og sette svake grupper opp mot hverandre fordi det er ikke nok penger i kassa.

Mange trodde ikke dette skulle bli nødvendig å kjempe for med Senterpartiet i regjering, men saken er så enkelt som dette: Kommuneøkonomien må styrkes og det må sikres utjevnende ordninger som gjør at ikke en kommune der gjennomsnittsinntekten er lav må gi dårligere tjenester til befolkningen.

Rødt mener at eldre skal ha rett på gode liv. Kommunene må få nok statlige tilskudd til at kommunene kan drifte eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte der det er brukernes behov, og ikke kommunens økonomiske begrensninger setter standarden.

LES OGSÅ: