Igjen må vi kjempe. Igjen må vi forsvare hvorfor vi krever rettferdig behandling når det gjelder tilskuddssatser til oss i private barnehager.

Mandag ble nyheten sluppet i mediene om at PBL arrangerer en aksjon der de anbefaler alle private barnehager å stenge sine barnehager fra kl. 14.00 onsdag 24. november. Dette for å synliggjøre en felles protest mot regjeringens forslag om kutt i pensjonspåslaget til alle private barnehager.

De som eventuelt kunne reagert negativt på dette, er foreldrene i barnehagen, men de viser oss støtte og forståelse.

Nei, de som igjen er ute og roper høyt i sosiale medier er våre kolleger i andre barnehager eller andre stillinger rundt barnehagefeltet. De er få, men skriver ofte og overalt og er veldig bastante i sine påstander om at de vet bedre hvordan disse varslede kuttene påvirker oss, og hvem som «egentlig» står bak mine/våre meninger. De fremhever også teorien om at dette er en aksjon kun for eierne av de private barnehagene.

En annen sak de nå fremhever, er deres bekymring for at vi som personale blir tvunget til å delta i denne aksjonen mot vår vilje.

Dette er bare trist. Hos oss har vi ikke tidligere og kommer aldri til å bedrive noen form for tvang!

Her føler jeg virkelig for å komme med litt informasjon/opplæring:

Jeg er styrer i en privat foreldreeid, enkeltstående barnehage med fire avdelinger og til sammen 68 barn. Vi betaler ingen husleie, kun nedbetaling av eget banklån, og vi har ingen eiere som tar ut overskudd. Vi er en gjeng med dyktige, engasjerte og entusiastiske kolleger, med et stort hjerte for det å jobbe i en kvalitetsbarnehage med fult fokus på barna og deres behov.

Det kan virke som det verserer en stor misforståelse blant disse kritiske røstene over hvilken økonomisk luksus vi lever i, og hvor mye dårligere arbeidsforhold personalet som jobber i private barnehager har.

LES OGSÅ:

Les også

La foreldre og barn slippe å bli brukt som middel i en politisk markering

Virkeligheten er noe helt annet. Alle barnehager i Norge må forholde seg til de samme lovene og reglene. Vi har bemanningsnorm, pedagognorm, arealregler, barnehageloven, rammeplan for barnehager, arbeidsmiljøloven osv. I tillegg har vi svært gode pensjonsavtaler og konkurransedyktige tariffer. Dette er lover og regler som binder opp mye av inntekten til alle barnehager. Vi har felles regler, men veldig ulikt inntektsbilde avhengig i hvilken kommune vi driver barnehage i.

Om vi bruker min barnehage som eksempel er 12 av 14 millioner bundet opp i personalkostnader. Da gjenstår det to millioner til å nedbetale lån, strøm, kommunale avgifter, vaktmesterkostnader, vedlikehold av inne- og uteområdet, innkjøp av mat, leker og materiell, årlige og kvartalsvis serviceavtaler, kompetanseheving mm. For å kunne spare opp noe til fremtidige store utbedringer som alle bygg får, må vi også ha et lite overskudd i regnskapet.

Kritikerne gjentar til det kjedsommelige at det ikke er de enkeltstående barnehagene de snakker om i sin kritikk, men kjedebarnehagen. De sier også at de bare vil fjerne tilskudd der vi får for mye.

Når vi får tilskudd er det en månedlig pott som er utregnet basert på tre ting:

  • To års gamle regnskap i kommunens barnehager der kostnader til bygg og pensjon er tatt ut.
  • Snittet på kommunens pensjonskostnader er på 18 prosent, vi får nå kun 13 prosent påslag og dette skal altså nå etter hvert ned i 10 prosent.
  • Et tillegg for kapitalkostnader, som er en fastsatt sum pr. barn, basert på hvilket år barnehagen er godkjent.

Vår virkelighet er at de nå vil trekke store summer ut fra et allerede stramt budsjett. Hvilken kolonne av potten de trekker det fra har ingen betydning. Kritikerne er veldig opptatte av at private barnehager ikke skal få mer i pensjonspåslag en faktiske kostnader. Vil de da dekke våre faktiske kostnader til både pensjon, vikarer, innkjøp, vedlikehold, kompetanseheving m.m.?

Det å jobbe i en kommunal barnehage kan på mange måter sammenlignes med det å jobbe i en kjedebarnehage. De har noen felles regler, noe ytre styring, og får økonomiske tilskudd ut over budsjett om noe uforutsett skulle skje i løpet av året.

Private barnehager ber om bærekraftige rammevilkår. Vi ønsker fortsatt å ha likeverdige lønns- og pensjonsvilkår som kommunalt ansatte. Og vi vil gå i front i arbeidet med kvalitetsutvikling og innovasjon til beste for barn og foreldre. Alle barnehager behøver en økonomisk forutsigbarhet, samt arbeidsro til å konsentrere oss om videre kvalitetsutvikling og gode kår for barn og ansatte.

Denne debatten som til stadighet raser rundt tilskudd til private barnehager, med barnehagefolk i spissen, er skammelig.

Vi burde flytte fokuset over på det som er viktig. Barns beste. Hva skal til for at vi sammen kan skape høykvalitetsbarnehager med forutsigbare og likeverdige arbeidsforhold for alle barnehager uansett eierforhold, størrelse eller lokasjon.

Når jeg tenker meg om så er jeg ikke bare skuffet, jeg er også litt sint.

LES OGSÅ: