Deler av Knive og Lolland kan bygges ut før ny svelvikvei står ferdig

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vises til leder av politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, vedrørende områderegulering for Knive og Lolland, hvor det er ønske om å kommentere noe av innholdet.

1. Områderegulering

Vi oppfatter at Breen Bakken henviser til rekkefølgebestemmelse i kommuneplanens arealdel. Her står det at området ikke kan bygges ut før ny svelvikvei står ferdig.

Områdereguleringen tilrettelegger for at man skal kunne bygge ut øvre del av planområdet før ny svelvikvei står ferdig. Nedre del av planområdet kan ikke bygges ut før ny svelvikvei står ferdig.

Utdrag fra planbeskrivelsen til områdereguleringen:

«Rekkefølgebestemmelsen (i kommuneplanens arealdel) må ses i sammenheng med valgt trasé for ny svelvikvei (Tørkop-Eik) og eksisterende veisystem planområdet skal knyttes opp mot.

Planforslaget tilrettelegger for at man bebygger øvre del av planområdet (ca. 380 boenheter) før ny vei er ferdigstilt. Trafikken herfra ledes ut til Lerpeveien/Nordbyveien.

Nedre del (ca. 620 boenheter) må avventes til ny vei står ferdig. Trafikken herfra ledes ned til eksisterende Svelvikveien.

Det er utarbeidet grundig trafikk- og transportanalyse som dokumenterer fremtidig trafikkøkning og -mønster, og planforslaget legger til grunn at øvre del av området kan etableres før ny svelvikvei mellom Tørkop og Eik er bygget. Det skal etableres lokale tiltak som beskrevet i planbestemmelsene langs eksisterende svelvikvei før øvre del kan bebygges».

2. Trafikkmengde

Trafikkmengde beskrevet i artikkel er hentet fra Trafikk- og transportanalyse utarbeidet av Rambøll som del av områdereguleringen. Denne beregningen legger eksisterende bilbruk på Knive-området til grunn. Dette er en beregning basert på null ambisjon om redusert bilbruk. Områdereguleringen legger opp til realistiske ambisjoner for en begrensning på bilbruk. Rambølls analyse vurderer derfor videre at en realistisk fremtidig trafikkmengde vil være cirka 4.000 med de foreslåtte trafikkreduserende tiltak.

Utdrag fra planbeskrivelsen til områdereguleringen:

«Planforslaget tilrettelegger for at øvre del av planområdet bygges ut i forkant av ny svelvikvei og oppgradering av eksisterende svelvikvei (ca. 380 boenheter), da det er en prosentvis liten del av trafikken som vil påvirke Rundtom-området (cirka 11 prosent). Ved å åpne for denne utbyggingen, gir man samtidig økt grunnlag for kollektivsatsing/antall avganger, samt at det allerede er et godt etablert tilbud for myke trafikanter til Åskollen lokalsenter og videre langs Nordbyveien mot Drammen sentrum.»

3. Områdereguleringens plankart og bestemmelser

Plankart og bestemmelser sikrer etablering av flere av tiltakene som nevnes i artikkel. Dette er tiltak som også vil komme dagens beboere på Knive til gode. Lokale trafikksikringstiltak langs Svelvikveien og ny gang- og sykkelvei med gangbru over ravinedalen er tiltak som er sikret finansiert av grunneiergruppen.

Utdrag fra planbeskrivelsen til områdereguleringen - plankart og bestemmelser sikrer:

  • Det blir ingen gjennomkjøring innenfor planområdet. Øvre del av planområdet (B1-B4) får overordnet adkomst fra FV31 Nordbyveien, mens nedre del får overordnet adkomst fra FV319 Svelvikveien.
  • At ny svelvikvei og oppgradering av eksisterende Svelvikveien er gjennomført før nedre del av planområdet kan bygges ut.
  • At det etableres lokale trafikksikringstiltak langs Svelvikveien (ventelommer syklister, utvidelse av trafikkøy) før øvre del av planområdet kan bygges ut.
  • Etablering av overordnet, separat gang- og sykkelvegstruktur innenfor planområdet inkludert brukryssing av ravine, som gir forbedret forbindelse mot Åskollen lokalsenter.
  • Krav til parkeringsdekning for boliger er mer restriktiv enn kommuneplanens bestemmelser.
  • Etablering av strategisk plasserte mobilitetspunkter.
  • Etablering av fellesfunksjoner i nærområdet som kan nås uten bil.

4. Tidsperspektivet

Områdeutviklingen vil i kraft av sitt omfang foregå over lang tid, men det er ønske om å komme i gang med første byggetrinn så raskt som videre prosess tillater.

5. Avslutningsvis

Etter politisk førstegangsbehandling skal planforslaget ut på offentlig ettersyn. I den forbindelse skal Fylkesmannen og andre statlige instanser få komme med sine synspunkter på områdereguleringen.

Kommentar: Oppgitt lenke (i DT-leder) til plandokumentene fungerer ikke, så vi har ikke fått sjekket hvilket plandokument det her henvises til.

Utbyggingen på Knive/Lolland

De tre grunneiere Arild Lolland, Tveit Boligutvikling AS og Knut Langeteig vil bygge rundt 1.000 boliger på området Knive og Lolland på Åskollen.

Området er i kommuneplanens arealdel 2014–2025 avsatt til framtidig boligområde med tilhørende anlegg.

Deler av området er i dag dyrket mark, og utbyggerne har forpliktet seg til å nydyrke dobbelt så stort areal som det som forsvinner.

Arbeidet med områdeplanen ble påbegynt i 2016, og vedtatt i formannskapet i 2017.

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har motsatt seg utbyggingen på grunn av jordvern.

Alle de fem partiene som sitter ved makten i kommunestyret stemte mot utbyggingen da saken kom opp i formannskapet i april under henvisning til samarbeidsplattformen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken