Bane NOR har lagt frem planer for en ny togparkering i Drammen. Vi anbefaler å legge togparkeringen på jernbaneområdet på Sundland. Dette har det kommet inn en del spørsmål og kommentarer til, som vi ønsker å svare på.

Det pågår for tiden store arbeider på jernbanen i Drammen, noe som vil medføre flere positive endringer for byen.

  • Når den nye Drammenstunnelen under Strømsåsen åpner, blir det gamle jernbanesporet frigjort.
  • Den nedlagte togparkeringen på Skamarken skal benyttes til byutvikling.
  • For å muliggjøre byutvikling vil godsterminalen i Nybyen midlertidig brukes til togparkering, men etter åpningen av dobbeltsporet vil også Nybyen og Sundhaugen bli brukt til byutvikling.
  • Tangensporet legges ned, og det kommer ny boligbebyggelse på de gamle jernbanearealene.

  • Og det kommer ny boligbebyggelse på de gamle jernbanearealene.

I tillegg er 300 dekar ved Sundland avsatt til byutvikling og transformasjon, i henhold til en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og daværende Jernbaneverket (nå Bane NOR) fra 2012. Det er på dette området boligfeltet Proffen Hageby bygges.

Jeg nevner dette for å vise at jernbanen skal ta vesentlig mindre plass i Drammen sentrum de kommende årene. Bane NOR ønsker å konsentrere den gjenværende jernbaneaktiviteten rundt Drammen stasjon og gods- og jernbaneverkstedet på Sundland. Vi ønsker ikke å legge beslag på flere nye arealer til jernbaneformål ved å flytte togparkeringen ut av sentrum til andre arealer.

De gamle jernbanearealene frigis til byutvikling tett på knutepunktene Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, helt i tråd med for eksempel den statlige planretningslinjen for samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging.

Bane NOR anbefaler å legge den nye togparkeringen inntil dagens jernbaneområde Sundland. Der foregår det omfattende jernbaneaktivitet i dag, og det vil det fortsatt gjøre i fremtiden. Det er store fordeler med å samle alle aktivitetene på ett sted.

Vi har utført en omfattende samfunnsøkonomisk analyse, inkludert en konsekvensutredning, som er helt klar i sin konklusjon: Alternativet på Sundland kommer best ut.

I den siste tiden har flere innlegg og kommentarer uttrykt bekymring for konsekvensene anlegget vil ha i området rundt Sundland. Til det vil jeg si at vi ikke ville anbefalt å legge anlegget ved Sundland hvis det ville ødelagt byens planer for utvikling.

Vårt ønske er å legge togparkeringen delvis inne på et område der det ligger spor i dag, de såkalte «Bankesporene». Disse sporene er i bruk, og vil ikke bli fjernet dersom togparkeringen bygges et annet sted. Sundland vil fortsette å være et sentralt jernbaneområde i Drammen.

Det blir nødvendig å legge beslag på noe areal mellom «Bankesporene» og den nye Sundlandveien. Men det er ikke snakk om store arealer, slik det virker som mange frykter. Alternativet med full utbygging på Sundland, med plass til 25 togsett, vil legge beslag på 32 dekar.

Et anlegg med plass til 13 togsett, som vist på illustrasjonen, vil legge beslag på 10 dekar utenfor det området som i dag benyttes til jernbaneformål på Bankesporene.

Dette arealbeslaget er såpass lite at det fremdeles vil være fullt mulig å bygge hus mellom togparkeringen og ny Sundlandvei. Når det gjelder boligbyggingen på Proffen Hageby, så vil ikke den bli berørt av planene for togparkering.

Ved å bygge nye hensettingsspor på Sundland, vil det bety noe mer aktivitet på jernbaneområdet. Men det er ikke slik at det nødvendigvis vil føre til mer støy. I dag er det ikke støyskjerming rundt Sundland mot Gulskogen skole eller nærliggende boligområder. Vi skal bygge skjermende tiltak hvis vi skal etablere en ny togparkering på Sundland.

For elevene på Gulskogen skole vil de nye støydempende tiltakene gi mindre støy fra det eksisterende jernbaneområdet på Sundland enn det er i dag. På dagtid er jo også togene i bruk.

Avgjørelsen om plassering av togparkering skal tas av Drammen kommune. Bane NOR er i løpende dialog med kommunen for å komme frem til en løsning som begge parter kan leve med.

Planen er å få vedtatt en kommunedelplan i kommunestyret i løpet av de nærmeste månedene. Da kan vi begynne arbeidet med detaljregulering, og jobbe videre med å finne en løsning som er god for jernbanen, og samtidig til lite ulempe for omgivelsene.

Les også:

Les også

Skulle ikke Sundland bli by?

Les også

Velg boligbygging på Sundland og innfri nullvekstmålet

Les også

Bane Nor med stygg avsporing på Sundland