Det foregår p.t. en debatt om hvor den fremtidige Politihøgskolen (Phs) skal lokaliseres. Mange interessenter har meldt sin interesse i denne sammenheng. Oslo, Larvik og Moss er de mest aktuelle.

Pr. i dag utdannes 400 studenter pr. år. Det er for få. Vi bør ligge på 500–600 studenter pr. årskull. En stor politihøgskole vil ha et årlig budsjett på ca. 1 mrd. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig at man allokerer ressursene der de kan best utnyttes. En ny, stor politihøgskole i drammensregionen vil dessuten generere merverdi for lokalt næringsliv.

I dag har Phs Stavern, Oslo og Bodø som studiesteder. Avd. Oslo har ett fortrinn med å være i et «kjerneområde». Men, det synes opplagt og innlysende at den allerede trange avdelingen på Majorstua er lite egnet til å romme hele den nye Politihøgskolen.

Oslo var selvsagt tidlig ute med forslag om å lokalisere nye Phs sammen med Politiets beredskapssenter. Det var flere faglige argumenter mot en slik løsning, bla. at det kunne bidra til å svekke politiets sivile preg.

Den polisiære fagkompetansen i drammensregionen, inkludert Vestfold og Telemark, er unik. SBPD var ett av de første distrikt med samlokalisering av nødetatene, man har gode erfaringer med den nye operasjonssentralen.

Vi har videre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), forskningsmiljøene ved Bakkenteigen i Tønsberg, Sjøredningsskolen i Horten og Brannskolen i våre nære distrikt. Samlet gir disse organisasjonenes kompetanse en særs sterk synergieffekt som bør unyttes enda bedre enn i dag.

Videre har jo drammensregionen allerede et stort, sterkt og godt universitets- og høyskolemiljø, som både vil kunne stimulere, og stimuleres av, samarbeid om morgendagens politiutdanning.

Bekjempelse av kriminalitetsutvikling krever spesialisering på en rekke områder, som vil aktivisere kompetanse fra mange forsknings- og utviklingsmiljøer i regionen. Det kreves bedre kompetanse på f.eks. IKT-teknologi, helikopter og droner, våpen, kriminalteknikk, etterforskning, tilrettelagte avhør, globale utfordringer. menneskerettigheter, arbeidsmarkedskriminalitet, faunakriminalitet, økonomisk kriminalitet, etc.

I sum er det altså svært mange samfunnsutfordringer politiutdannelsen skal fange opp og utvikle god kompetanse på, for å motvirke og forebygge kriminalitet, og som regionen allerede har god kompetanse på.

Vi viser derfor til følgende momenter som alle vekter tungt for at drammensdistriktet bør være lokalisering for ny, stor Politihøgskole:

  • Nær tilknytning til USN (Universitetet i Sørøst).
  • Knutepunkt for Torp/Gardermoen, Bergensbanen, Sørlandsbanen, Vestfoldbanen.
  • Nært Oslo, lett å knytte til seg (ekstern) spesialkompetanse.
  • Drammen styrkes som «cluster» for polisiær kompetanse.
  • Lokalisering i Drammen vil gi alle ansatte tilnærmet lik pendleravstand.
  • Lokalisering i Drammen kan gi økonomisk vekst for bedrifter i regionen.
  • Kompetansemiljøet fra SBPD kan benyttes til undervisning.
  • Avlastningsmulig på veinettet med 4 utrykningsmuligheter ved øvelse på utrykningskjøring.
  • Drammen er en multikulturell by – som gir et bredt og godt rekrutteringsgrunnlag.

Ut fra et perspektiv hvor økonomi, faglig kompetanse, sentral lokalisering og regional sammenknytning ses under ett, synes det å være mye som taler for at Drammen smir mens jernet er varmt, og nå arbeider aktivt ut fra målsettingen om å få den nye, store Politihøgskolen til sin region.