Derfor bør planene om gondol i Strømsåsen avvises

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.En gruppe tunge investorer i samarbeid med Drammen Idrettsråd og Drammen Slalåmklubb har fremmet forslag om gondolbane mellom Drammen sentrum og Konnerud, med toppstasjon og utvikling av Haukåstoppen.

Saken har vært presentert i Drammens Tidende 12. august og et planinitiativ ble lagt fram for formannskapet 9. juni. Saken ble da utsatt til 15. september, da den skal behandles i formannskapet.

Slik saken fremstilles er hensikten å bygge en gondolbane som skal bidra til å løse det offentlige transportbehovet mellom Drammen sentrum og Konnerud. Planinitiativet reiser vesentlige spørsmål som ikke er besvart, og som vi gjerne vil belyse her:

Det første gjelder transport. Gondolbanen skal løse behovet for økt kapasitet for persontransport mellom Konnerud og Drammen sentrum. Dette må forstås både i forbindelse med dagens situasjon og ikke minst i forbindelse med videre utbygging som investorene ønsker å komme i gang med. Bedre forbindelse til Konnerud er et problem som foreløpig ikke har funnet sin løsning.

Gondolbanen slik som foreslått, vil bare kunne dekke deler av Konnerud og deler av behovet for økt transportkapasitet, spesielt knyttet til kollektivtrafikk hvor buss er alternativet. Dette forutsetter i tillegg at et slikt tilbud vil inngå i det offentlige transportnettet og med priser som gjør det konkurransedyktig. Det er ikke synliggjort at dette løser dagens utfordringer, og absolutt ikke i forbindelse med en større videre utbygging på Konnerud. Dette kan i verste fall forsterke dagens problem, siden en gondolbane bare kan være en del av løsningen. Transportbehovet ved fortsatt utbygging på Konnerud må vurderes i et større og mer langsiktig perspektiv.

Det neste gjelder byutvikling. I utgangspunktet viser planinitiativet til gjeldende planer. Selve gondolbanen med sine stasjonsområder vil berøre områder som er avsatt til byutvikling, men også områder som i dag er uregulert eller er avsatt til LNF-område, det vil si landbruks-, natur- og friluftsområder. I tillegg forutsettes en snarlig og omfattende utbygging på Konnerud.

Bak planen står investorer som har eiendomsinteresser både innenfor og utenfor gjeldende utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel. Gjennomføringen skal delvis baseres på bidrag fra den private utbyggingen som kan utløses av Haukåsbanen, blant annet ved at Konnerudkvoten oppheves. Dette kan legge press på nye områder. Ytterligere utbygging og fortetting på Konnerud må vurderes i en større sammenheng og da i forbindeIse med det pågående arbeidet med kommuneplan for den nye kommunen, Drammen 2020-2040.

Det tredje spørsmålet gjelder friluftsliv. Gondolbanen er planlagt med tre stasjoner: Marienlyst, Haukåstoppen og Konnerud sentrum. Utbyggingen vil medføre fremføring av permanent offentlig vei med infrastruktur til Haukåstoppen og rydding av skog for utvidelse av alpinanlegget.

Byområdet for den nye kommunen vil øke i årene som kommer og friluftsområdene på Strømsåsen vil være viktig å verne og forvalte. Dette må avklares i en overordnet sammenheng, fortrinnsvis i ny kommuneplan. I tråd med den utviklingen som har vært på Bragernes, burde Strømsåsen vært kjøpt av kommunen for å sikre en utvikling i tråd med bysamfunnets behov.

Til sist har vi selve gjennomføringen. Ifølge planinitiativet er det foreløpig anslått en kostnad på i overkant av 600 millioner kroner. Det forutsettes at prosjektet finansieres gjennom offentlig-privat samarbeid og at Drammen kommune bidrar finansielt. Det private utbyggerbidraget skal komme gjennom utbyggingsavtaler og knyttes til at konnerudkvoten oppheves og at det blir lagt opp til en betydelig utvikling på Konnerud.

Dagens trafikksituasjon i Drammen vil kreve store offentlige investeringer både til veier, kollektivtrafikk og gang/sykkel. Etter at Buskerudbypakke 2 ble skrinlagt, finnes det foreløpig ikke noe nytt grunnlag for forhandlinger om statlig finansiering gjennom byvekstavtale. Kommunens økonomiske situasjon gjør det nødvendig med strenge prioriteringer og avklaring av eventuelt statlige bidrag for å løse transportutfordringene i hele kommunen, for eksempel ny Mjøndalsbru og Tilfartsveg Vest del 1. Det er på ingen måte synliggjort at Haukåsbanen kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som drammensamfunnet har for å løse transportbehovet ikke bare for Konnerud, men også for kommunen som et hele. Arbeidet med en eventuell ny byvekstavtale vil bidra til å skaffe en slik avklaring.

Forslaget om gondolbane mellom Drammen sentrum og Konnerud har sammenheng med viktige spørsmål knyttet til utviklingen av Drammen.

Disse spørsmålene besvares ikke ved videre behandling av planinitiativet slik det foreligger, men som et resultat av viktige plan- og beslutningsprosesser som nå pågår. I den sammenheng viser vi spesielt til arbeidet med ny kommuneplan og det videre arbeid med byvekstavtale. Vi mener at planinitiativet ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt og bør avvises.

Det bør gjøres til gjenstand for vurdering i kommuneplanarbeidet. Fokus kan da flyttes til hvordan den nye kommunen igjen kan ta teten når det gjelder byutvikling.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags