Forleden uke ble det presentert et forunderlig prosjekt iDrammens Tidende: Et signalbygg på Montér-tomta, over innkjørselen til det nye sykehuset.

Forunderlig fordi det samme utbyggingskonseptet ble, etter innsigelse fra Statens vegvesen, avvist av bystyret for mindre enn et år siden.

Ifølge utbygger ønsket man på denne måten «å gi noe tilbake til byen i form av offentlige og aktive arealer som bidrar til den flotte byutviklingen som Drammen opplever». Konkret hva detteskulle innebære kom artikkelen ikke inn på.

Bakgrunnen er følgende: Da reguleringsplanen for det nye sykehuset ble førstegangsbehandlet i mars 2019, ble det lagt opp til en mulig utbygging av Montértomta helt frem til Strandparken. Siden den planlagte hovedveien inn til sykehuset deler Montértomta i to, kunne en slik utnyttelse innebære at sykehusets hovedatkomst ville bli overbygget og anonymisert.

På sin vei gjennom planbehandlingen ble heldigvis fadesen oppdaget og søndre del av området regulert til grøntstruktur og tillagt Strandparken. Den nordre delen, nærmest Lier, ble regulert til parkering, bebyggelse og anlegg, med tilhørende strenge bestemmelser.

Denne løsningen vil gi publikums møte med Drammen sykehus, distriktets viktigste samfunnsinstitusjon og største arbeidsplass, den ønskede velkomst og nødvendige åpenhet. Etter en omfattende høringsrunde og planbehandling ble den reviderte reguleringsplanen for sykehuset deretter vedtatt av to kommunestyrer – enstemmig. Sist i Drammen den 3. september 2019.

Trafikksituasjonen på Brakerøya er som alle vet, svært krevende. Her føyer trafikken fra Bragernestunnellen, E 18, Lier og Røyken seg sammen med lokaltrafikken i Strandveien og Tomtegata. Med to fire-armede rundkjøringer mindre enn 75 meter fra hverandre, er det således mye en stresset bilfører etterhvert må forholde seg til.

Og stresset er man ofte når man ankommer et sykehus, enten man er pasient eller pårørende. Det er derfor svært viktig at adkomsten er inviterende og kjøremønsteret lett å lese. Det blir det ikke dersom innkjøringen skal skje gjennom underetasjen i et parkeringshus.

At utbygger maner til omkamp mindre enn ett år etter saken er grundig behandlet og enstemmig vedtatt i to kommuner, virker vel fåfengt. At en massiv utbygging på fire til ti etasjer, kloss inntil strandpromenaden, vil bidra med positiv byutvikling, mangler enhver logikk og troverdighet.

Et signalbygg som portvakt til sykehuset, er hverken ønsket eller påkrevet. Skal noe være signalbygg på Brakerøya, bør det være sykehuset selv.

Planforslaget er så langt jeg vet ennå ikke fremmet. Kun varslingen i mars med planinitiativ og det nylige presseoppslaget sier noe om planene.

Jeg kan ikke annet enn å anmode politikerne om å si nei til utfordringen om omkamp og å holde seg til det enstemmige vedtaket som ble gjort for mindre enn et år siden.

Les også:

Les også

Jeg savner en kommuneledelse med visjoner for det nye sykehusområdet