I Drammen er det nedgang i barnetall, og det vil det ifølge flere prognoser være en god stund fremover. Drammen kommune er i en økonomisk situasjon der vi bruker alle løpende inntekter på tjenester og tilbud til innbyggerne i kommunen, noe som gir oss et utfordrende økonomisk bilde i årene fremover. Det fører med seg at vi de neste årene må gjøre innsparinger og omprioriteringer for å få en sunn kommuneøkonomi.

Det er viktig at Drammen som ny kommune får et best mulig økonomisk utgangspunkt fra start. Derfor gjør vi nå noen viktige grep for å levere gode og trygge tjenester til kommunens innbyggere i mange år fremover.

Allerede i budsjettet for 2021 vedtok kommunestyret at det skulle kuttes seks millioner som et resultat av forventet nedgang i barnetall. Et flertall i kommunestyret har hele veien vært enig i at kutt er nødvendig. Siden dette har det foregått flere prosesser om hvordan dette skal gjøres og hvilke barnehager det skal gjelde. Denne prosessen har vært lang. Det har skapt stor usikkerhet for ansatte, foresatte og innbyggere. Nå må den ferdigstilles.

LES OGSÅ:

Les også

Stans nedleggelsen av barnehagene

I januar ble det fattet et administrativt vedtak om å legge ned én barnehage (Konnerud barnehage). På dette tidspunktet var det ikke fattet noen nye prinsipper for barnehagestruktur eller politisk besluttet hva som skulle gjøres. Derfor foreslo posisjonen at det heller burde utarbeides et helhetlig kunnskapsgrunnlag for barnehagebehov for hele Drammen kommune. Samtidig bestilte vi en sak om en helhetlig prosess for å få en demokratisk forankring, der nærutvalg, ansatte og FAU skulle bli hørt.

På bakgrunn av disse prosessene, fikk hovedutvalget i april 2021 presentert sak om dimensjonering av barnehageplasser til politisk behandling. Her ble fire barnehager foreslått nedlagt. Dette skapte et opprør og stort engasjement i de berørte barnehagene, blant FAU og i fagforeningene.

Heller ikke denne gangen var konsekvenser av nedleggelser godt nok belyst. Høyre fremmet likevel forslag om å legge ned de fire barnehagene, men ble nedstemt av oss i posisjonen. Vi brukte vårt flertall til å avvise saken og ba rådmannen komme tilbake med en ny sak før jul, med innvirkning på handlings- og økonomiplan 2022-2025. Her skulle flere ulike alternativer og konsekvensene av disse bli grundig utredet.

Saken vi fikk til behandling i desember var mye bedre utredet. Det ga oss et godt nok kunnskapsgrunnlag til å endelig kunne ta en beslutning og vedta prinsipper for ny barnehagestruktur i Drammen.

Prinsippene sier blant annet at for å sikre nok barnehageplasser til kommunens innbyggere skal det være et mål om 60 prosent kommunale plasser, private barnehager skal i hovedsak drives ideelt, kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg og alle kommunedeler skal ha minst en kommunal barnehage. Slik vil vi sikre mangfold i tilbudet og god dekning for alle innbyggere i Drammen, også med hensyn til boligutbygginger. Når prinsippene var oppe til behandling, stemte Høyre og Frp for å ha et prinsipp at kommunale barnehager skulle være 40 prosent, og private 60 prosent.

Prinsippene som posisjonen vedtok, dannet grunnlaget for oppdraget vi samtidig ga rådmannen om å tilpasse antall barnehageplasser før hovedopptaket i mars. Hit har vi kommet nå.

Det siste året har skapt stor usikkerhet for ansatte og foresatte. Det har likevel vært nødvendig med en grundig og god prosess. Alle barnehager i Drammen leverer gode tilbud i dag, men vi er dessverre ikke i en økonomisk posisjon hvor vi kan unngå å endre antall barnehageplasser etter barnetallet.

Denne saken er på overtid. Nå må det tas tøffe beslutninger. Dette medfører at rådmannen nå har foreslått at Konnerud, Marienlyst og Stensethallèen barnehager skal legges ned, og at Gul avdeling på Svensedammen barnehage flyttes til Gulskogen ØE barnehage.

Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og NTB er kritiske til at rådmannen tar denne beslutningen. De vil ha politisk behandling av saken, der vi politikere heller skal sitte og håndplukke hvilke barnehager som skal reddes og nedlegges, på bakgrunn av våre egne synspunkter.

Vi i posisjonen mener det gir lite mening å sette våre fagfolk til å utrede og lede slike prosesser dersom vi ikke kan gi dem tillit til at de klarer å ta gode beslutninger på bakgrunn av detaljerte prinsipper som vi politikere selv har utarbeidet. Det er bortkastet tid å vedta slike prinsipper dersom vi uansett har tenkt å ta detaljbeslutningene selv.

Vi stiller oss bak prosessen rådmannen har lagt opp og har full tillit til at dette ender opp i riktig beslutning. Samtidig har vi stor respekt for at mange synes dette er urettferdig og feil. Men vi mener det ikke er noen vei utenom når barnetallene utvikler seg som de gjør. Det er uansvarlig å utsette disse kuttene noe lenger. La oss være tydelige på at alle barn i de berørte barnehagene vil få en ny plass.

Det er på overtid å lande denne saken nå, og nå gjør vi det.

LES OGSÅ: