Det er vanskelig for alle å være fattige, men det er spesielt vanskelig for barna. De kan jo ikke selv gjøre noe med situasjonen sin. Derfor er det vårt ansvar å ta grep for å gi alle barn en god oppvekst og hjelpe familiene ut av fattigdommen.

Drammen er en av byene i Norge hvor flest barn vokser opp i familier med dårlig råd. De minste barna merker kanskje ikke så mye til det, men forskjellene på de som har penger og de andre merkes mer jo eldre man blir. Kirkens Bymisjon har nylig publisert en undersøkelse der de har intervjuet ungdom fra ungdomsskolealder til unge voksne om hvordan de har opplevd å vokse opp i familier med dårlig råd. Der kommer det fram at den aller vanskeligste tiden er i ungdommen, på ungdomsskolen. Her foregår den sterkeste sammenligningen med andre og de økonomiske behovene øker.

Når vi snakker om hva som kan hjelpe, får fritidsaktiviteter og sosial inkludering stor oppmerksomhet. Nesten alle kommuner har ulike ordninger ofte i samarbeid med frivillige organisasjoner for fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr med mer. Slike tilbud er viktige, men for mange av barna er dårlig økonomi merkbar på flere andre områder.

Kathy Lie

  • Navn: Kathy Lie (SV).
  • Født: 1964.
  • Bosted: Lier.
  • Yrke: Stortingsrepresentant 2021-
  • Annet: Familie- og kulturkomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

SV mener at større strukturelle endringer må til. Blant annet foreslår vi i vårt alternative budsjett å øke barnetrygden for de mellom 6 og 18 år, slik at alle får mer barnetrygd, ikke bare de minste barna som Solberg-regjeringen har foreslått.

Vi foreslår å stanse kommunenes mulighet til å medregne barnetrygden i inntektsgrunnlaget for de som mottar sosialhjelp. I to tredeler av landets kommuner frarøves de som trenger det mest barnetrygden på denne måten. I Drammen har dette vært praksis fram til nå. Det rødgrønne flertallet i bystyret har vedtatt å endre praksis, men de strever med å finne penger til dette. Vi ønsker en lovendring som endrer denne praksisen nasjonalt og vi vil kompensere kommunene for å gjøre det.

Vi vil at SFO skal bli gratis og foreslår en gradvis innføring i hele landet. Vi i SV vil at alle barn skal få være med på leken. Ingen skal stå utenfor på grunn av foreldrenes økonomi. I Oslo og Stavanger hvor de har innført gratis SFO har deltakelsen økt fra rundt 60 % til nærmere 100 %.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kathy Lie fra SV.

Neste uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Det er dessuten viktig for likestilling og integrering både for barna, som får større mulighet til språktrening, og for foreldrene og da særlig mødrene som får lettere mulighet til å delta i arbeidslivet.

Myten om at fattigdom i Norge ikke handler om mat er feil. Mange av ungdommene i Kirkens bymisjons undersøkelse rapporterer om lite og næringsfattig mat. De ønsker seg et gratis måltid på skolen. SV har foreslått det flere ganger, men har blitt latterliggjort og det har ikke fått flertall. Vi mener fortsatt at det er et godt og viktig tiltak som vi vil jobbe for.

Det finnes flere grunner til at familier er fattige. En er at foreldrene har lite inntekt. Mottakere av økonomisk sosialhjelp, enslige forsørgere og husholdninger med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant lavinntektsgruppene. For mange av disse er mangel på arbeid årsak. Derfor er det også viktig med tiltak som hjelper flere ut i lønnet arbeid.

Derfor vil SV gjøre det mulig å jobbe også når man er på asylmottak, og ikke måtte vente i uvisse. Vi vil opprette flere tiltaksplasser og bidra til mer jobbtrening. Som for eksempel jobbsjansen som er et svært vellykket prosjekt.

Det må bli mer arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og vi må legge til rette for fagopplæring. I tillegg må folk få muligheten til å fullføre det de har begynt på uten å bli kastet ut av introduksjonsprogrammet fordi tilmålt tid har gått. Med andre ord må vi gjøre introduksjonsprogrammet mer reelt fleksibelt for deltakerne.

Fattigdom påvirker mange sider ved et barns liv, skolegang, vennskap, helse, ernæring, sosial deltakelse, viktige merkedager, ferie og fritid. Derfor er det viktig at vi snakker om fattigdom og bryr oss. Fattigdom kan ikke ties i hjel. Vi må jobbe for å redusere skammen og stigmaet rundt egen økonomisk situasjon og gjøre det lettere å be om støtte. Finne håp og løsninger og unngå at barnas vanskelige oppvekst går i arv til neste generasjon.

Flere fra Buskerudbenken:

Les også

Seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver som andre burde utføre

Les også

Sortering av skolebarn ut fra faglig nivå strider mot Aps verdier

Les også

Matproduksjonen i Lier er helt avhengig av utenlandske bosatte arbeidsfolk

Les også

Alle burde ha rett til å smile med stolthet og selvtillit – uansett lommebok

Les også

Det er ikke slik vi forventer at voksne mennesker med regjeringsansvar skal oppføre seg

Les også

Et markedsbasert arbeidsmarkedssystem «importerer» arbeidsledighet til Norge