I et innlegg i Drammens Tidende forsvarer Anders Wengen fra Venstre opprettelsen av Viken så godt han. Dessverre så legger Wengen frem påstander som vi ikke kan unnlate å kommentere og korrigere.

Først vil vi legge til at vi opplevde et godt og fruktbart samarbeid i den rødgrønne koalisjonen Venstre og Anders Wengen var en del av i Buskerud, til tross for våre uenigheter om opprettelsen av Viken.

Det er riktig at et flertall i fylkestinget i Buskerud i desember 2016 stemte for å slå seg sammen med Akershus og Østfold. I Akershus og Østfold gikk et flertall imot sammenslåing i sammen måned. Videre unnlater Wengen å nevne at Arbeiderpartiet, etter å ha stemt for sammenslåing i desember 2016, snudde og stemte imot sammenslåingen i juni 2017.

Dermed var det flertall imot sammenslåing i alle de tre fylkene. Dette valgte stortingsflertallet Venstre var en del av å ignorere, og dermed ble Viken en realitet.

Så til dette med kunnskapsgrunnlaget. Det er riktig at fylkestinget i juni (sak 63/16) ble forelagt to rapporter, men den ene handlet om sammenslåing med Vestfold og Telemark og er dermed irrelevant i denne sammenheng. Den har ingenting med Viken å gjøre. Den andre rapporten var en ren administrativ rapport fra administrasjonen i Akershus fylkeskommune.

I proposisjonen (Prop. 84 S (2016-2017) som ble fremlagt av regjeringen våren 2017, ble det foreslått at Akershus, Buskerud og Østfold skulle tvangssammenslås. Det faglige grunnlaget som legges frem for dette i proposisjonen, kan i beste fall beskrives som svakt og lite grundig. Dette sammen med den svært mangelfulle administrative rapporten fra fylkesrådmannen i Akershus, gjør at vi fortsatt mener Viken ble opprettet på et svakt faglig grunnlag og mangelfull utredning. '

Nå som vi skal dele Viken, gjør vi i hvert fall dette grundig.

Videre til dette med økonomi. Vi vet ikke hvor mye Wengen følger med på møtene i Viken, men de neste årene må Viken skjære ned opp mot 300 millioner. Selvsagt var ikke Buskerud steinrikt, men vi hadde penger på bok og styrte trygt. Regjeringen har allerede varslet at de vil gå gjennom inntektssystemet etter ny struktur er landet, nettopp for å sikre bærekraftig økonomi i alle fylker.

Dermed kan alle som er urolige for Buskeruds fremtidige økonomi ta det helt med ro.

Det er mulig hukommelsen til Wengen spiller han et puss, men det er ikke riktig slik som Wengen påstår at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier økte år for år i Buskerud. I årene 2010-2019 klarte vi å ta igjen 948 millioner av det totale etterslepet på rundt 2 milliarder. Det er i hvert fall vi Senterpartiet stolte av.

I tillegg investerte Buskerud fylkeskommune kraftig og vi bygde ny Hønefoss videregående skole, bygde nytt og restaurerte på Ringerike videregående skole og Buskerud videregående skole, i tillegg til å starte planleggingen av ny Kongsberg videregående skole. Dette kan neppe kalles et pinglete investeringsprogram for våre videregående skoler. Dette var en kraftfull satsing av Buskerud fylke.

I Viken klarer vi bare å holde vedlikeholdsetterslepet i sjakk, gitt den økonomiske situasjonen vi er i. Hadde derimot Venstre styrt Viken, ville vedlikeholdsetterslepet til Viken økt. De har ved budsjettbehandlinga både i 2020 og 2021, foreslått å fjerne flere hundre millioner fra potten som går til vedlikehold av fylkesveier.

Vi er fullstendig overbevist om at Buskerud som enhet vil bli en bedre ramme for å sikre gode tjenester i hele fylket, basert på avgjørelser av folkevalgte med nærhet til folk, tilstrekkelig med lokalkunnskap og stort, lokalt engasjement.

LES OGSÅ: