Flere kritiske røster har tatt til orde for at det ikke skjer nok i Drammen når det gjelder boligutvikling. Kritikken bygger på rapporten fra Telemarksforskning om næringsutvikling i kommunen.

Rapporten er en del av kommunens kunnskapsgrunnlag for videre planarbeid, men den gir ikke alene et helhetlig bilde av nåsituasjonen når det gjelder byutvikling og boligbygging.

Rapporten og de kritiske røstene peker imidlertid på et tydelig forbedringsområde. Vi har felles interesse av å forstå og løse utfordringene som har vært, for å sikre større befolkningsvekst framover. Ordføreren har i møte med kritikken svart at det er mange planer på gang og at det kommer til å skje mye framover.

La meg komme tilbake til spørsmålet om byutvikling. Først litt om boligbygging og hva som nå er under planlegging.

Én av konklusjonene i rapporten fra Telemarksforskning er at det i perioden fra 2012-2019 ikke har blitt bygget nok boliger i Drammen til å hente inn potensialet for innflytting. Det ble altså ikke bygget tilstrekkelig med boliger for å tiltrekke seg de innbyggerne som kunne flyttet til Drammen.

Boliger i denne sammenheng er alle type boliger, fra leiligheter til eneboliger. Kommunens kanskje viktigste virkemiddel for å sikre nok boligbygging er å sørge for at det blir regulert tilstrekkelig areal for utbygging. Takten på utbygging av det som er regulert, er i hovedsak opp til eiendomsutviklerne og markedet.

I 2019 og 2020 ble det gjennom vedtatte reguleringsplaner lagt til rette for cirka 3800 nye boliger i kommunen. Dette fordeler seg på fire planer vedtatt i 2019 og åtte planer vedtatt i 2020.

Områdereguleringen for Mjøndalen sentrum er den største av planene, som åpner for inntil 2000 boliger. Men det er også planer i Drammen by med til sammen over 1000 boliger om vi tar med områdereguleringen for Konnerud.

Utenom Konnerud er områdereguleringen for Nøsted-Glassverket den største med cirka 640 boliger, men med et rekkefølgekrav der rundt 440 av disse må avvente ny Svelvikvei. Om vi legger til reguleringsreserven fra tidligere Drammen kommune i planer vedtatt før 2019, utgjør tallene for Drammen by godt over 1500 boliger som er regulert.

Totalt er det over 5000 ferdigregulerte boliger der det kan søkes byggetillatelse, og utbygging i stor grad er opp til utbyggerne og markedet.

Det er for tiden 58 pågående reguleringsprosesser der forslagsstillere ønsker å regulere til boligformål, og i ytterligere seks større områdeutviklinger der det skal legges til rette for boligbygging. Med utgangspunkt i det utbyggerne selv ønsker å bygge ligger det et samlet boligpotensial på cirka 3200 boliger i de pågående detaljreguleringsplanene.

Innenfor de store planene for områdeutvikling er det et samlet boligpotensial på rundt 6600 boliger. Det må sies at disse planene er i ulike faser, og det varierer derfor hvor nøyaktige disse tallene er. Samtidig viser dette at det er mye planarbeid på gang i Drammen, og at mye kan skje framover.

Så litt om byutviklingen i Drammen by. Mange av de store planene ligger i de definerte transformasjonsområdene i bybåndet i kommuneplanen fra 2015 eller andre steder i elvedalen der byveksten er planlagt konsentrert. Dette gjelder blant annet travbanen/Berskaug, Bragernes sentrum vest (eksisterende sykehus), Gulskogen nord, Nybyen, Tangenkaia/Slippen og Nøsted-Glassverket. Sistnevnte område er vedtatt utbygd.

Alle disse er store planer for byvekst og boligbygging i sentrum eller sentrumsnære områder.

Kommuneplanens arealdel fra 2015 er videreført fra tidligere Drammen og gjelder fram til ny kommuneplan (arealdel) er vedtatt for den nye kommunen. Gjeldende plan inneholder klare strategier for byvekst i sentrumsområdene, og inntil videre gjør den jobben.

Felles for de store planene som følger opp disse strategiene, er at de er komplekse prosesser som tar tid. De involverer og berører mange, og de skal sørge for at hvert enkelt område både utvikles til gode deler av byen og fungerer godt med byen som helhet. Utbyggingen av disse områdene vil påvirke og endre byen, og da må planene være grundig gjennomarbeidet.

Det gjøres nå forberedelser til ny kommuneplan for arealene i den nye kommunen. Planprosessen for ny kommuneplan innebærer at det må gjøres flere analyser av både bolig- og næringsutvikling og by- og stedsutvikling. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være gjenstand for medvirkning, debatt og til slutt utmeisling av nye strategier for arealutviklingen i hele den nye kommunen. Dette skal bli visjoner og strategier, som sammen med allerede planlagt utvikling og boligbygging, skal sørge for at vi får utløst potensialet for innflytting.

Vi skal ikke sitte stille og vente på ny kommuneplan. Vi må gå sammen om å etablere et best mulig kunnskapsgrunnlag og få et felles bilde av utfordringene for å kunne løse dem. Parallelt skal vi samarbeide med utbyggerne om å planlegge og tilrettelegge for løpende boligbygging etter gjeldende planer. Politikerne skal få faglige råd, gjøre politiske vurderinger og ta beslutningene.

Med godt og konstruktivt samarbeid mellom kommunen og utbyggingsaktørene er jeg sikker på at vi vil lykkes med å gjøre Drammen til den kommunen og byen folk flytter til.

Les også: