Det må bygges nytt tinghus i Drammen. Buskerud Senterparti har lenge vært en pådriver. Spørsmålet er hvor stort bygg som trengs. Skal det være Drammen tingrett eller Buskerud tingrett? Skal Nedre Buskerud jordskifterett være samlokalisert med tingretten i Drammen eller Hokksund?

Dagens Høyre-leda regjering vil legge ned 38 tingretter i Norge. Da blir det igjen 22 tingretter – om lag en i hver stortingsvalgkrets. Den ideologisk motiverte sentraliseringsplanen for offentlig forvaltning rammer nå tingrettene. Regjeringas plan som blei sendt på høring 2. mars med høringsfrist 2. juni og skulle legges fram for Stortinget før 19. juni. Det er regjeringas plan, som så langt stoppa.

Den 19. mai ble det inngått avtale mellom Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet om at dagens 60 tingretter (rettskretser) skal beholdes. For desentraliseringskreftene i Senterpartiet var dette en stor seier. Imidlertid kan vi med nåværende regjering ikke ta seieren for gitt fordi det er mange måter å svekke – for så å nedlegge – tre av Buskeruds fire tingretter.

Fra Buskerud-benken - Per Olaf Lundteigen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

Kommende uke er det Arne Nævra fra SV som har ordet.

Hvordan går så dagens maktelite frem? Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingretter og lagmannsretter Dok 3:3 (2019-2020) viser noe av dette. Tingretter som er tenkt nedlagt årelates økonomisk og bemanningsmessig slik at de blir mindre attraktive for yngre dyktige fagfolk.

Når denne prosessen gikk for seint, satte regjeringa ned Domstolskommisjonen med et mandat og en sammensetning hvor konklusjonen var gitt. Mandatet krevde at barnesaker skulle behandles ved et fåtall tingretter. Blant de 39 kandidatene som de små tingrettene hadde foreslått til kommisjonen ble ingen utnevnt. Kanskje disse kandidatene ikke hadde «demonstrert evne og vilje til å tenke nytt og være reformorientert», slik styreleder Bård Tønder i Domstolsadministrasjonen skrev i brev til departementet.

Et stort flertall gikk inn for å nedlegge 38 av dagens 60 tingretter. Carl I Hagen (Frp) og en professor i statsvitenskap fra Oslo tok dissens og ville nedlegge 90 prosent av tingrettene!

Protestene haglet og regjeringa måtte ta en taktisk beslutning. Høringsbrevet av 2. mars foreslår derfor 22 rettskretser, men så sies det «(…) opprettholde alle de bemannede rettsstedene i dagens tingrettsstruktur og styrke domstolstilbudet i distriktene ved at rettssteder som i dag har lav bemanning får tilgang til mer kompetanse og større kapasitet i store/eller komplekse saker. Forslaget er ikke til hinder for at lokale initiativ om samlokalisering følges opp».

Tidligere innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Politifolk i Drammen ber Senterpartiet si nei til regjeringens rusreform

Hva betyr dette? En tingretts embetskrets (jurisdiksjonsområde) kalles et «domssogn» eller en «rettskrets». Inndeling i «rettskretser» vil si fastlegging av grenser mellom de forskjellige førsteinstansdomstolenes stedlige domsmyndighet. Innenfor hver «rettskrets» kan det således bare være en tingrett.

Begrepet «rettssted» betyr noe helt annet enn begrepet «domstol» eller «tingrett». Et bemanna rettssted blir derfor med regjeringas forslag Hokksund, Kongsberg, Hønefoss og Nesbyen. Regjeringa vurderer å regulere bemanninga ved rettsstedene for eksempel ved å gi hjemmel i domstolloven til å fastsette en minimumsbemanning i forskrift. «En regulering kan for eksempel gå ut på at hvert rettssted som utgangspunkt skal ha minst en tilstedeværende embetsmann», sitat fra høringsbrevet.

Begrunnelsen til Regjeringa er, sitat høringsbrevet, «Ønsker å opprettholde en desentralisert domstolstruktur, for å bevare kompetanse og arbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene». Kanskje du må lese dette flere ganger i sammenheng for å forstå regjeringa sin desinformasjon med begreper.

Videre heter det i høringsbrevets begrunnelse «Samtidig anser regjeringa det som nødvendig å utvide rettskretser for å øke fleksibiliteten, bedre ressursutnyttelse og skape større fagmiljø i domstolene».

På godt norsk betyr dette å nedlegge Kongsberg og Eiker, Ringerike og Hallingdal tingretter. Regjeringa ønsker Buskerud tingrett og færre fagfolk ved de bemanna rettsstedene. Rettssteder vil vedvare fram til Domstolsadministrasjonen eller departementet administrativt fjerner hele rettsstedet fra kartet på grunn av overstyrt liten aktivitet.

Sporene fra «nærpolitireformen» er svært lette å se.

I høringsbrevet heter det videre at «Etter departementets syn kan mange av utfordringene kommisjonen peker på imøtekommes ved bare å utvide rettskretsene». Regjeringa viser til Riksrevisjonens undersøkelse som begrunnelse for dette standpunktet. Regjeringas problem er imidlertid at denne begrunnelsen er feil og står i skarp motsetning til det riksrevisor Per Kristian Foss (H) sa på direkte spørsmål da rapporten ble fremlagt for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, «(…) kunne ikke se at struktur er en av utfordringene når det gjelder effektivitet i domstolene». Det har sikkert sammenheng med at av de 25 mest effektive tingrettene etter Riksrevisjonens mening vil regjeringa ta vekk hele 16 av dem.

Senterpartiet vil videreutvikle – ikke nedlegge – velfungerende tingretter. Vi vil minst beholde dagens 60 tingretter. Oslo tingrett bør splittes. Domstolsadministrasjonen må få klar instruks om å praktisere blant annet domstolloven § 20 slik at arbeidsbelastning og effektivitet i tingrettene bedres ved bruk av dommere fra andre tingretter. Tingretten må ha stedlig ledelse ved en sorenskriver. Jordskifteretter og tingretter bør så langt som mulig samlokaliseres. Økte investeringer i IKT-utstyr og faste stillinger er avgjørende for å gi forutsigbare rammebetingelser for yngre fagfolk som ønsker å arbeide ved tingrettene.

Hva er konklusjonen på dette for den nye tingretten i Drammen? Nedre Buskerud jordskifterett samlokaliseres med Kongsberg og Eiker tingrett i Hokksund. Dette gir sentral plassering i forhold til arbeidsområdet samt at det ikke trengs nyinvesteringer for jordskifteretten. Drammen tingrett får raskest mulig et nybygg for å betjene kommunene Drammen og Lier.

Dette blir en oversiktlig, effektiv organisasjon og en billigere investering i Drammen.

Andre representanter fra Buskerudbenken:

Les også

Vi kan ikke lytte til de som skjønnmaler situasjonen fordi noen få innvandrere lykkes i Norge

Les også

Jeg savner en kommuneledelse med visjoner for det nye sykehusområdet

Les også

Ingen kan se for seg betydelige lønnshopp i nær framtid. Derfor fryser vi politikerlønninger

Les også

Koronakrisa - hva kan vi lære, og har dette noe med 1. mai å gjøre?