Sommeren er her og vi håper den blir fin for alle, også de som er i behov av helsehjelp, pleie og omsorg. Her er noen tips for sommeren:

1. Fastlegen din trenger også sommerferie. Imidlertid må han sørge for at en vikar eller en annen fastlege tar ansvar for pasientene, samt følger opp prøvesvar og epikriser i hans fravær. Mange pasienter er fornøyd med fastlegen sin og synes det er utrygt å forholde seg til en annen lege. Vår erfaring er at mange også opplever det nyttig å få en annen leges blikk på helsen sin.

Ferieavvikling betyr at du kanskje må vente lenger på time til konsultasjon enn du er vant til. Det kan også være at du får beskjed om å ta kontakt med egen fastlege når denne er tilbake. Øyeblikkelig hjelp skal alltid prioriteres.

Det samme gjelder pasienter som må ha fortløpende og regelmessig oppfølging og kontroll. Har du behov for kontroll hver uke, og det ikke er forsvarlig å utsette dette, så skal kontrollene gjennomføres. Er du usikker på om du kan vente; spør om lege kan vurdere om det er forsvarlig.

Dette er pasient- og brukerombudet

  • Det er et Pasient- og brukerombudskontor i hvert fylke
  • Vi gir råd og veiledning om pasient- og brukerrettigheter – både i kommunene og i sykehusene
  • Vi hjelper deg å skrive og formidle spørsmål og klager
  • Vi kan være med på dialogmøter for å finne gode løsninger for deg
  • Du får gratis hjelp hos ombudet
  • Du kan ta kontakt anonymt
  • Vi har taushetsplikt
  • Vi avgjør ikke saker og har ingen sanksjonsmyndighet

2. Legevakt har ansvar for de som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Hvis du er på ferie et annet sted i landet, kan du oppsøke legevakt der ved behov for øyeblikkelig hjelp som ikke kan vente. Det samme gjelder innleggelse i sykehus. Blir du akutt innlagt så vil du bli henvist til riktig sykehus eller fraktet til sykehuset i ambulanse. Fritt behandlingsvalg gjelder ikke ved akutt innleggelse, men du vil ha rett til overføring til ditt lokale sykehus når den akutte situasjonen er over og det er forsvarlig å flytte deg.

Det er viktig å da sjekke nøye rundt hvem som skal betale overføringen/hjemreisen og om reiseutgifter blir dekket for ledsager om du er i behov av det. Her finnes mange varianter, så avklar dette nøye med sykehuset, det lokale Pasientreisekontoret og HELFO.

3. Vi vet av erfaring at mange nye vikarer blir satt inn i hjemmetjenesten og at de fleste er ufaglærte. Kommunen plikter imidlertid å gi de nok opplæring til at tjenesten blir forsvarlig. Opplever du ikke dette, så er det viktig at du melder ifra til tjenesten. Blir du ikke hørt så kan du klage på det.

4. Det er ikke din plikt som pårørende å ta deg av familiemedlemmer som er i behov av pleie og omsorg. Dette er et kommunalt ansvar, også når det er sommer og ferie. Likevel er det mange som ønsker dette. Alle kommuner skal tilby pårørende avlastning og fri fra slikt omsorgsarbeid. Dette gjelder enten du tar deg av gamle foreldre, ektefelle/samboer eller har barn med funksjonsnedsettelser.

Avlastning skal blant annet gjøre det mulig for pårørende å ta ferie. For å få god tid til planlegging og forberedelser, er det viktig at du som trenger avlastning søker kommunen i god tid før ferien. Noen kommuner har innvilget avlastning uten å garantere at avlastningen vil bli gitt det tidspunktet det er søkt om. Det har resultert i at pårørende har måttet avlyse planlagt ferie. Tilbudet fra kommunen skal være presist og forutsigbart slik at pårørende har en reell mulighet til å planlegge og gjennomføre ferie.

5. Foreldre til barn som er innvilget avlastning har også krav på dette i sommerferien. Kommunen har ikke adgang til å stenge barnebolig eller avlastningsbolig på sommeren eller i høytider, men plikter å tilby avlastning som vanlig gjennom hele året.

Pasient- og brukerombudet i Viken har åpent i hele sommer, men vi har sterkt redusert bemanning. Dette betyr at vi kun kan gi råd og veiledning på telefon. Se også vår hjemmeside; pasientogbrukerombudet.no.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god og frisk sommer!

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: [email protected] eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no

Andre innlegg fra pasient- og brukerombudet:

Les også

Jeg reagerer på psykologens oppførsel. Hva kan jeg gjøre?

Les også

Hvis de som er nærmest pasientene ikke blir hørt, bør varsellampene blinke

Les også

Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal ta?

Les også

Jeg fikk avslag om mer hjelp, men helseutfordringene mine blir stadig verre. Hva gjør jeg?