Hvorfor trengs det et eget hus for kvinners helse?

Vi har ikke likestilling i helse i Norge. Det ble slått fast i den ferske NOU 2023:5: «Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». Blant utfordringene utredningen peker på er at kvinner med typiske kvinnesykdommer ofte føler seg bagatellisert, at kvinnehelse ikke tas alvorlig nok, at det mangler samordning mellom ulike deler av tjenestene og at det mangler kunnskap, også hos helsepersonell.

Det er også økende sosiale forskjeller i helse. Det bekrefter «Folkehelsemeldingen» som kom i mars i år. Effektivt folkehelsearbeid må rette seg mot hele befolkningen, men samtidig må vi ha målrettede tiltak mot dem som trenger det mest, anbefales det i meldingen. Å løfte grupper med størst risiko for dårlig helse vil monne mest for å forbedre folkehelsen totalt.

Kvinnehelsehuset i Drammen er et tiltak som vil bidra til nettopp dette. Det skal være et fysisk hus, med aktiviteter som bidrar til å styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Det vil være nyttig for alle, men spesielt tilrettelagt for sårbare kvinner som har størst utfordringer med helse. Her i Drammen har vi noen bydeler med levekårsutfordringer, der flere har svak økonomi og sliter med utenforskap.

Les også

Vi har også en stor flerkulturell befolkning og mange innvandrede kvinner med varierende botid og norskkunnskaper. Kvinnehelsehuset skal bidra med å styrke kvinners kunnskap om egen helse og tilby møteplasser for kvinner i alle aldre på tvers av kulturbakgrunn. Aktiviteter som allerede er planlagt inkluderer temakvelder om ulike helseutfordringer, seniorgrupper, turaktiviteten Kløvertur, Sisterhood, grupper for unge jenter og Språkvenn, som er språktrening med vekt på helsetemaer.

NOU’en viste at mange kvinner med typiske kvinnesykdommer og -lidelser blir kasteballer mellom ulike instanser i helsetjenesten. Vår behovsanalyse i Drammen viser at de mest sårbare kvinnene ikke finner fram til de rette instansene.

I Drammen har frivilligheten allerede et godt etablert samarbeid på tvers, dette ønsker vi å bygge videre på for å sikre et helhetlig tilbud som treffer de som har størst behov. Vi har også et godt samarbeid med Drammen kommune. Vi er allerede i dialog med kommunen for å se på hvordan vi kan samarbeide mer, tettere og smartere.

Les også

Kommunenes samfunnsoppdrag er å legge til rette for trygge og sunne lokalsamfunn der innbyggernes grunnleggende behov blir ivaretatt. Drammen kommune har erfaring med samordning og problemløsing på tvers innad i kommunen. Som en by med stor andel minoritetsfamilier er kommunen vant til å møte sammensatte behov, men det er ennå grupper som faller utenom. Voldsutsatte kvinner trenger et styrket tilbud, kvinner må få lov til å ta kontroll over egen kropp og egen helse, og ikke minst må integrering av minoriteter styrkes.

Ved å tilby helsekompetanse, trygge nettverk og muligheter for å selv bidra vil Drammen Kvinnehelsehus som åpner 1. juni bli et ressurshus. Om Drammen er villig til å satse på Kvinnehelsehuset kan vi bli en foregangskommune på likestilt helse.

På nasjonalt nivå jobber vi for at tiltakene i utredningen om kvinnehelse faktisk blir satt ut i livet. Mange av dem er tiltak som Sanitetskvinnene har etterlyst i en årrekke. For eksempel å få mer kjønns- og kvinnehelseperspektiv inn i helseprofesjonsutdanningene og bevilge mer penger til forskning på kvinnehelse.

Drammen går med dette i front for kvinners helse.

Nyheter fra Drammens Tidende