Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg gjennomførte søndag 9. mai et arbeidsverksted for å få et nærmere innblikk i de grep som vurderes for å få programområdet hjemmetjenester og institusjon i økonomisk balanse.

Som tidligere rapportert var det i 2020 et merforbruk på ca. 90 millioner kroner. På arbeidsverkstedet la virksomhetsledere innenfor dette området fram seks ulike tiltak med en samlet innsparingsgevinst på 75 millioner kroner per år. Og med effekt for 2021 på ca. 31 millioner.

Hovedgrepene handler om at kommunen i større grad må legge til rette for at folk kan bo hjemme lenger slik de ønsker, og samtidig oppleve den tryggheten de har krav på og skal ha.

LES OGSÅ:

Drammens Tidende får det til å virke som at nå skal det kuttes over en lav sko. Sannheten er at det skal jobbes smartere og bedre innafor forsvarlige rammer.

Men det er krise, vi kan ikke ha en situasjon der det brukes mer penger enn vi har.

Kommunal ressursenhet (vikarpool) er blant tiltakene som er foreslått. Det vil gi brukerne færre ansikter å forholde seg til og en tryggere hverdag for mange ansatte som i dag ikke har full stilling, samtidig som det gir kommunen en forutsigbar buffer ved sykdom og fravær.

Det er viktig å slå fast at ingen som bor på sykehjem i dag vil måtte flytte hjem eller et annet sted mot sin vilje. Noen av dagens sykehjemsbeboere kan få tilbud om å flytte inn i det nyetablerte kvartal helleristningen på Åskollen, som er et omsorgsboligkonsept med egne leiligheter og døgnkontinuerlig omsorg, hvis man opplever det som mer hensiktsmessig i sin situasjon.

I Drammen kommune er det i dag mange som kunne bodd i et omsorgsbolig-konsept før man flytter på sykehjem. Det er viktig at vi legger til rette for det, da det vil gi den det gjelder større frihet, samtidig som det for mange vil gi langt større trygghet enn å bli boende i eget hjem.

I tillegg er det foreslått mulighet for å i større grad spesialisere enkeltsykehjem og avdelinger til brukere som krever mer.

Det er svært krevende å ha ordinære demenspasienter på samme avdeling som svært utagerende brukere. Og samtidig også se på muligheten for en egen avdeling for yngre med demens. Dette vil gjøre at det blir endringer på hvilke tilbud du finner på de ulike sykehjemmene i kommunen, men det vil fortsatt være kort vei for å besøke de man ønsker. Eller oppleve gode sosiale tilbud på aktivitetssentra.

Drammen er i dag en av de mest effektive kommunene i landet, det er vi nødt til å være, da vi også er blant de kommunene med lavest skatteinntekter og overføringer fra staten. Det krever at vi som politikere må legge til rette for at virksomhetene kan drive effektivt og tenke nytt til det beste for oss som innbyggere.

Derfor er det veldig bra at tiltakene som ble presentert søndag 9. mai i stor grad fikk positive tilbakemeldinger, de er lagt fram av virksomhetsledere på vegne av bredt sammensatte arbeidsgrupper med forankring innafor programområdet.

Vi politikere skal i møte i juni ta våre valg knytta til det som nå er presentert for oss, og vi vil fram til møtet i juni gjerne ha deres innspill på de utfordringene vi står overfor. Og vi vil som deres ombudsmenn også følge opp og evaluere når tiltakene er satt i drift.