Gå til sidens hovedinnhold

Drammen Skisenter kan bli nødt til å finne en annen måte å øke snøproduksjonen sin på

Artikkelen er over 1 år gammel

Økt snøproduksjon i Aronsløypa er paradoksalt nok nødvendig på grunn av klimaendringene. Da kan vi ikke sette i gang flere tiltak som forsterker de samme klimaendringene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Myra har mange viktig funksjoner. Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr ifølge WWF en viktig klima- og miljøsak.

Plantene i myra kan suge opp vann tilsvarende 40 ganger sin egen vekt og slippe det sakte ut igjen. Sånn bremser de tørke og reduserer flommer. Myr inneholder et stort naturmangfold. Mange insekter og fugler lever i myr, og ni av de truede naturtypene i Norge er knyttet til myr ifølge Norsk rødliste fornaturtyper.

Til tross for myras verdifulle egenskaper, er den svært trua. I Norge er allerede 1/3 av myrene ødelagt ifølge miljøorganisasjonen Sabima, og flere vil ødelegges som følge av veiutbygging, hytte- og boligbygging, landbruk og skogbruk.

Derfor er det skuffende at flertallet i teknisk hovedutvalg, det vil si partiene Ap, Sp, Høyre og Frp, bagatelliserer verdien av en sårbar naturtype og velger å begrunne sitt vedtak i Aronsløypa-saken med følgende:

«Foreslått utgraving av myr har ingen konsekvenser for eksisterende rødlistearter, så dette anses til å være uproblematisk. At myr generelt er en truet naturtype i Norge vet alle, men når NVE vurderer tiltaket som lite, samtidig som at myrområdet ikke er registrert til å ha en spesiell verdi i naturbase, og at tiltaket derfor ikke er til skade eller ulempe for allmenne interesser knyttet til naturtypen myr, må det veie tungt i saken.»

Vi stiller oss også undrende til om NVE er den riktige faginstansen å vise til i saker som gjelder naturmangfold, rødlista arter og sårbare naturtyper.

Både Fylkesmannen i Osloog Viken og Naturvernforbundet har klagd på vedtaket. Begge er bekymra for konsekvensene oppgravinga av myra har for naturmangfoldet. I Fylkesmannens klage framgår det også at vi ikke veit nok om konsekvensene utgravinga får for samfunnssikkerheten. Det er skremmende at flertallet av politikerne i teknisk hovedutvalg ikke tar dette alvorlig.

Forhåpentligvis har noen tenkt seg godt om i løpet av sommeren og støtter Fylkesmannens klage når den ganske snart skal opp til behandling.

Les også

Fylkesmannen krever omkamp: – Vil stanse utvidelse av Aronsløypa

Drammen SV støtter fylkesmannens og Naturvernforbundets klager i saken og regner med at de får medhold. Noe annet bør være utenkelig i ei tid med klimakrise og grotesk nedbygging av norsk natur. Verdien av myr og våtmark kan ikke avgjøres fra sak til sak. Det er denne saken et godt eksempel på.

Derfor kommer SV til å fremme et forslag om at det lages en kommunal verneplan for myr. Det må også gjøres mer for å beskytte sårbar natur for slitasje og skade i forbindelse med hogst, etablering av skiløyper og ferdsel til fots og på sykkel i terrenget.

Drammen Skisenter kan bli nødt til å finne en annen måte å øke tilførselen av vann til snøproduksjonen sin på, en snøproduksjon som paradoksalt nok er nødvendig på grunn av klimaendringene.

Da kan vi ikke sette i gang flere tiltak, om enn små, som forsterker de samme endringene.

Les også:

Les også

Det må ha sviktet ett eller annet sted når politikerne ikke vil bevare viktig myrområde i drammensmarka

Les også

Fylkesmannen krever omkamp: – Vil stanse utvidelse av Aronsløypa

Les også

Fikk ja til å utvide Aronsløypa: – Dette betyr alt

Kommentarer til denne saken