Nylig besøkte jeg byggeplassen på Brakerøya til nye Drammen sykehus. Sykehusbyggenes grunnmur og kjeller begynner å ta form.

Her skal pasienter få topp moderne behandling. Sykehuset med sine 4300 ansatte får en fantastisk arbeidsplass, sykehuset har Nord Europas beste beliggenhet. Arbeid effektiviseres med roboter som frakter og leverer mat, medisiner, medisinske forbruksvarer og tekstiler.

Helt nytt blir at fagmiljøet for psykisk helse og rus styrkes, flere enheter samles nå under ett tak i psykiatribyggene og er tett på somatikken. Nytt, moderne utstyr og nye løsninger i bygget vil gi et bedre tilbud til pasientene.

Samlokalisering av somatikk og psykiatri sidestiller fagene og pasientene. For Høyre har dette vært viktig.

Pasienter med psykiatriske lidelser kan ha medisinske sykdommer. Det er smart å ha kort veg til vurdering og utredning. Det sammen gjelder for pasienter som innlegges for medisinske lidelser, de kan også ha behov for kartlegging av psykiske problemer. Større miljøer gir muligheter for tverrfaglig forskning og utprøving av nye metoder.

De største forskjellene i helse i samfunnet skyldes psykiske lidelser og rus. Det er en kraftig økning i unge som sliter som psykiske plager.

Andelen jenter mellom 15 og 20 år som har fått en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år. 7 av 10 under 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) får ytelsen grunnet psykisk sykdom. For mange er dette starten på langvarig utenforskap.

Dette må vi gjøre noe med. God psykisk helse gir god livskvalitet. Derfor er et løft for den psykiske helsen et av Høyres viktigste prosjekter. Det nye Drammen sykehus er et viktig tiltak for å utvikle ny kunnskap og behandlingsmetoder.

Høyre vil ha kortere ventetider og høy kvalitet i behandlingen.

Helsekøene har økt under koronakrisenkrisen. For å få ned helsekøene og sikre rask psykisk helsehjelp vil Høyre at det offentlige kjøper ledige plasser hos private, slik at du slipper å stå i kø. Da får vanlige folk, og ikke bare de med tykk lommebok og privat forsikring av arbeidsgiver, muligheten til rask behandling.

Gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Modum Bad har en fritt behandlingsvalgs-ordning. Siden innføringen av ordningen i 2015 til og med 2020, har nesten 50 000 pasienter benyttet sag av tilbudet.

Arbeiderpartiet går til valg på å avvikle fritt behandlingsvalg. Det vil gjøre at kun de som har råd, kan velge behandling utenfor det offentlige tilbudet. Vi vil ha mer valgfrihet i helsetjenesten for å sikre ulike tilbud tilpasset ulike behov. Flere institusjoner behandler pasienter med rusproblematikk, ortopediske lidelser og hjerte og lunge sykdommer, Høyre vil at de skal fortsette med det.

Vi innførte pakkeforløp i kreftbehandlingen slik at pasientene skulle oppleve behandlingsløpet mer effektivt og forutsigbart. Pakkeforløp sikrer også at pasienten får god informasjon og dermed kan medvirke bedre i beslutninger som tas. Nå innføres pakkeforøp på flere felt, blant annet innen psykisk helse.

For Høyre har det vært viktig å opprettholde sykehusene i Buskerud og ha nye Drammen sykehus sentralt plassert. Gangavstand til jernbane og tett på byen gir miljømessige gevinster. Høyre ønsker ny legevakt tilknyttet sykehuset og at flere helserelaterte tilbud og funksjoner skal samlokaliseres i helseklyngen.

Drammen Helsepark som etablerer seg på Brakerøya har spennende initiativer og visjoner. Samlokalisering av somatikk og psykiatri, alle spesialistfunksjoner og stråleterapi gjør sykehuset til en stor helsemotor i på Østlandet.

Nå reiser bygget seg.