Hva skjuler seg bak sakstittelen «Avhending av Blakstad sykehus», som ble behandlet av styret i Helse Sør Øst RHF i et møte 25. august? Ut over det selvfølgelige at det handler om salg av Blakstad sykehus er ikke dette godt å vite, da saken er unntatt offentlighet.

Tenk det. En sak som handler om sykehustilbudet til psykisk syke og mennesker med rusproblemer i hele Vestre Viken HF, samt nærmere 1.000 arbeidsplasser i Asker, blir altså behandlet bak lukkede dører uten offentlighetens mulighet for innsyn. Beslutningen om nedleggelse av Blakstad sykehus og samlokalisering med somatikken i nytt sykehus i Drammen, er også gjort av byråkratene i det samme styret.

Det har i mange år vært et politisk ønske om å bedre psykiatriske pasienters helsetilbud, men det motsatte skjer. Hele to av tre sengeplasser i psykiatrien er forsvunnet de siste 30 årene. Nedleggelse og salg av Blakstad samt 13 av landets øvrige 17 psykiatriske sykehus, for i de fleste tilfeller å samlokalisere med somatikken, er verken konsekvensutredet, faglig debattert eller behandlet som egen sak i Stortinget.

Der hvor man allerede har solgt sykehusene og bygget psykiatriske avdelinger i det somatiske sykehuset, som på Kalnes utenfor Fredrikstad, er det for trangt, uhensiktsmessig, for få senger og mer uro enn tidligere.

Alt tyder på at Drammen sykehus også blir uegnet for mange psykiatriske pasienter. Helse Sør-Øst har tilsynelatende ikke lært noe av de feilgrepene som ble gjort ved Kalnes. Det kan være riktig at en del akuttpasienter som ikke skal være mer enn noen dager i sykehus, kan få det helt greit i Drammen. Men de mange pasientene som trenger lengre tids behandling, trenger helt andre omgivelser enn et travelt sykehus midt i trafikken.

LES OGSÅ:

Bør legevakta flyttes? Det skal nå vurderes

Pasienter med behov av lengre liggetid trenger lys, luft, ro samt tilpassede aktiviteter inne og ute. Personalet som skal behandle dem trenger gode fellesarealer og nok kontorplass. Dette vil ikke bli mulig i Drammen.

Samlokalisering av psykiatri og somatikk i nye sykehus, betyr ytterligere reduksjon av sengeplasser. I Vestre Viken fremholder klinikkdirektør for psykisk helse og rus, Kirsten Hørthe, at det ikke blir en reduksjon av sengeplasser. Sannheten er at reduksjonen allerede er gjennomført før planlagt flytting i 2025 gjennom sammenslåingen av Lier og Blakstad sykehus og sammenslåing av avdelinger. Det er rett og slett ikke plass til eksisterende avdelinger på Blakstad i nytt sykehus i Drammen.

Dette er også i strid med Stortingets vedtak i februar 2021, om en umiddelbar stans i nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern. Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst la i april 2021 til grunn sin egen kreative omdefinering av vedtaket som muliggjør mye nedbygging av sengeplasser: «De regionale helseforetakene skal ikke redusere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det er foretatt en ny vurdering på grunnlag av en samlet analyse av fremtidige kapasitetsbehov, jevnfør oppdrag i revidert oppdragsdokument 2019».

LES OGSÅ:

Hjelpepleier slår alarm: – Vil ende med at pasienter blir liggende på TV-stua og i korridorer

Dette kan neppe ha vært Stortingets intensjon med vedtaket, og vi henstiller til våre folkevalgte om å forfølge dette. De økonomiske overskridelsene i milliardklassen ved nytt sykehus i Drammen er også en god grunn til å bevare og utvikle psykiatrien på Blakstad.

Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene og «Bevar Blakstad sykehus» arrangerer folkemøte med appeller og kulturinnslag på utescenen i Asker sentrum lørdag 5. november. Nå må Drammen og andre kommuner i Vestre Viken kjenne sin besøkelsestid, og kjempe for sitt områdesykehus for psykiatri.

Nominert til Plan Norge-pris: – Hyggelig å bli anerkjent