Drammen omtaler seg gjerne som fylkeshovedstad og regionhovedstad. Det klinger godt i festtaler, men vi ser ikke politiske grep og valg som viser at kommunen tar rollen som fylkes- og regionens hovedstad på alvor. Snarere tvert om.

Drammens møte med Fjordbyen viser politisk silotenkning i Drammen. Det tjener ikke Drammen. Det tjener ikke regionen. Det skaper ikke vekst, arbeidsplasser, verdiskapning og nye muligheter.

Vi trenger politikere som tenker regionalt. Skal Drammen løftes, trengs et regionalt perspektiv. Det savner vi i Drammen.

Kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel i Drammen, Bertil Horvli, sa på et Sp-møte i Lier, hvor også vi fra LO i Buskerud var representert: «Sett fra Drammen skal Lier bygge en by på Lierstranda. Ryddejobben skal Drammen ta».

Bakgrunnen for møtet var utfordringene med å relokalisere tømmerterminalen på Lierstranda. Den har ligget der siden 1979 etter en statlig regulering. I 2029 går avtalen ut. Da må terminalen flytte. Løsningen for terminalen ligger i Drammensfjorden, og aller helst, sett fra næringens eget ståsted, skal den relokaliseres til Juve.

Juve er ikke tatt ut av løse lufta. Juve er et resultat av en regional planprosess som konkluderte i 2019. Den ble ledet av fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes i Viken. Den gang varaordfører i Buskerud.

LES OGSÅ

En bred planprosess ble gjennomført den gang. Alternativer ble utredet fra grensa til Bærum i nord til Horten og enda lengre i sørlig retning. På Juve fant planprosessen løsningen. Det er visst som en rød klut i Drammen.

Så litt tilbake til kommunalsjefens historiefortelling, som vi dessverre også har hørt gjenfortalt i litt ulike varianter av politikere i Drammen. Senest på omtalte møte høres det ut som det å ha en havn kun er en belastning for regionhovedstaden Drammen.

Fjordbyen er ennå ikke bygd. Lier skal behandle områdeplanen for den delen som ligger i Lier, altså Lierstranda, nå i år, men selv før planen er vedtatt er det vanskelig å se for seg at ikke Drammen blir «Fjordbyvinneren»

Nytt sykehus på Brakerøya består av dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Uten samarbeidsavtalen som Lier og Drammen signerte i 2010 og deretter masterplanen fra 2014 for området fra Gilhus i Lier til Aass Bryggeri i Drammen, ville sykehuset ikke kommet på Brakerøya. Sykehuset sikrer flere tusen kompetansedrevne arbeidsplasser i Drammen, gir innbyggerne økt trygghet og det beste tilbudet på spesialhelsetjenester i egen kommune.

LES OGSÅ

Drammen Helsepark er et resultat av sykehuset. Også der kommer kompetansedrevne arbeidsplasser. Helseparken er regulert for helsehus og legevakt. Tas beslutning om å flytte legevakten dit, får vi det beste tilbudet for innbyggerne: Syketransport gjennom hele sentrum kan erstattes med sengetransport gjennom en gangbru. Det er til det beste for alle som bor i byen. Det offentlige sparer enorme ressurser. Vi får bedre tjenester og et sterkere faglig arbeidsmiljø. Vinn-vinn … for Drammen.

Helseparken åpner for ny næring og kan få Norges mest attraktive utdanningstilbud for morgendagens helsearbeidere. Tenk å ha skole tett på helsehus, legevakt og sykehus. Bedre mulighet for skreddersøm for faglig opplæring er vanskelig å se for seg.

Den gamle Osram-tomta er også under planlegging for nye og spennende muligheter. Mange av bedriftene på Lierstranda har funnet nye steder for videre ekspansjon i Drammen, så som Arctic Truck, Ivar Tanum, Haandbryggeriet og Alcatel. Nå må Drammen sammen med Lier passe på så de gode bedriftene som fortsatt er på Lierstranda får gode rammebetingelser for fortsatt drift i vår region.

LES OGSÅ

Vi ser også sterk fornyelse i området fra Brakerøya mot Bragernes torg. Tror politikerne den hadde kommet uten Fjordbyen? Det er vi mindre sikre på. Her snakker vi om ringer i vannet.

Vi etterlyser politikere som vil forsterke disse ringene, ikke stoppe dem.

Drammen må legge bort silotenkningen. Politikere er for opptatt av kommunegrenser. Det henger sammen med skatteinntekter og «suksesskriterier» som for eksempel måles i om din kommune har vekst i innbyggertallet eller ikke.

Utfordringen i Drammen handler om at veksten stoppes av silotenkningen. Drammen sterkeste vekstmotor ligger i å tenke regionalt. Legger Drammen tilstrekkelige hindringer i veien for Fjordbyen, vil også Drammen tape.

Bygging av en ny fjordby på Lierstranda gir høyst sannsynlig vekst, sysselsetting og verdiskapning på mange titalls milliarder kroner i tiår fremover for hele distriktet. Og kanskje mest naturlig i særlig grad for Drammen som er den nærmeste og største byen.

Knutepunktutvikling som det heter, en «nærhetsby» for best mulig tilrettelegging for kollektivtransport, gange og sykling er et av svarene på mer bærekraftige samfunn. Drammen ville ha det i 2010. Vi forventer at Drammen vil ha det også når vi nå skriver 2023.

LES OGSÅ

Det er skuffende og skremmende at viktige politiske aktører vedtar «nei til tømmerterminal» på Juve, er det glemt dette med «å yte før nyte?» Det viktigste næringspolitiske grepet lokalpolitikere kan gjennomføre, er å legge til rette for ny næring. Da trengs nye næringsområder, og Juve er et godt alternativ for næringsarealer med direkte tilgang til saltvann. Nei til Juve er nei til en liten tømmerterminal der, men et stort nei til fremtidig investering inn i det grønne skiftet et skifte som allerede er her.

Når det gjelder Juve er ikke området tatt ut av løse luften. Det er et resultat av en regional planprosess. Noe må være alvorlig galt i Drammen om utredninger i gamle Buskerud skal nulles og usynliggjøres. Vi trenger ikke politikk for å sikre byråkratiet nye oppgaver. Vi trenger et byråkrati som legger til rette for politiske beslutninger.

Vi etterlyser djerve politikere som evner å tenke helhetlig, som vil ta beslutninger for å ta oss inn i det grønne skriftet og som skjønner at et grønt skifte handler om mer enn sykkelveier.

Flere debattinnlegg og kronikker

Vi er ikke mest bekymret for tømmerterminalen og arbeidsplassene den skaper på selve terminalen, men vi er opptatt av skog- og foredlingsindustrien. Vi er opptatt av at vi bruker hele tømmerstokken for å utvikle industrielle løsninger i Norge. Og vi er opptatt av nye næringsarealer for å sikre, trygge og bygge opp under nye grønne næringer. Drammen har et unikt fortrinn. Her kan vi ha næring med direkte tilgang til saltvann slik det for eksempel er på Juve.

Juve er foreslått for ny næringspark med tømmerterminal i arealplanen. Nå trenger Drammen fremoverlente politikere som tør å gjøre politiske vedtak som kanskje ikke er morsomme, men helt nødvendige.

En politisk strategi fra Drammen for å bygge opp under en statlig regulering er ren ansvarsfraskrivelse og et resultat av unnfallenhet.

Nyheter fra Drammens Tidende