Mange råd og utvalg er nedsatt i den nye sammenslåtte kommunen, men SV kan ikke se, til vår store overraskelse, at vi har et likestillings- og inkluderingsutvalg.

Vi vil fremme forslag om det ved første anledning.

Staten har selvsagt et slikt utvalg. Det har også flere kommuner, deriblant Kristiansand. Mange institusjoner er sågar pålagt å ha et slikt utvalg. Det er fordi likestilling, inkludering og mangfoldsarbeid krever å bli satt på dagsorden og kontinuerlig jobba med dersom man ønsker å bli enda bedre på dette.

Drammen kommune med en stor andel innbyggere med opphav fra andre land trenger et likestillings- og inkluderingsutvalg.

Et slikt utvalg vil kunne undersøke hva kommunen allerede gjør for likestilling, inkludering og mangfold, for deretter å foreslå en handlingsplan med mål, delmål og ansvar. Et slikt utvalg kan nedsettes etter mal av Styringsgruppa for områdesatsing Strømsø 2030.

Det overordnede målet er at alle i kommunen skal verdsettes og ha like muligheter til deltakelse uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.