I førstkommende kommunestyremøte i Drammen skal politikerne ta stilling til om vi skal etablere massedeponi i en ravinedal på Nordby i gamle Svelvik.

Ravinedaler er en rødlistet, truet naturtype av nasjonal interesse, noe som setter en tydelig presedens for at man ikke bør ødelegge slike landområder og er i strid med naturmangfoldloven paragraf 4. Dersom vi godkjenner utfyllingen vil dette permanent ødelegge ravinedalen og de naturtypene som finnes i området.

Behovet for et massedeponi forsvinner ikke. Men - Venstre, MDG, Rødt og SV i Drammen mener at det bør utredes alternative lokasjoner for et massedeponi for rene masser i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Sett i lys av kunnskapen om ravinedaler som en truet naturtype, må avslå detaljregulering for Nordby massedeponi.

Dette er en av de mest alvorlige miljøsakene vi har sett i vår periode, og sett i lys av at FN har erklært naturkrise på lik linje som klimakrise, bør vi ta innover oss allerede i denne saken hva Drammen kan bidra med i det store bildet.

Denne saken har en historikk fra tidligere Svelvik. Det er tydelig at informasjonen om ravinedaler som en truet artstype kom for sent inn i forbindelse med at politikerne skulle foreta sin beslutning i den forrige kommunen. Det er dog ingen unnskyldning for politikerne i Drammen kommune å se bort fra det vi nå har fått servert av kunnskap.

Rådmannen sier tydelig at selv om dette området skal tilbakeføres til LNF etter endt fylling om 10-20 år, vil fyllingen medføre permanent ødeleggelse av ravinedalen og de naturverdiene som finnes i området.

Utredningen viser at det er behov for å stabilitetssikre området gjennom oppfylling, men rådmannen beskriver det som et middels behov. Dette står opp mot hensynet til sårbar naturtyper og støy- og støvbelastning for boligbebyggelsen i området. Klimaavtrykket ved å utrede andre steder for et massedeponi med tanke på frakt av masser til og fra område er mulig å veie opp med andre virkemidler.

Når vi i samme møte skal sende ut kommuneplanens samfunnsdel på høring der vi politisk går inn for at Drammen kommune skal bli Norges grønneste kommune, krever det at vi setter handling til ordene våre. Nå er det opp til kommunestyret å vise om de prioriterer slike viktige miljøsaker og tar sikte på å oppnå målene de setter seg.