Man­dag star­tet det som om­ta­les som én av nor­ges­his­to­ri­ens vers­te over­greps­sa­ker. Til­ta­len er det vers­te jeg har lest. Den in­ne­hol­der de­tal­jer­te be­skri­vel­ser av hand­lin­ger som er så gru­ful­le at det er ube­gri­pe­lig hvordan noen er i stand til å gjø­re slikt mot barn.

To av de til­tal­te og to for­nær­me­de sped­barn har lo­kal til­hø­rig­het. Det er derfor na­tur­lig at Drammens Tidende dek­ker retts­sa­ken. Men enda vik­ti­ge­re; det er vår jobb å være til ste­de på de aller sva­kes­tes side. En slik sak stil­ler eks­tra sto­re krav til våre re­por­te­re. Vi skal – som i alle andre retts­sa­ker – om­ta­le det som kom­mer fram i ret­ten, men det­te er en sak hvor of­fent­lig­he­ten ikke tren­ger de­tal­jer­te be­skri­vel­ser av hva til­ta­len drei­er seg om og hva de til­tal­te for­tel­ler.

Fire av fem på til­ta­le­ben­ken er til­talt etter straf­fe­lo­vens §192, den så­kal­te vold­tekts­pa­ra­gra­fen. Fle­re me­di­er har skre­vet at de er til­talt for vold­tekt, og ju­ri­disk er det­te kor­rekt. Men hand­lin­ge­ne in­ne­bæ­rer ikke vold­tekt, slik de fles­te tol­ker be­gre­pet. Drammens Tidende skal ikke bru­ke be­gre­per som kan gi feil­ak­ti­ge inn­trykk av det som har skjedd, sam­ti­dig som vi unn­går de­tal­jer fra til­ta­len og for­kla­rin­ge­ne. Grove sek­su­el­le over­grep mot sped­barn gir etter vår me­ning nok in­for­ma­sjon til å for­stå al­vo­ret i sa­ken.

LES OGSÅ: Deltok i sextreff med fremmede